Tarım Bakanlığı Hibeleri

2019 YILI %50 Hibeli Sulama Sistemleri Desteklemeleri

2019 yılı %50 hibeli sulama desteği

2019 YILI %50 Hibeli Sulama Sistemleri Desteklemeleri, Kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) 07 Aralık 2017 tarihli 30263 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı içinde aynı tebliğ hükümleri geçerli sayılacaktır.

2019 YILI %50 Hibeli Sulama Sistemleri  Hibe Programında;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, olmak üzere 7 adet yatırım konusunu kapsamaktadır.

Hibe Desteği Tutarı ve Oranı

2019 YILI% 50 Hibeli

2019 YILI% 50 Hibeli

2019 YILI %50 Hibeli sulama desteği kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı tüzel ve gerçek kişiler için 1.000.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Başvuru Sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

Başvuru sahipleri Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmalıdır. Her İl için tek bir başvuru yapılabilecek olup, bu başvurular birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusu içerebilir. Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi (2019 Hibe Programı Hakkında)

Başvurular 1 Mart 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, proje yapmaya yetkili ziraat mühendisi tarafından hazırlanan sulama proje dosyası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir. 02.01.2018 tarihinde yayımlan (2018 / Sürüm 1)  Uygulama Rehberi’nde belirlenen belge ve dokümanlar esas alınarak hazırlanacak olan başvurulardan değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan yatırımların, yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmasını müteakip yatırım konusuna göre 60 ila 90 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

2019 Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvurularında İstenen Belgeler

Daha önce destek alınmamış veya yağmurlama-damlama desteği alındı ise 3 yıl geçmiş, Lineer-Pivot-Tamburlu-Güneş Enerjili sulama desteği alındı ise 10 yıl geçmiş parseller de her bir parsel için bir sulama konusuna başvuru yapılabilir. (bitişik parsellerde tek proje yapılabilir)

 • Dilekçe
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Güncel ÇKS Belgesi
 • Su Kaynağı Kullanım İzni / Kuyu Ruhsatı (Parsel no ve Arazi sahibinin ismi ile uyumlu olacak)
 • Sulama Suyu Analiz Raporu (Yetkili laboratuvardan 2015 yılı ve sonrasında alınmış olacak )
 • Toprak Fiziksel Analiz Raporu (Yetkili laboratuvardan 2015 yılı ve sonrasında alınmış olacak)
 • Ziraat Bankasından başvuru yapılan parsel için son 5 yılda Sulama amaçlı kredi kullanılmadığına dair yazı. ( 2015 yılı ve sonrasında sulama kredisi kullanılmamış olacak )
 • Tarım Kredi Kooperatifinden başvuru yapılan parsel için son 5 yılda Sulama amaçlı kredi kullanılmadığına dair yazı. ( 2015 yılı ve sonrasında sulama kredisi kullanılmamış olacak )
 • Arazi kadastro paftası ile Tapu fotokopisi veya onaylı arazi tahsis belgesi
 • Varsa – Arazi Kiralama Belgesi Sureti (Damlama ve yağmurlamada 3 yıl, Tamburlu ve Güneş Enerjilide 5 yıl her türlü arazi, Yeraltı damlama ve Liner-Pivot sulamada ise 10 yıl kamu arazisi kiralaması olacak)
 • Varsa – Hisseli Arazi Başvuruları için diğer hissedarlardan alınacak Muvafakat ve Taahhüt beyanı
 • Taahhütname
 • Güneş enerjili sulama sistemi kurulacak araziye elektrik hattı çekme imkanı olmadığına ve sistemin kurulmasından sonra elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacağına dair taahhüt.
 • Yeraltı sulama sisteminde bağ/meyve bahçesi henüz yok ise bağ/bahçe kurulacağına dair, Mikro yağmurlama da ise bağ/meyve veya sebze bahçesi henüz yok ise bağ/bahçe kurulacağına dair taahhüt.
 • Proje de belirtilen malzemelerin özelliklerine uygun olarak alınacağına dair taahhüt.
 • Varsa – Vekaletname
 • Proje Hazırlayanın Uzmanlık Belgesi veya Diploma onaylı sureti ile Z.M.Odası kayıt belgesi (Toprak, Tar.Yapılar ve Sulama, Kültür Teknik ve Tar.Mak. bölümleri mezunu ziraat mühendisleri yetkilidir)
 • Sulama Projesi
 • Malzeme Metrajı ve Proforma Fatura
 • Teknik şartname
 • Köşe koordinatları ve arazi kotlarının yer aldığı Yerleşim Planı
 • Hibe Başvuru Formu
 • Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu
 • Tedarikçi Firma ve sulama malzemeleri ile ilgili belgeler ( Firma Garanti Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Zirai Kredilendirme Belgesi, Ürün Kataloğu veya Teknik Özellik Belgesi, Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu, Deney Raporu, hareketli parça içeren ürünlere ait CE Belgesi ) ödeme aşamasında her tedarikçi firma tarafından bir takım halinde Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

Başvuru Sahibi Şirket veya Kooperatif ise İlave Olarak;

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluşun tarımsal üretim yapabileceğine dair anasözleşme-tüzük  ilanı)
 • Yetkili Kurul ve Yetkilendirme Kararı
 • Yetkili kişi İmza Sirküleri/Beyannamesi
 • Yetkili şahsın kimlik fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi

 

ÖNEMLİ NOT:

* Başvuru evrakları İl Müdürlüğümüzce taranarak Bakanlık web sistemine yüklenecektir. Sistem 01 Mart 2019 günü mesai bitiminde kapanacaktır.  Son gün sisteme girilemeyen dosyalar kabul edilmemiş sayılacağından; başvuru dosyalarının son günden önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi başvuru sahiplerinin menfaatinedir.

* Güneş enerjili sistemlerde hibeye esas güneş enerjisi payı toplam maliyetin % 50’sini geçemez.

* BAŞVURU SÜRESİ: 01 OCAK – 01 MART 2019 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

 

Bireysel Sulama Desteği Tebliği 2017-48

sulama_projeleri_basvurusunda_istenen_belgeler_2019

BİREYSEL SULAMA DESTEĞİ UYGULAMA REHBERİ

UYGULAMA TAKVİMİ

Proje Danışmanı
Osman KARABOYUN (Ziraat Müh.)
0542 609 75 08