Tarım Bakanlığı Hibeleri

Güneş Enerjili Tarımsal Suluma Hibe Destekleri 2015

Güneş Enerjili Tarımsal Suluma Hibe Destekleri 2015

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Programı 2015 yılı Bireysel Sulama Makinesi ve Ekipmanı alım Desteği tebliği 3 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Desteğin amacı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Teklif Çağrısında belirtilen Sulama Sistemlerinin temininde destekten yararlanmak girişimciler, tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde proje başvurularını yatırımın gerçekleşeceği İl veya İlçedeki Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir. Üretim tarihi 2014 yılından önce olan bireysel sulama makine ve ekipmanlarının alımı desteklenmemektedir. Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri, Yetkili Ziraat Mühendisleri tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma proje başvurusuna eklenmelidir. Başvuru öncesinde Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje Yürütme Birimi (irtibat bilgisi en altta) ile görüşülmesinde yarar görülmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2015, Çarşamba (Mesai saatleri içinde)

Uygulama rehberi ve başvuru formları için: http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=310&Liste=Duyuru

Tebliğ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150503-18.htm

Kimler başvurabilir?

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) güncel olarak kayıtlı;

 • Gerçek Kişiler
 • Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş Kollektif, Limited, Anonim Şirketler (kuruluş sözleşmesi ve tüzüğünde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartıyla)
 • Sulama Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (Ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla)

Uygulama yeri

 • Başvurular, yalnız bir parselde gerçekleştirilmek üzere aşağıda yer alan yatırım konularından yalnız bir tanesi için yapılır.
 • Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler: Kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler.
 • Sulama Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri: Kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Uygulama süresi: Başvuru Sahibi ile İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları ve alımı yapılan malzemelerin tarlada montajı en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanının tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç 30 gün içerisinde İl Proje Yürütme Birimince tutanağa bağlanır.

Destek tutarı

 • Gerçek Kişiler: Mal başına azami 50.000 TL
 • Tarımsal Şirketler: Mal başına azami 100.000 TL
 • Sulama Kooperatifleri: Mal başına azami 100.000 TL
 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri: Mal başına azami 100.000 TL

Destekleme oranı: Temin edilecek makine-ekipmanın bedelinin %50’si (KDV bedeli yatırımcı tarafından ödenecektir. Proje bütçeleri KDV hariç hazırlanır.)

Alımı desteklenecek sulama sistemi yatırım konuları ve özel şartlar: Özel Şartlar için bkz. Uygulama Rehberi s. 19-25.

 • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
 • Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 • Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 • Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 • Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması

