Tarım Bakanlığı Hibeleri

Sulama Sistemi desteği – 2019

Sulama Hibe Destekleri

Sulama Sistemi desteği 2019

Sulama Sistemi Desteği 2019

Sayın İlgililer,

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2019, Cuma (Mesai saatleri içinde) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Programı 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemi Desteği başvuruları başlamıştır. Desteğin amacı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Başvuru öncesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan İl Proje Yürütme Birimi (irtibat bilgisi en altta) ile görüşülmesinde yarar görülmektedir.

Uygulama Rehberi ve başvuru formları için: https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/UYGULAMA%20REHBERI%2015.Etap.PDF

Tebliğ: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24144&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=B%C4%B0REYSEL%20SULAMA

Sulama Sistemi Desteğine Kimler başvurabilir?

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) güncel olarak kayıtlı;

 • Gerçek Kişiler
 • Kollektif, Limited, Anonim Şirketler (ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartıyla)
 • Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri (ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla)

Uygulama yeri

 • Başvurular, birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusunu içerebilir. Birden fazla parsel için yapılacak başvurularda her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere Tebliğ ve Rehberde belirtilen gerekli proje kriterleri sağlanmalı ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgeleri bulunmalıdır. Her parsel için ayrı proje ve keşif hazırlanacak olup bu keşifler bir icmal ile birleştirilerek başvuru bütçesi oluşturulacaktır. Ancak sınırları bitişik parseller için su kaynağın yeterliliği ve diğer koşulları sağlamak şartı ile tek bir proje ve keşif hazırlanabilir.
 • Bir başvuru sahibi bir il için tek başvuru yapabilir.
 • Gerçek Kişiler ve Kollektif, Limited, Anonim Şirketler: Tarla İçi Damla Sulama Sistemi kurulması, Tarla İçi Yağmurlama Sulama Sistemi kurulması, Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama Sistemi kurulması ve Lineer Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi alınması yatırımları için kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Lineer Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi, Center Pivot Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi, Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi ve Güneş Enerjili Sulama Sistemi alınması yatırımlarını ise kendilerine ait arazilerde veya en az 5 yıl süreyle kiralama yaptıkları arazilerde gerçekleştirebilirler. Kiralama süresi sonu, başvuru tarihinden itibaren anılan süreyi kapsamalıdır.
 • Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri: Kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl süreyle kiralama yaparak Tüzel Kişilik olarak başvurabilirler.

Sulama Sistemi Destekleme Tutarı ve Oranları

 • Proje başına hibeye esas malı alım tutarı üst limiti: 1 milyon TL
  • Teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
  • Mal alım bedelinin bu tutarı aşması halinde aşan kısım yatırımcı tarafından aynî katkı olarak sağlanır. Başvuru sahipleri, karşılamaları gereken ayni katkıyı, kamu tarafından sübvanse edilen krediler hariç olmak üzere diğer kredi türlerini kullanarak karşılayabilirler.
  • KDV bedeli yatırımcı tarafından ödenecektir. Proje bütçeleri KDV hariç hazırlanır.
 • Proje başına destek tutarı üst limiti: 500 bin TL
  • Destek oranı: %50
  • Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.
  • Hibeye esas proje tutarının %1’ni aşmamak kaydı ile Proje Hazırlama Giderleri hibe desteği kapsamındadır.
  • Desteklenmeyen giderler:
   • o Her türlü borç ödemeleri
   • o Faizler
   • o Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler
   • o Kur farkı giderleri
   • o Makine ve ekipman kira bedelleri
   • o Nakliye giderleri
   • o Bankacılık giderleri
   • o Denetim giderleri
   • o KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler
   • o İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri
   • o Eğitim giderleri
   • o Üretim tarihi, son 2 yıldan önce olan Bireysel Sulama Sistem unsurlarının alım giderleri
   • o Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler
   • o Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri
   • o Tarlaya montajı yapılmayan ve/veya eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri

Alımı desteklenecek sulama sistemi yatırım konuları, uygulama süreleri:

Yatırım Konusu Uygulama Süresi*
Tarla İçi Damla Sulama Sistemi kurulması Azami 60 gün
Tarla İçi Yağmurlama Sulama Sistemi kurulması Azami 60 gün
Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama Sistemi kurulması Azami 60 gün
Lineer Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi alınması Azami 60 gün
Center Pivot Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi alınması Azami 90 gün
Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi alınması Azami 90 gün
Güneş Enerjili Sulama Sistemleri kurulması Azami 90 gün

* Hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından ekipmanların alınıp tarlada montajının tamamlanmasına kadar geçen süre (Bireysel Sulama Sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç 45 gün içerisinde İl Proje Yürütme Birimince yerinde tespit tutanağına bağlanır.)

