Kalkınma Ajansı Hibeleri

Tarımsal Proje Hibeleri Gaziantep Adıyaman Kilis İlleri İçin

tarimsal proje güneydoğu hibeleri

Tarımsal Proje Hibeleri Gaziantep Adıyaman Kilis illerini kapsayan İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek tarımsal yatırımlara hibe deseteği verilecektir. Hibe Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Hibe Programı kapsamında proje başvuruları yapılacak son başvuru 18.03.2019 tarihinde sona erecektir.

Tarımsal Proje Programın Amaçları ve Öncelikleri

Gaziantep, Adıyaman Kilis bölgesi tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir bölge olduğundan, var olan tarımsal potansiyelin harekete geçirilmesi ve bu kapsamda bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması önem arz etmektedir.

Bölgede öne çıkan tarımsal ürünlerin katma değerlerinin artırılması, yeni üretici birliklerinin ve kooperatiflerin kurulması, markalaşmanın sağlanması, tarımsal işletmelerin kurulması, mevcut işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi, ihracatın artırılması ve tüm bu konularda gereken insan kaynağının geliştirilmesi Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programı’nın amaçlarını oluşturmaktadır.

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Hibe Programının Amacı,

Gaziantep, Adıyaman Kilis Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Hibe Programının öncelikleri;

 1. Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılması
 2. Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi
 3. Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması
 4. Tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde desteklenecek projeler için toplam kaynak tutarı aşağıda belirtilmektedir.

TARIMDA REKABETÇİLİK MALİ DESTEK HİBE PROGRAMI
Programın Toplam Bütçesi 14.000.000 TL
Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar
Toplam Bütçe 8.000.000 TL 6.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı 100.000 TL 100.000 TL
Azami Destek Tutarı 600.000 TL 600.000 TL
Azami Destek Oranı (Hibe Oranı) %50 %90

 Tarımsal Proje (Gaziantep, Adıyaman Kilis) Hibelerine Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ)

 • İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler (NACE 10’lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)
 • Tüzel kişiliğe haiz olması,
 • Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinde merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bulunması
 • Proje faaliyetinin projeyi sunan tüzel kişilerin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
 • Proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma, hesaptan harcama yapma ve diğer tüm hesap işlemlerini gerçekleştirebilme ehliyetine sahip olması,
 • Ticaret Siciline tescil edilmiş olması,
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

 

Valilik Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Büyükşehir Belediyesi

 

Kaymakamlık Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler İl Belediyesi

 

İl Müdürlüğü Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dahil)

 

İl Özel İdaresi
İlçe Müdürlüğü Odalar İlçe Belediyesi
Bölge Müdürlüğü Borsalar Belde Belediyesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği Diğer Mahalli İdare Birlikleri K – Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif ve Birlik
Dernek Vakıf Federasyon

Tarımsal Proje (Gaziantep, Adıyaman Kilis) Hibelerine Kimler Başvuramaz?

 1. İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,
 2. Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar,
 3. Haklarında, görevlerini kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,
 4. Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlardan kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
 5. Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,
 6. Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgi ve belgeleri zamanında ajansa sunmayanlar
 7. Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler,
 8. Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;
  • Gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,
  • Gerçek veya tüzel kişilerden yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar,
  • Gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu projeyle ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar.
 9. Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar.

tarimsal proje güneydoğu hibeleri

Tarımsal Proje (Gaziantep, Adıyaman Kilis) Hibelerine Başvurularında Örnek Proje Konuları

Program kapsamında desteklenecek projeler;

 • Birlikte tarıma dayalı sanayi üretiminde verimlilik ve kalitenin arttırması;
 • İlgili sanayi kollarına girdi sağlayacak tarımsal üretimin artması,
 • Yerel ürünlerin üretim sonrası süreçlerini geliştirmesi ve bilinirliğini sağlayan markalaşma sürecini öne çıkarması;
 • Tarımsal örgüt sayısı ve kapasitelerinin artması,
 • Tarımsal işletmelerin kalite, kapasite ve verimliliğinin artması beklenmektedir.

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılması

 • Biyolojik mücadele araçlarına ilişkin pazar odaklı ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • Bölgeye özgü veya bölgenin coğrafi yapısına uyum sağlayan ürünlerin araştırılması ve bu ürünlerden yenilikçi bir ürünün elde edilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri
 • Bölgeye özgü yenilikçi ürünlerin araştırma çalışmaları için laboratuvar kurulması

Öncelik 2: Tarımsal Üretimde Örgütlenmenin Teşvik Edilmesi, Örgütlerin Kurulması ve Kurumsallaşmanın Desteklenmesi

 • Teorik çiftçi eğitimi, yetiştiricilik sertifikası verilmesi, uygulamalı çiftçi eğitimi, fuarlara katılım,
 • Üretici Birliği kurulması, çiftçilere ürün üretim teknikleri eğitimlerinin verilerek sertifikalandırmanın sağlanması
 • Üretici Birlikleri ve Üretim Kooperatiflerine ilişkin hammadde tedariği, kaynak kullanımı, üretim, stok, gelişim vb. süreçlerin planlamasının ve/veya yönetiminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 • Üretici örgütlenmeleri arasında üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinde ağ oluşturma ve işbirliği programları
 • Birlik ve/veya Kooperatif üyelerine yönelik tarımsal üretim alanında teknik kapasite geliştirme faaliyetleri