Başvuru Yeri: Yatırımın gerçekleşeceği ildeki Tarım İl Müdürlükleri

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce Tebliğin ve Uygulama Rehberinin okunması tavsiye edilmektedir.
 • Başvuru Rehberi okunduktan sonra başvuru süreci ile ilgili olarak İl ve yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlükleri ile görüşerek bilgi alınmasında fayda görülmektedir.
 • Gerçek ve Tüzel kişilerin başvuruda bulunabilmek için Güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmaları gerekmektedir.
 • Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri, 24/01/1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre Yetkili Ziraat Mühendisleri tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma proje başvurusuna eklenmelidir.
 • Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar aynı yatırım konusu kapsamında destekten yararlanamazlar (ör. yağmurlama sulama yatırım konusunda hibe desteği alanlar tekrar yağmurlama sulama yatırım konusunda destekten yararlanamazlar). Ancak farklı parselde gerçekleştirilecek farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.
 • Program kapsamında daha önce bir sulama sistemi için hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar, aynı parsel için diğer sulama sistemleri için hibe desteğinden yararlanamazlar.
 • Program kapsamında daha önce bir sulama sistemi için hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başka bir parsel ve farklı bir sulama sistemi için hibe desteğinden yararlanabilirler.
 • 2013 yılı dahil son 3 yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve Kadastro Müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilir.
 • 2013 yılından daha önceki yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa yapılacak başvuru olarak değerlendirilir.
 • 2015 yılı dahil T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredi kullandırılmasına ilişkin Uygulama Esasları Tebliğleri uyarınca sübvansiyonlu Modern Basınçlı Sulama kredisi kullananlar kredilendirmeye konu aynı parsel için KKYDP 2015 Bireysel Sulama Makinesi ve Ekipmanı hibe desteğinden yararlanamazlar.
 • Uygulama Rehberi, H.2. Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Bilgiler ve H.3. Çeşitlik Hükümler (s. 18-22) kısımlarında alımı yapılacak bireysel sulama makine-ekipmanına ve tedarikçilerden temin edilmesi gereken teknik belgelere dair diğer teknik şartlar yer almaktadır. Hazırlanacak başvurularda bu şartlara da riayet edilmesi gerekmektedir.
 • Center Pivot, Lineer, Tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri başvurularında yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konularına başvuru yapamazlar. Ancak kamu arazilerinde en az 10 yıl ve üzeri kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir.
 • Tamburlu sistem yağmurlama sulama yatırım konusuna traktörü olmayanlar başvuru yapamaz. Traktör kiralaması kabul edilmeyecektir. Tüzel kişi başvurularında ise traktör, tüzel kişiliğe ait olmalıdır.
 • Güneş enerjili sulama sistemi başvurularında mevcut durumda sadece kuru tarım yapılan, açık kanaldan veya yer üstü su kaynaklarından dizel motopompalarla sulama yapılan, elektrik şebekesinin bulunmadığı (enerji nakil hattı ve trafo gerektiren) tarım arazileri için başvuru yapılabilecektir. Sadece güneş enerjisi sistemi içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir. Hibeye esas mal alım tutarı içinde sulama maliyeti %50’nin altında olmamalıdır. Güneş enerjisi sisteminin hibeye esas mal alım tutarı içindeki payının %50’den fazla olması durumunda fazla olan kısım ayni katkı olarak proje bütçesinde yer alacaktır. Güneş enerjili sulama sistemlerine ilişkin teknik kriterler Uygulama Rehberi21-22’de yer almaktadır.
 • Su kaynağı olmayan arazilere destek verilmez. İlgili yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından yapılmış toprak fizibilite analiz ve sulama suyu analiz raporlarının başvuru ile beraber ibraz edilmesi gerekmektedir. Analiz raporlarının 2009 veya daha sonraki yıllarda alınmış olması gerekmektedir. Toprak analizlerinde parsel numaraları, su analizlerinde kaynak adı, ada ve parsel numaraları veya mevkisi belirtilmelidir. Su kaynağı çeşidi, “su depolama yapısı (baraj, gölet)” olan veya yerüstü/yeraltı kaynağı olup aynı şebeke içerisinde yer alan başvurularda su kaynağı için alınacak Su Analiz Raporu, aynı su kaynağını kullanacak birden fazla başvuru için geçerlidir. Sulama suyu kalitesi, T1A1(C1S1), T1A2(C1S2), T2A1(C2S1) ve T2A2(C2S2) dışında olan projelere hibe desteği verilmez.
 • Pompalı sulamalarda manometrik yükseklik (hm) dikkate alınarak motor pompa hesabı yapılacak olup başvurular kapsamında tek motor pompa için hibe desteği verilecektir.
 • Sulama tesisi boru hatlarının karayolu, demiryolu, sit alanı, orman arazisi gibi yerlerden geçmesi söz konusu ise ilgili kurumdan alınacak geçişe ilişkin izin belgesi başvuru dosyasına eklenecektir.
 • Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan “Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi” ve yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan “Kuyu Ruhsatı/Yer Altı Suyu Kullanım İzni Belgesi” alınması gerekmektedir. Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralamasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına ruhsatlı kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adına ruhsatlandırılmış kuyular için yapılan başvurular kabul edilmez. Kuyu Ruhsatı, üzerinde adı soyadı yazılan kimseye aittir, başkalarına devredilemez. Su kaynağı Keson Kuyu olan başvurularda Kuyu Ruhsatı şartı aranmayacak olup serbest jeoloji mühendisi veya il proje yürütme birimi elemanlarınca kuyunun Keson Kuyu olduğunun ve kuyuya ait debinin tespit edilerek tutanağa bağlanması yeterli olacaktır.
