TKDK-IPARD Hibeleri

TKDK – IPARD Hayvancılık Hibe Destekleri 2020

TKDK – IPARD Hayvancılık Hibe Destekleri 2020

TKDK – IPARD hayvancılık hibe destekleri kapsamında

 • Süt hayvancılığına yönelik; İnek, Manda, Koyun, Keçi yetiştiriciliği,
 • Kırmızı Et (Besicilik) hayvancılığına yönelik; Sığır, Manda, Koyun, Keçi yetiştiriciliği,
 • Kanatlı Eti (Etlik Piliç, Tavukçuluk); Broyler, Hindi, Kaz Yetiştiriciliği,
 • Yumurta için; Yumurta tavuğu yetiştiriciliğine 

%50 – 70 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Bu desteklerden nasıl faydalanabilir, başvuru şartları nelerdir, ne kadar hibe alınabilir.

TKDK – IPARD Hayvancılık Hibe Başvuru Şartları

TKDK – IPARD Hayvancılık Hibe Desteklerine gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kamu hissesi en fazla %25 olan tüzel kişilikler uygundur.

Genel Kriterler

 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir. ( Borçlarını Yapılandırılmış olması yeterlidir)
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın çalışır vaziyette muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar. ( Hibe ödemesi bittikten sonra 5 yıl boyunca satışını, ipotek olarak göstermesi, üzerine kredi çekilmesi yapılamaz. Hibe alanın tüm yatırımı sigortalamak zorundadır. Aksi bir durum olması durumunda verilen hibe faizi ile geri ödemesi başlatılacaktır.)
 • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır. ( Tavsiyemiz en az 10 yıl kiralama)

Başvuru sahibi (Gerçek/Tüzel kişi) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemine (HKS) en az 3 yıllık kayıtı varsa başvuru koşulunu sağlamış olacaktır. Eğer başvuru sahibinin (Gerçek/Tüzel kişi) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemine (HKS) kayıdı yoksa yada 3 yıldan az ise başvuru koşulunu aşağıdaki durumlarda sağlayabilir.

Başvuru sahibinin Gerçek kişi olması durumunda KENDİSİ;

 • Ziraat, Veterinerlik, ziraat meslek lisesi, tarım, hayvancılık meslek yüksekokulu
 • İlgili ulusal kayıt sistemleri (ÇKS, TÜRKVET, vs) tarafından belgelenebilecek şekilde minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır. (Geçmiş 3 yıllık sgk dökümü)

Başvuru sahibi Tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi;

 • Ziraat, Veterinerlik, ziraat meslek lisesi, tarım, hayvancılık meslek yüksekokulu
 • İlgili ulusal kayıt sistemleri (ÇKS, TÜRKVET, vs) tarafından belgelenebilecek şekilde minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır. (Geçmiş 3 yıllık sgk dökümü)

Başvuru işlemleri ve destek almaya hak kazanılması halinde TKDK ile yapılacak işlemler, gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya yasal temsilcisi, tüzel kişilerde ise tüzel kişilik tarafından temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişi(ler) veya yasal temsilcisi tarafından yürütülmelidir.

Başvuru sahibinin tüzel kişilik olması durumunda, temsil ve ilzama yetkili kişiler Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış olmalıdır. Tüzel kişilikler için, TKDK nezdinde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi veya kişilerin bilgileri TKDK’ya sunulmuş olan noter onaylı imza sirkülerinde yer almalıdır.

TKDK – IPARD Hayvancılık Hibe Yatırım Şartları

 

Yatırım ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı ile aynı ilçede yer alan, başvuru sahibine ait tarımsal işletmelerin toplam kapasitesi, yatırımın kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda aşağıda sektörlerde belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır.

