TKDK-IPARD Hibeleri

TKDK – IPARD Başvuru Belgeleri

TKDK - IPARD Başvuru Belgeleri

TKDK – IPARD Başvuru Belgeleri

TKDK – IPARD Başvuru Belgeleri; TKDK, 9. Çağrı ilanında başvurularda istenen resmi belgeler. Hayvancılık yatırımlarında tedbirleri için başvuruda bulunması gereken resmi belgeler. Bu belgeler için eksik evrak süresi verilmektedir.

 

TKDK – IPARD Başvuru Resmi Belgeleri

1 Gerçek kişiler için noter onaylı İmza Beyannamesi
2 Tüzel kişilikler için yetkili kişilerin
noter onaylı İmza Sirküleri
Ø Sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.
Ø Başvuru formunda beyan edilen yetkili kişinin
ismi ve temsil ve ilzama yetkili olup olmadığı
“İmza Sirküleri”nden kontrol edilecektir.
3 Üretici örgütü veya üretici örgütünün
hâkim ortak (ortaklık payı %50’den
fazla) olduğu bir tüzel kişilik
başvurularında, üretici örgütüne ait
ana sözleşme/güncel tüzük
Ø Ana sözleşme/güncel tüzükte belirtilen faaliyet
konusunun başvuru yapılan sektör ile uyumlu
olup olmadığı kontrol edilecektir.
4 Limited, kolektif ve komandit
şirketler hariç olmak üzere tüzel kişi
ve üretici örgütü başvurularında,
güncel yönetim kurulu üyelerinin bu
pozisyon için atama kararını içeren
yönetim kurulu karar defterinin noter
onaylı ilgili kısmı
5 Kadastro Müdürlüğü’nden ya da
Lisanslı Harita Bürolarından ya da
Özel Harita Bürolarından alınan,
başvuru sahibinin yatırım uygulama
alanına ait koordinat bilgilerini
gösteren belge (ITRF/ED50 koordinat
sistemine göre)
6 Yatırımın uygulanacağı taşınmazlara
ait Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil
Müdürlüklerinden alınmış Takyidatlı
Tapu Kayıt Belgesi
Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış
olmalıdır.
Ø Arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis
sözleşmesi sunulduğu durumlarda bu belge
aranmayacaktır.
Ø Tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir
ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek
şerhler olmamalıdır.
7 Başvuru sahibi yatırımın
gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi
değilse;
Aşağıda belirtilen belgelerin geçerlilik süreleri,
yatırım dönemi ile yatırım tamamlandıktan sonraki
en az beş (5) yıllık dönemi kapsamalıdır.
8 Başvuru sahibinin yatırımın
uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst
hakkına sahip olduğunu gösteren,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne
bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden
alınmış bir Resmi Senet VEYA
Ø Üst hakkının tapuya şerh edilmesi
gerekmektedir.
Ø Üst hakkının tapuya şerh edilme tarihinden
sonra tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir
ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek
şerhler konulması durumunda başvuru uygun
olarak kabul edilecektir.
9 Sanayi Bölgelerinden alınmış Arsa
Tahsis Sözleşmesi VEYA
10 Maliye Bakanlığından alınmış Kullanım
İzni Sözleşmesi VEYA
11 Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde
intifa hakkına sahip olduğunu
gösteren Tapu Sicil Müdürlüklerinden
alınmış bir Resmi Senet VEYA
Ø Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini
içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen
inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda
yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)
durumlarında kabul edilebilir.
12 Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Ø Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini
içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen
inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda
yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)
durumlarında kabul edilebilir.
Ø Kiralamanın tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
Ø Kiralamanın tapuya şerh edilme tarihinden
sonra tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir
ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek
şerhler konulması durumunda da başvuru uygun
olarak kabul edilecektir.
13 Kredi alınması durumunda, TKDK ile
protokol imzalamış bir bankadan/
Tarım Kredi Kooperatifi’nden alınmış
Kredi Niyet Mektubu
Ø Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış
olmalıdır.
Ø Kredi niyet mektubunun formatına TKDK web
sitesinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilir. Bu
formata uygun olmayan kredi niyet mektupları
kabul edilmeyecektir.
14 İlgili bankadan alınmış olan vadesiz
hesaba ait Banka Hesap Cüzdanının