 • Yerüstü su  kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi” ve yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan “Kuyu Ruhsatı/Yer Altı Suyu Kullanım İzni Belgesinde” uygun görülecek debilerle, Keson Kuyularda ölçülerek tespit edilen debiler, sulama projelerinde hesaplama sonucunda bulunan sezonluk toplam sulama ihtiyacını karşılayacak miktarda olmalıdır. Söz konusu debileri karşılamayan sulama projeleri uygun görülmeyecektir.
 • Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, Sulama Birliği veya Sulama Kooperatifinden Su Kullanım İzin Belgesi alınması kaydıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Alınacak Su Kullanım İzin Belgesinde su tahsisi yapılan parselin, parsel numarası ve proje esas tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez. Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birliklerine ait açık kanal sulama sistemlerinden su tahsis edilmesi durumunda ise Sulama Birliği veya Sulama Kooperatifinden alınacak Su Kullanma İzin Belgesinde su tahsisi yapılan parselin numarası, söz konusu parselin sulama şebekesinde yer aldığı ve su alınan kanalın numarası, çeşidi (ana kanal, tersiyer, sekonder vb.) ve projeye esas tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir. Ancak kanal çeşidine göre bu kanaldan tahsis edilecek debilerin toplamı, her bir kanal için toplu sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması halinde bu belgeler uygun görülmez.
 • Destek kapsamında satın alınması planlanan makine-ekipman ile ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur. Sulama sistemlerinde kullanılan boru ve boru ek parçaları için teknik şartname istenmeyecektir.
 • Başvurularda belirtilecek makine-ekipman alım tutarları, piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 • Projede alınması öngörülen bireysel sulama makine ve ekipman miktarı ve kapasitesi, başvuru yapılan parsel alanının ihtiyacının üzerinde olamaz.
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemleri hareketli sistem olarak projelendirilecektir. Yağmurlama sulama projelerinde sadece ana hatlar toprak altına döşenmek şartıyla sabit hat olarak değerlendirilecek, lateral boru hatları ise hareketli hatlar olarak değerlendirilecektir. Yağmurlama sulama sistemlerinde sabit olarak projelenen lateral hatlar hibe desteği kapsamı dışındadır. Toprak altına döşenecek ana hatların kazı işçiliği, ayni katkı olarak proje bütçesinde yer alacak ve yatırımcılar tarafından karşılanacaktır. Başvurular yatırım konusuna göre sistemde kullanılacak tüm unsurları içermelidir. Sadece ana hat, sadece lateral hattı, sadece gübre hattı veya bunlardan birkaçına destek verilmez.
 • Tarla içi mikro yağmurlama sistemleri ağaç altı sulama sistemleri olduğundan bu kapsamda sadece meyve hazırlanan projelerle başvuru yapılabilir. Başvuru aşamasında yatırımın gerçekleşeceği alanda henüz meyve bahçesi tesis edilmemiş ise en geç ödeme talebi tarihi itibarıyla meyve bahçesinin tesis edileceğine dair taahhütname verilmesi gerekmektedir.
 • Tarla içi ifadesi, tarım arazileri için kullanılmış olup seralar tarımsal yapı niteliğinde olduğundan yukarıda belirtilen kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 • Başvuru yapılan parsel için kadastral kaydına uygun köşe kotlarının işlendiği yerleşim planı ile bunlara göre hazırlanmış malzeme metrajı ve keşif Ek-18’de yer alan örnek Sulama Projesi Disposizyonuna uygun olarak başvuru ekinde verilmelidir.
 • Sulama sistemi kurulmasında kullanılacak borularda çeşitlerine göre Uygulama Rehberi19-20’de yer alan ifadeler boru üzerinde fabrikasyon baskılı olarak yer almalıdır.
 • Desteklemede referans fiyat uygulaması yapılacaktır. Referans Fiyat, Bakanlık tarafından program kapsamındaki sulama makine ekipman ve alt grupları için belirlenir. Belirlenen bu listeler İl Proje Yürütme Birimi değerlendirmesinden önce, Bakanlığın ve/veya Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır. Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanlar için fiyat tespitlerini İl Proje Yürütme Birimi yapar. Alınan makine veya teçhizatın bedelinin referans fiyatı aşması halinde referans fiyat üzerinden %50 destekleme yapılacaktır.
 • İl Proje Yürütme Birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı ile başvuruya ait proje unsurları değiştirilemez. Ancak, başvuruya ait proje unsurlarında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması gerektiği takdirde mal alım süresi içinde yatırımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvurur. İl Proje Yürütme Birimi 10 gün içerisinde değişiklik talebini inceler, değişikliğin uygun görülmesi halinde, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarını ve sözleşme ekindeki projeye esas malzeme miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla yatırımcı ile İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik yapılabilir.
 • Teslim ve montaj giderlerinin desteklenmesi için faturada tek bir mal alım bedeli içinde yer alması gerekmektedir.
 • Satın alınacak bireysel sulama makine ve ekipmanına ait model, üretim yılı, şase ve seri numarası gövdeye sabit şablonlu bir kazıma yazı ile işlenmiş ve görülebilecek bir yerde olmalıdır.
 • Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır.
 • Hibe başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
 • KDV, ÖTV ve diğer iade alınan veya alınacak tüm vergiler destek dışı olup proje bütçeleri hazırlanırken bu maliyetlerin çıkartılması gerekmektedir.
 • Makine-Ekipman kiralama bedelleri desteklenmemektedir.
 • Üretim tarihi 2014 yılından önce olan bireysel sulama makine ve ekipmanlarının alımı desteklenmemektedir.
 • el makine-ekipman alımı desteklenmemektedir.
 • Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel makine ve ekipman giderleri desteklenmemektedir.
 • Proje ile temin edilecek sulama makine ve ekipmanının mülkiyeti ve kullanım amacı 2 yıl süre ile devredilemez, değiştirilemez. İl Müdürlükleri, yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder.
 • Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