Başvuru Yeri: Başvuru yapılan parselin (parsellerin) bulunduğu ildeki Tarım ve Orman İl Müdürlükleri

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce Tebliğin ve Uygulama Rehberinin okunması tavsiye edilmektedir.
 • Başvuru Rehberi okunduktan sonra başvuru süreci ile ilgili olarak İl ve yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlükleri ile görüşerek bilgi alınmasında fayda görülmektedir.
 • Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, Tarla İçi Damla Sulama Sistemi kurulması, Tarla İçi Yağmurlama Sulama Sistemi kurulması ve Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama Sistemi kurulması yatırım konularında son 3 yılda, Lineer Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi alınması, Center Pivot Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi alınması, Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama Makinesi alınması ve Güneş Enerjili Sulama Sistemleri kurulması yatırım konularında ise son 10 yılda daha önce Bireysel Sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.
 • Gerçek ve Tüzel kişilerin başvuruda bulunabilmek için Güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmaları gerekmektedir.
 • Başvurular, birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusunu içerebilir. Birden fazla parsel için yapılacak başvurularda her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere Tebliğ ve Rehberde belirtilen gerekli proje kriterleri sağlanmalı ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgeleri bulunmalıdır. Her parsel için ayrı proje ve keşif hazırlanacak olup bu keşifler bir icmal ile birleştirilerek başvuru bütçesi oluşturulacaktır. Ancak sınırları bitişik parseller için su kaynağın yeterliliği ve diğer koşulları sağlamak şartı ile tek bir proje ve keşif hazırlanabilir.
 • Bir başvuru sahibi bir il için tek başvuru yapabilir.
 • Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.
 • Yatırımcılar tarafından destek kapsamında satın alınacak tüm ekipmanlar, tedarikçilerle yapılacak sözleşmelere istinaden gerçekleştirilir. Uygulama sözleşmesi için standart bir format bulunmamaktadır. Ancak sözleşmede, asgari fiyatların artırılamayacağı, TL cinsinden olacağı ve satın alınacak bireysel sulama sistemi unsurlarının teknik şartnamelerde belirtilen özellikleri taşıyacağı ve teslim tarihi gibi hususları içermelidir.
 • Teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.
 • Başvuru sahipleri, başvuru dosyasında yer alan projelerinde kullanılacak malzemelere ait teknik şartnameyi ihtiyaç duydukları malzeme cinsine ve kalitesine göre belirlerler. Bu kapsamda başvurularda belirtilecek mal alım tutarlarını oluşturan birim fiyatlar teknik şartname çerçevesinde piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılmalı ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesinde başvuru sahiplerince belirlenen ve beyan edilen birim fiyatlar ve Bakanlıkça belirlenen başvuru süresi sona erdikten sonra açıklanan referans fiyatlara göre Hibe Sözleşmesinde bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları sözleşme süresince artırılamaz.
 • Aynı uygulamada gerçekleşen ve fatura edilen fiyatlar hibe sözleşmesi birim fiyatlarından düşük ise ödemede bu fiyatlar dikkate alınır.
 • Sözleşmesinin gerçekleştirilmesi sırasında, başvuruda belirtilen iş kalemleri cinsi ve miktarlarındaki olası azalmalar, tesisin teknik ve ekonomik olarak çalışmasını engellemeyecek, proje bütünlüğünü bozmayacak düzeyde olmalıdır.
 • Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.
 • Hibeye esas proje tutarının %1’ni aşmamak kaydı ile Proje Hazırlama Giderleri hibe desteği kapsamındadır. Başvuruda proje yapım gideri beyan edilmeli, hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra ise fatura ile belgelendirilmelidir. Kurumlarca (Ziraat Fakülteleri, Ziraat Mühendisleri Odası ve Bakanlık Araştırma Enstitüleri) hazırlanan projelere (puanlamada) öncelik verilir. Hibeye esas projenin tedarikçisi tarafından hazırlanması halinde, proje hazırlama gideri hibe desteği verilmez.
 • Başvuru yapılacak parseller özelinde Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi” ve Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi” aranmaktadır.
 • 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Sulan Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında yeraltı suyu kullanma belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekir.
 • Sulama Birlikleri veya Sulama Kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Alınacak su kullanım izin belgesinde su tahsisi yapılan parselin, parsel numarası, su alınan hidrantın numarası ve projeye esas tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait açık kanal sulama sistemlerinden su tahsis edilmesi durumunda ise sulama kooperatifi veya sulama birliğinden alınacak su kullanma izin belgesinde su tahsisi yapılan parselin, parsel numarası, söz konusu parselin sulama şebekesinde yer aldığı ve su alınan kanalının numarası, çeşidi (ana kanal, tersiyer, sekonder vb.) ve projeye esas tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir. Ancak, kanal çeşidine göre bu kanaldan tahsis edilen debilerin toplamı, her bir kanal için toplu sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.Ancak, kanal çeşidine göre bu kanaldan tahsis edilen debilerin toplamı, her bir kanal için toplu sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.Ancak, kanal çeşidine göre bu kanaldan tahsis edilen debilerin toplamı, her bir kanal için toplu sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.
 • Su kaynağı keson kuyu olan başvurularda kuyu ruhsatı şartı aranmayacak olup, jeoloji mühendisi veya il proje yürütme birimi elemanlarınca kuyunun keson kuyu olduğunun belirlenmesi ve kuyuya ait debinin tespit edilerek tutanağa bağlanması yeterli olacaktır. Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi veya Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesinde uygun görülen debilerle, keson kuyularda ölçülerek tespit edilen debiler, sulama projelerinde hesaplama sonucunda bulunan sezonluk toplam sulama suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda olmalıdır. Söz konusu debileri karşılamayan sulama projeleri uygun görülmeyecektir.