Süt hayvancılığı kapasite miktarı

• En az 10, en fazla 120 süt ineği veya,
• En az 5, en fazla 50 süt veren manda veya ,
• En az 50, en fazla 500 süt veren koyun veya,
• En az 50, en fazla 500 süt veren keçi

Kırmızı Et (Besicilik) hayvancılığı kapasite miktarı

• En az 30, en fazla 250 sığır veya,
• En az 10, en fazla 50 manda veya,
• En az 100, en fazla 500 koyun veya,
• En az 100, en fazla 500 keçi

Kanatlı Eti( Etlik Piliç, Broyler) hayvancılığı kapasite miktarı*

• En az 5.000, en fazla 50.000 broyler veya,
• En az 1.000, en fazla 8.000 hindi veya,
• En az 350, en fazla 3.000 kaz

*Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite arttırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler de destek kapsamındadır.

*Hindi ve kaz alt sektörleri kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite artırımı dahil) tüm IPARD illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir.

Yumurta hayvancılığı kapasite miktarı

 • En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu,
 • Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak şartıyla uygundurlar;
  • Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,
  • Tesislerini, yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan,
  • Hayvan refahı koşullarını yerine getirmek amacıyla mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmadan, mevcut yumurta tavukçuluğu işletmeleri için binalarını genişletebilirler.
  • İşletmenin taşınması durumunda, mevcut tarımsal işletmenin başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.

TKDK – IPARD Hayvancılık Hibe Yatırım Tutarı

tkdk-ipard-hayvancılık hibeleriUygun Harcama Tutarı (Destek verilecek İnşaat, Makine Ekipman, Danışmanlık ve Görünürlük Harcamaları)

 • Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro,
 • Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 250.000 Avro,
 • Kaz sektörü için en az 5.000 Avro en fazla 125.000 Avro’dur.

 

ÖNEMLİ NOT: Dokuzuncu çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 7,2475 TL olarak kullanılacaktır.

Yukarıda belirtilen üst limitleri geçen kısım desteklenmeyecek olup, bu miktar başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Toplam uygun harcama tutarı alt limitin altında kalan yatırımlar reddedilecektir.

TKDK – IPARD Hayvancılık Hibe Destek Oranları

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50-70’i arasında değişen oranlarda kamu katkısını, kalan miktarı ise başvuru sahibinin katkısını oluşturacaktır.

Aşağıda belirtilen durumlarda, kamu katkısı değişmektedir.

1) Tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 50’sidir.
2) Gerçek kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %55’idir.
3) Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den
fazla) olduğu tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60’ıdır.

Yukarıda belirtilen destek oranlarına ek olarak aşağıda belirtilen durumlarda destek oranı artacaktır;

• Destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hâkim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır.

Yatırım, dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.
Dağlık alan listesi için,  https://www.tarimsalhibe.com/daglik-alan-listesi-2020/  sitesini ziyaret ediniz.

TKDK – IPARD Hayvancılık Hibe Desteğinde Uygun Harcamalar

tkdk-ipard 2 hibeleri

Süt hayvancılığına yönelik; İnek, Manda, Koyun, Keçi yetiştiriciliği verilen yatırım hibeleri

• Kapalı, açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
• Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
• Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
• Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
• Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri harcamaları,
• Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
• Sulama sistemleri,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi).

SÜT HAYVANCILIĞINA DESTEK VERİLEN HARCAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ 

Kırmızı Et (Besicilik) hayvancılığına yönelik; Sığır, Manda, Koyun, Keçi yetiştiriciliğine verilen yatırım hibeleri
• Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu,
• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
• Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
• Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
• Sulama sistemleri,
• Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi

KIRMIZI ET  YETİŞTİRİCİLİĞİNE  DESTEK VERİLEN HARCAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ 

Kanatlı Eti ve Yumurta (Etlik Piliç, Tavukçuluk); Broyler, Hindi, Kaz Yetiştiriciliğine verilen yatırım hibeleri
• Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
• Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik),
• 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri,
• Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları,
• Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman,
• Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi),
• Yumurta tavukları için kafes sistemleri,
• Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için ekipman.

KANATLI ETİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE  DESTEK VERİLEN HARCAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ 

YUMURTA TAVUKÇULUĞUNA  DESTEK VERİLEN HARCAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ 

Elektrik İhtiyacını (öztüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Başvurulan sektörde kurulu veya kurulacak tüketim tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu hibe olarak desteklenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu destekten faydalanabilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir.