Başvuru, değerlendirme ve uygulama süreci

 • Son başvuru tarihi: 1 Temmuz 2015
 • Başvurular 20 gün içinde Tarım İl Müdürlüklerince değerlendirilir ve projesi başarılı bulunan asil ile yedek listeler onaya sunulur. Onay süresi 5 günü geçemez.
 • Reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine 10 gün içinde yazılı olarak tebliğ edilir.
 • Kabul edilen yatırım listeleri 10 gün süreyle Tarım İl Müdürlüğü internet sitesi, il ve yetkilendirilen ilçe müdürlüğü duyuru panolarında yayınlanır, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
 • Kabul edilen yatırımcıların listelerinin Tarım İl Müdürlüğü internet sitesi, il ve ilçe duyuru panolarında yayınlanmasından itibaren yatırımcıların 10 gün içerisinde il ve yetkilendirilen ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesini imzalamaları gerekmektedir.
 • Alımı gerçekleşecek malın fatura tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde bir tarih olmalıdır.
 • Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, İl Müdürlüğüne teslim eder.
 • Hibe Ödemeleri için yatırımcıların vergi dairesinden alınacak veya İl Müdürlüğünce internet ortamında çıkartılacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel kişi yatırımcılar için vadesi geçmiş SGK prim borcu olmadığına dair belgenin ibrazı aranmaktadır.
 • Tarım İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi, ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit ve tarlada tespit işlemlerini 30 gün içerisinde tutanağa bağlar.
 • Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi gerekmektedir.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.