 • Bireysel Sulama Sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakli hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, tarla içi sulama sistemi ile su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı birlikte projelendirildiği durumlarda, su iletim hattı maliyeti, toplam maliyetin %20’sini aşamaz. Aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Su iletim hattına ait maliyetin %20 dahilinde olan kısmı ve bu oranı aşan kısmı ayrı ayrı keşiflendirilerek, toplam proje keşfi ekinde verilmelidir. Birden fazla parselde başvuru yapıldığı durumlarda bitişik parseller için %20 şartı birlikte aranmalıdır.Birbirinden bağımsız parsellerde proje yapıldığı durumlarda ise her bir parsel için iletim hattı maliyetlerinin %20 şartı ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
 • Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece Güneş Enerjisi Sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, Güneş Enerjisi Sistemi ile Sulama Sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti hibeye esas proje toplam maliyetin %50’sini aşamaz. Aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Birden fazla parselde başvuru yapıldığı durumlarda bitişik parseller için %50 şartı birlikte aranmalıdır. Birbirinden bağımsız parsellerde proje yapıldığı durumlarda ise her bir parsel için güneş enerjisi maliyeti %50 şartı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Güneş enerjili sulama sistemi kurulmasına ilişkin başvurularda, sulama projesinin yanında güneş enerjisi kurulumuna ilişkin proje de yer almalıdır.
 • Destek ödemesinin yapılması öncesinde:
  • Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzey altı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, sayaç, vantuz, manometre, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, yanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması, sistemin çalıştırılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi gereklidir.
  • Center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde (başvuruya ait parsellerde) çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi gereklidir.
 • Lineer (Doğrusal Hareketli) sistemlerde:
  • Başvuru yapılacak parsel içerisinde, sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü (projelendirilen parsel alanı) 20 da. ve üzerinde olmalıdır. Birden fazla parselde başvuru yapıldığı durumlarda, bitişik parseller tek parsel gibi değerlendirilmeli, birbirinden bağımsız parsellerde başvuru yapıldığı durumlarda ise her bir parsel için 20 dekar şartı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Proje için belgelenen su kaynağı, sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü için yeterli miktarda olmalıdır.
  • Sistemin çalışacağı kısımda, seçilen parselin kısa kenar uzunluğu proje hesaplamaları için seçilen makineye ait öngörülen modelin kataloğunda belirtilen minimum ıslatma genişliğinden az olamaz. Buna ilişkin katalog aslı veya il müdürlüğü veya başvuru kabul personeli tarafından onaylanmış fotokopisi proje ekinde verilmelidir.
 • Center Pivot (Dairesel Hareketli) sistemlerde :
  • Başvuru yapılacak parsel içerisinde, sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü (projelendirilen parsel alanı ) 20 da. ve üzerinde olmalıdır. Bu arazi büyüklüğü içerisinde, sistemin tam tur çalışacak şekilde projelenmesi gerekmektedir. Sektöre’ olarak (yarım ve çeyrek tur ) projelenen başvurular kabul edilmez. Birden fazla parselde başvuru yapıldığı durumlarda, bitişik parseller tek parsel gibi değerlendirilmeli, birbirinden bağımsız parsellerde başvuru yapıldığı durumlarda ise her bir parsel için 20 dekar şartı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Proje için belgelenen su kaynağı da sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü için yeterli miktarda olmalıdır.
  • Sistemin çalışacağı kısımda, seçilen parselin kısa kenar uzunluğu proje hesaplamaları için seçilen makineye ait öngörülen modelin kataloğunda belirtilen minimum ıslatma çapından az olamaz. Buna ilişkin katalog aslı veya il müdürlüğü başvuru kabul personeli tarafından onaylanmış fotokopisi proje ekinde verilmelidir.
  • Sistemin çalışacağı kısımda, seçilen parselin En/Boy oranı 1/1,5’ten fazla olamaz. Bu durumda aynı yatırım konusu içindeki diğer makine ile taşınan hareketli yağmurlama sulama sistemlerine (Lineer sistem veya Tamburlu sistem) başvuru yapabilir.
 • Tamburlu sistemlerde:
  • Başvuru yapılacak parsel içerisinde, sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü (projelendirilen parsel alanı ) ta mburda bulunan PE ana boru çapı ve uzunluğu da dikkate alınarak en küçük parsel 20 dekardan daha az olamaz. Bir veya birden fazla parsel için yapılan başvurularda, toplam proje alanının her bir 250 dekarlık kısmı için tek bir tamburlu sulama makinası için başvuru yapılabilir. Proje için belgelenen su kaynağı, sistemin çalışacağı arazi, büyüklüğü için yeterli miktarda olmalıdır.
  • Seçilen parselin kısa kenar uzunluğu proje hesaplamaları için seçilen makineye ait öngörülen modelin kataloğunda belirtilen minimum ıslatma genişliğinden az olamaz. Buna ilişkin katalog asil veya il müdürlüğü başvuru kabul personeli tarafından onaylanmış fotokopisi proje ekinde verilmelidir.
  • Ayrıca; yukarıdaki tüm makine ile taşınan hareketli yağmurlama sulama sistemlerinde (Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem) geçerli olmak üzere, başvuru yapılacak parsel içerisinde sistemin çalışacağı arazide (projelendirilen parsel alanı), bu makineler için kataloglarında belirlenen üst limiti geçmemek şartı ile toprak işlemeli tarım yapılan alanlarda %12’nin üzerinde, toprak işlemesiz tarım yapılan alanlarda %18’in üzerinde eğim olmamalıdır. Buna ilişkin kataloğun aslı veya il müdürlüğü başvuru kabul personeli tarafından onaylanmış fotokopisi proje ekinde yer almalıdır. Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuru, değerlendirme ve uygulama süreci