 

TKDK – IPARD HİBE BAŞVURULARIN DEĞERLENDIRILMESI

İş Planı Değerlendirmesi ve Puanlaması
İş planı 3 ana başlıkta ve toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar
sırasıyla;
1) Mali Değerlendirme (65 Puan)
a) Başvuru Sahibinin Mevcut Mali Durumunun Değerlendirilmesi (40 Puan)

MALİ DEĞERLENDİRME 
Başvuru Sahibinin Mevcut Mali Durumunun Değerlendirilmesi
Faaliyetlerini
Bilanço Esasına
Göre
Muhasebeleştiren
Başvuru
Sahipleri için
Faaliyetlerini İşletme
Hesabı Esasına Göre
Muhasebeleştiren
Başvuru
Sahipleri için
Faaliyetlerini Basit
Usule Göre
Muhasebeleştiren
Başvuru
Sahipleri için
Faaliyetlerini
Muhasebeleştirmeyen
(Tevkifata esas çalışan)
Başvuru
Sahipleri için
Özkaynak Oranı Faaliyet Sonucu
(Kar veya Zarar)
Faaliyet Sonucu
(Kar veya Zarar)
Yıllık Satış Hacmi
Dönen Varlıklar/
Toplam Varlıklar
Oranı
Net Kar Marjı Net Kar Marjı Verilen Teminatlar
(şahsi teminat, ipotek,
taşıt rehni, teminat
mektubu, vb.)
Cari Oran, Asit-Test Oranı,
Faaliyet Karlılığı,
Net Kar Marjı,
Verilen Teminatlar
(şahsi teminat,
ipotek, taşıt rehni,
teminat
mektubu, vb.)
Verilen Teminatlar
(şahsi teminat,
ipotek, taşıt rehni,
teminat
mektubu, vb.)
Verilen Teminatlar
(şahsi teminat,
ipotek, taşıt rehni,
teminat
mektubu, vb.)

b) Başvuru Sahibinin Projesinin Değerlendirilmesi (25 Puan)

2) Başvuru Sahibinin Yönetim ve Teknik Kapasitesinin Değerlendirilmesi (15 Puan)
• Başvuru Sahibinin Yönetim ve Organizasyon Kapasitesi (7 Puan)
• İşletmenin Teknik Yapısı (8 Puan)

3) Pazarlama Kapasitesinin Değerlendirilmesi (20 Puan)
• Rekabet Gücü (10 Puan)
• Pazar Payı (10 Puan)

İş planı değerlendirme sonucunda alınan puan 40 veya üzerinde ise projenin sürdürülebilir olduğuna karar verilir. Toplam iş planı puanı 40 puan altında olan projeler sürdürülebilirlik kriterini sağlamadığı için reddedilir.

Görüldüğü üzere TKDK yatırımınlarına mali kaynakları olmayan yatırımlar, proje ne kadar hatasız olsada projeniz red edilecektir. Hibe desteği hak kazanmak için yatırımın tutarının öz kaynakları karşılıyor olması gerekmektedir. Karşılamayan başvurular red edilir.

IPARD Programı Sıralama Kriterlerine Göre Puanlama

Her çağrı döneminde, tedbirler için başvuru çağrı ilanlarında belirtilen bütçeler kullandırılır. Uygun başvuruların sıralanması, IPARD Programında yer alan sıralama kriterlerinde belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Destek ayrılan bütçe ile de sınırlıdır.

IPARD Programında belirlenmiş kriterler çerçevesinde, yatırımlara aşağıdaki tabloda belirtilen puanlar verilir.