kopyası
Ø Belge üzerinde geçerlilik tarihi bulunmamak ile
birlikte ilgili bankanın imzası başvuru çağrı ilanı
tarihinden sonra olmalıdır.
Ø Başvuru sahibi gerçek kişi ise, banka hesap
adı gerçek kişiye, başvuru sahibi tüzel kişi ise
banka hesap adı tüzel kişiliğe ait olmalıdır. Belge
üzerinde IBAN olmalıdır.
15 Tüzel kişilerde, şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil
Memurluğundan alınan Müflis
Olmadığına ve Konkordato İlan
Etmediğine İlişkin Belge
Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış
olmalıdır.
16 Başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket ise,
Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından
alınan Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını
ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge
Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış
olmalıdır.
17 Yenilenebilir enerji yatırımı söz konusu
olduğunda, Bölgesel Elektrik Dağıtım
şirketlerinden alınan Lisanssız
Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım
Sistemine Bağlantı Anlaşması
Başvuru tarihi itibari ile en az 1 yıllık geçerlilik
süresi olmalıdır.
18 Başvuru sahibine ait (gerçek kişi
olması durumunda kendisi, tüzel
kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve
ilzama yetkili olan kişi/kişiler);
• Ziraat, veterinerlik veya herhangi
bir diğer uzmanlık alanındaki
bir ziraat meslek lisesi, meslek
yüksekokulu veya üniversite
(master veya doktora dahil)
diploması,
Veya
• Sosyal Güvenlik Kurumu İl
Müdürlüğü’nden temin edilen
tarım yada ilgili uzmanlık alanında
en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet
dökümü,
Veya
Mesleki yeterliliğin Hayvan Kayıt
Sistemi ile sağlanması durumunda,
Söz konusu işletmenin en az 3 yıl aktif
olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayan
destekleyici belgeler,
Bu belgeler en az üç farklı yıl için
aşağıdakilerden herhangi biri olabilir;
• Hayvancılık faaliyetinden elde
edilen gelirleri gösteren belgeler
(3 yıl için müstahsil makbuzları,
detay mizan kayıtları, faturalar
vb. olabilir), veya
• Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından uygulanan hayvancılık
desteklerinden faydalanıldığını
gösteren belgeler, veya
• İşletmedeki hayvanların Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından
uygulanan aşılama programları
kapsamında aşılandığını gösteren
aşı makbuzları, veya
• İşletmenin 3 yıl aktif olarak
faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı
diğer belgeler.
Ø Bu kriter için diploma sunulması durumunda,
mezuniyet tarihinin başvuru sunulma tarihinden
önce olması gerekmektedir.
Ø Tarım ya da ilgili uzmanlık alanında SGK hizmet
dökümü ya da Hayvan Kayıt Sistemi kaydı
sunulması durumunda, Kuruma başvurunun
sunulma tarihi itibari ile ilgili yerlere en az üç yıl
kayıtlı olunması gerekmektedir.
Ø Mesleki yeterlilik kriterinin Hayvan Kayıt
Sistemi’ne kayıt ile sağlanması durumunda;
ilgili kontroller veritabanından yapılacaktır. Bu
kapsamda veritabanı kontollerine ek olarak
söz konusu işletmenin en az üç yıl aktif olarak
faaliyet gösterdiğini kanıtlayan destekleyici
belgeler de başvuru paketi ile sunulmalıdır.
19 Yumurta sektörü için, mevcut
tarımsal işletmeye ait “Hayvancılık
İşletmesi Faaliyet Belgesi”
Bu belge, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü’nden
alınmalıdır.
20 Yumurta sektörü için, yatırımın
mevcut tarımsal işletmenin
taşınmasını içermesi durumunda,
Kadastro Müdürlüğü’nden ya da
Lisanslı Harita Bürolarından ya da
Özel Harita Bürolarından alınan,
mevcut tarımsal işletmenin uygulama
alanına ait koordinat bilgileri (ITRF/
ED50 koordinat sistemine göre)
21 Yumurta sektörü için, yatırımın
mevcut tarımsal işletmenin
taşınmasını içermesi durumunda,
mevcut tarımsal işletmeye ait Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne
bağlı Tapu Sicil Dairesi’nden alınmış
Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi
Ø Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış
olmalıdır.
Ø Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi’ne göre, mevcut
işletmenin bulunduğu arazi başvuru sahibine
ait olmalıdır.
Ø Arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis
sözleşmesi sunulduğu durumlarda bu belge
aranmayacaktır.

 

[embeddoc url=”https://www.tarimsalhibe.com/wp-content/uploads/2020/05/TKDK-IPARD-Başvuru-Belgeleri.pdf” download=”all” text=”İndir”]