 • Son başvuru tarihi: 1 Mart 2019
 • İl Proje Yürütme Birimi, başvuruların idari yönden incelenmesini gerçekleştirir.
 • İl Proje Yürütme Birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama sisteminin su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır.
 • Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.
 • Başvuruların, idari yönden incelenmesinde ve teknik inceleme ve değerlendirilmesinde uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarını geçmemesi durumunda uygun görülen başvurular için asil başvuru sahibi listesi hazırlanır. Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda ise, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır. Yapılan puanlama sonuçlarına göre asil ve yedek başvuru sahibi listeleri hazırlanır. Hazırlanan bu listeler İl Müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. İl Müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
 • Başvurular en fazla 30 günde İl Proje Yürütme Birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi 5 günü geçemez. İl Müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri on gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
 • Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasının son gününden itibaren 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek, İl Müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında 5 gün süresince yayımlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
 • Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının İl Müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden itibaren 10 gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.
 • Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasından itibaren 10 gün içerisinde İl Müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Hibe sözleşmesi, İl Müdürlüğü ile yatırımcı arasında 2 adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi İl Müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza edilir. Gerçek Kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde,yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda başvuruda aranan koşulları sağlaması şartıyla hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.
 • Başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, sözleşmede yer alacak referans fiyat farkı tutarı ve hibeye esas mal alım tutarı miktarları, başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmî internet sitesinde yayımlanan referans fiyat listeleri yardımıyla belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst limitleri ifade eder ve bu tutarın tespitinde kullanılan fiyatlar referans fiyatın üzerinde olamaz. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sisteminin hibe sözleşme değerini belirlemekte İl Proje Yürütme Birimi yetkilidir.

Daha fazla bilgi için:

Osman KARABOYUN (Ziraat Müh)

Tel: 0542 609 75 08

Saygılarımla,