Hayır  Kriter  Kriter Puan Maksimum
Poin
1 Sektörler Toplam uygun harcama tutarı;
Süt,
Kırmızı et ve
Yumurta
tavukçuluğu
sektörleri
için;
400.000 Avro’dan fazla ise; 0 30
300.000 Avro ile 400.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
200.000 Avro ile 300.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
200.000 Avro’ya eşit ya da 200.000 Avro’dan az ise; 30
Kanatlı eti
sektöründe
broyler ve
hindi için;
200.000 Avro’dan fazla ise; 0
150.000 Avro ile 200.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
100.000 Avro ile 150.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
100.000 Avro’ya eşit ya da 100.000 Avro’dan az ise; 30
Kanatlı eti
sektöründe
kaz için;
100.000 Avro’dan fazla ise; 0
60.000 Avro ile 100.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
25.000 Avro ile 60.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
25.000 Avro’ya eşit ya da 25.000 Avro’dan az ise; 30
2 Başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler (tüzel kişilikler için) kadın ise 10 10
3 Başvuru mevcut aktif tarımsal işletmelerin modernizasyonunu kapsıyor ise 20 20
4 Başvuru sahibi yatırım uygulama alanının sahibi ise 10 10
5 Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 10 10
6 Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 20 20
Toplam 100 100

Nihai Sıralama ve Seçim

Projeler, IPARD Programının “proje seçimine esas sıralama kriterlerine” göre tedbir bazında sıralanır.  Nihai sıralaması yapılan uygun projelerin desteklenecek projeler listesine alınması, en yüksek puanı alan projeden başlanarak yapılır ve başvuru çağrı ilanında belirtilen destek bütçesi bitene kadar devam eder. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, destek bütçesinin bitmesi halinde desteklenemeyecektir. Diğer bir ifade ile bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir.  Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan
başvurular uygun olarak değerlendirilmeyip, reddedilecektir.


TKDK – IPARD HİBE BAŞVURU PAKETININ HAZIRLANMASI

BAŞVURUDA İSTENEN RESMİ EVRAKLAR İÇİN TIKLAYIN

Adım 1
TKDK resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) başvuru yapılacak yatırıma göre uygun “İş Planı Formatı” ve başvuru yapılacak alt tedbirin “Teknik Proje Formatı” bilgisayara indirilir.

Adım 2
Bilgisayara indirilen “İş Planı”, bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.

Adım 3
Bilgisayara indirilen “Teknik Proje”, bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.

Adım 4
TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) başvurulan sektör için hazırlanmış “Başvuru Formu ve Başvuru Formu Ek A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları (A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5), Mevcut Varlıklar Listesi Tablosu (A8) web ortamında eksiksiz olarak doldurulur. Online başvuru esnasında alınan veriler ile başvuru formu ve ilgili ekler oluşturulmaktadır.

Adım 5
Web üzerinden doldurulan Başvuru Formu ve Ek A3 Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları ve Mevcut Varlıklar Listesi Tablosuna (A8) daha önce bilgisayar ortamında doldurulmuş veya hazırlanmış aşağıdaki dokümanlar eklenerek web üzerinden TKDK’ya gönderilir.
Eklenecek dokümanlar;
• İş Planı
• Teknik Proje
• Yapılacak alımlar için MS Word veya MS Excel formatında hazırlanmış tüm teknik şartnameler ve Excel formatında yapım işlerinde keşif özetleri
• Web üzerinden doldurulan başvuru formuna yukarıdaki dokümanlar mutlaka tam olarak eklenmeli ve web üzerinden TKDK’ya gönderilmelidir.
• Başvurunun TKDK İl Koordinatörlüğünde teslimi aşamasında, başvuru formu ve Ek A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tablolarının, Mevcut Varlıklar Listesi Tablosu’nun (A8) web üzerinden doldurulup doldurulmadığı kontrol edilecektir. Şayet bu dokümanların referans ve versiyon numaraları sistem ile aynı değilse başvuru kabul edilmeyecektir.
• TKDK’ya sunulan tüm proje çizimlerinin bir kopyası başvuru sahipleri tarafından “dwg” formatında elektronik olarak kaydedilmeli ve TKDK tarafından proje sahasında yapılacak yerinde kontrollerde hazır bulundurulmalıdır.

Adım 6
TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer alan “Taahhütname A1.1.” indirilir. İ ndirilen taahhütname bilgisayarda eksiksiz doldurulur.

Adım 7
Web üzerinden gönderilen, Başvuru Formu, Başvuru Formu Ek-A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları, Mevcut Varlıklar Listesi Tablosu (A8), İş Planı, Teknik Proje ile bilgisayar ortamında doldurulan taahhütnamenin çıktıları alınır.
• Web üzerinden TKDK’ya gönderilen online başvuru sistemi üzerinden oluşturulan Başvuru Formu, Başvuru Formu Ek-A3’ler ile bunların başvuru paketinde yer alan çıktıları aynı olmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

Adım 8
Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (A6) TKDK resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) bilgisayara indirilir ve bilgisayar ortamında doldurularak çıktı alınır.

Adım 9
Başvuru paketinin düzenlemesi yapılır. Başvuru formu eklerinde yer alan; resmi belgeler, taahhütname, Başvuru Formu Ek-A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları ile diğer belge ve dokümanlar ile proje çizimleri, Başvuru Formu  belirtilen sıralamaya uygun olarak düzenlenir.

Yatırım ile ilgili A9- Mimari Projeler (Mevcut ve planlanan binaları gösteren vaziyet planını ve mahal listesini de içeren), Statik Projeler, Elektrik Tesisat Projeleri, Mekanik Tesisat Projeleri, Metraj Cetveli, Tek Hat Şeması ve A10- Makine-Ekipman Yerleşim Planı ayrı bir dosyada/klasörde verilmelidir.

Başvuru paketinde yer alan, başvuru formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik projeyi birbirinden ayıran separatörler hazırlanır ve bu seperatörler her bir Ek’in arasına yerleştirilir. (örneğin, taahhütname, resmi belgeler, seçilen teklifler vb. eklerin arasında separatörler olmalıdır.) Başvurunun teslimi aşamasında, başvuru formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik projenin separatörler ile ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilecektir. Aksi durumlarda başvuru kabul edilmeyecektir.

Adım 10
Başvuru paketinde yer alan belge, doküman ve taahhütname aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak imzalanır ve paraflanır. Başvuru paketinde, başvuru sahibi tarafından hazırlanan belge ve dokümanların ilgili yerlerine mutlaka tarih yazılmalıdır.

Adım 11
Başvuru paketinin tüm sayfaları (çizimler hariç) Başvuru Formu Bölüm 10’da belirtilen sıraya uygun olarak numaralandırılır.
İş planı ve teknik proje, başvuru formu ve eklerinden farklı olarak 1’den başlayarak ayrıca numaralandırılmalıdır. Mimari, Statik, Elektrik Tesisat ve Mekanik Tesisat Projeleri, Metraj Cetveli, Tek Hat Şeması (A9), Makine-Ekipman Yerleşim Planı (A10) numaralandırılmayacaktır.

Adım 12
Başvuru paketinde yer alan; başvuru formu, başvuru formu ekleri, çizimler, iş planı ve teknik projenin kopyası oluşturulur. Başvuru paketi, biri orijinal diğeri orijinalden alınan kopya olmak üzere, her birinin üzerinde “Orijinal” “Kopya” ibareleri yer alacak şekilde toplam iki nüsha olarak hazırlanır.

Adım 13
Bir orijinal bir kopya halinde hazırlanan başvuru paketinin her biri ayrı bir klasör içerisine yerleştirilir. Başvurunun teslimi aşamasında, başvurunun klasör içerisinde sunulup sunulmadığı kontrol edilecektir. Aksi durumlarda başvuru
kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Kurum, ‘Başvuru Çağrı Ilanı’ yayınlar ve yatırımcıları proje sunmaya davet eder. Başvurular, başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yatırımın uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne elden yapılır. Başvuru formu ve ekleri, teknik proje ve iş planı başvuru çağrı ilanında belirtilen şekilde doldurulup İl Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir. Başvurular  https://www.tkdk.gov.tr/ Online sitem üzerinden  yapılacaktır.  Detaylı bilgi için bakınız başvuru ilanına 


Hayvancılık projelerinizi, TKDK Başvuru Dosyası İş Planı, Teknik Projeyi, Proje uzmanı tarafından kurum onaylı olarak hazırlanır. 

Osman KARABOYUN (Ziraat Müh.) 0542 609 75 08