Öncelik 3: Tarıma Dayalı Sanayi Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması

 • Tarımda dayalı sanayi tesisleri için ürün kalitesini ve verimliliğini arttırmaya yönelik makine, teçhizat alımı
 • Mevcut tarıma dayalı sanayi tesisleri için kurumsal kapasiteyi arttırmaya yönelik projeler
 • Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde dijital dönüşüm6 projeleri
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesinde kaynakların en etkin biçimde kullanılması, yaygınlaştırılması ve işleme süreçlerinde verimliliğin arttırılması
 • Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde üretim ve işleme süreçlerini iyileştirmeye yönelik projeler

Öncelik 4: Tarımsal Ürünlerde Üretim Sonrası Süreçlerin Geliştirilmesiyle Katma Değerin Arttırılması

 • Depolama ve pazarlama altyapılarının ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 • Nihai ürünlerin hedef ülke pazarlarına girişini kolaylaştıran uygun standartları sağlamasına yönelik çalışmalar ve bu alanda Pazar araştırmalarının yapılması
 • Hedef ülke pazarlarına göre nihai ürünlerin çeşitlenmesi, paketlenmesi
 • Bölgeye özgü ürünlere ulusal ve uluslararası Coğrafi işaret alınması
 • Coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda satışına yönelik altyapı çalışmaları (e-ticaret, web sitesi oluşturma, toplu satış noktaları vb.)
 • Ürüne özgü marka kimliğinin oluşturulması, tanıtımının yapılması

Tarımsal Proje Kapsamında Desteklenecek Stratejik Ürünler

Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Program kapsamında temel ürün olarak tanımlanan ürünler

olarak belirlenmiştir.

Antep Fıstığı Zeytin Üzüm Biber Nar
Badem Sarımsak Kiraz Aspir Moringa

Bunun yanı sıra,  Havza Bazlı Ürün Deseni Raporunda desteklenmesi planlanan ürünler

Arpa Buğday Mısır (Dane) Pamuk
Nohut Ayçiçeği Zeytinyağı Soğan
Patates Kuru fasulye Soya, Mercimek

Tarımsal Proje Hibe Kapsamında Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Nelerdir?

 1. Sadece proje kapsamında teknik ve idari personel olarak çalıştırılmak üzere yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal güvenlik primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcı ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.)
 2. Yolculuk ve gündelik giderleri,
 3. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
 4. Sarf malzemesi maliyetleri,
 5. Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
 6. İnşaat ve inşaat denetim (kontrollük) işleri için taşeron maliyetleri,
 7. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,
 8. Eğitim, atölye amaçlı salon, projenin mahiyetine göre ofis kira giderleri,
 9. Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
 10. Görünürlük maliyetleri

Desteklenmeyecek Maliyetler Nelerdir? 

 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
 • Sözleşmede belirtildiği halde proje hesabı dışında yapılan proje harcamaları,
 • Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu,
 • Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
 • Arazi ve bina alımları, istimlak bedelleri,
 • Araç alımı,
 • Hayvan satın alımı,
 • Sınırlı deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri,
 • İkinci el ekipman alımları,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
 • Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Kira maliyeti,
 • Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler
 • Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,
 • İletişim giderleri (cep telefonu, mevcut sabit hatlar, internet vb.),
 • Fidan ve fide alım maliyetleri,

Tarımsal Proje Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 29. Maddesi gereğince yatırım teşvik belgesi ile sağlanan desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamamaktadır.
 • Aynı başvuru konusu için ulusal ya da uluslararası hibe programlarından (AB, Büyükelçilik Hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.) finansman sağlayan gerçek ve tüzel kişiler T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı mali destek programlarına başvuramazlar.
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan proje faaliyetleri için T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı mali destek programlarından yararlanılamaz.
 • Başvuru için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya gerekli şartları sonradan kaybeden faydalanıcılarla sözleşme imzalanmaz; sözleşme imzalanmış projenin uygulanmasına başlanmış olsa dahi sözleşme feshedilecek ve gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır.

Tarımsal Proje Başvurular için Gereken Belgeler

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin;

 1. Başvuru sahibi kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü, kuruluş sözleşmesi. (alternatif olarak kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı),
 1. a) Başvuru sahibi kuruluşun ve (varsa) her bir proje ortak kuruluşunun temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren imza sirküleri; bu kişilerin yetkisi ve sorumluluğu başvuru sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa imza sirküsüne ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kişileri proje başvurusu için yetkilendirdiğine dair ve mali destek sağlanacaksa bu hususu da içeren yönetim kurulu kararı
 1. b) Kamu Kurumları, üniversiteler ve mahalli idareler için İmza Örneği
 1. Başvuru sahibinin ve her bir ortağın bağımsız bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış 2016, 2017, 2018 yılı ilk üç çeyreğine ait hesapları ya da üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili kişi, organ veya kurumlarca onaylanmış hesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli),
 2. 20.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı için genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname,
 3. 20.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı için ayrıntılı özelliklerin belirtildiği 2 adet proforma fatura.

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler;

 1. Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü, kuruluş sözleşmesi veya ticaret sicil gazetesi. (alternatif olarak kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı),
 2. Başvuru sahibinin Gaziantep, Adıyaman, Kilis kurulduğunu, kayıtlı olduğunu ve hangi NACE kodunda faaliyet gösterdiğini kanıtlayan son 1 (bir) yıl içinde alınmış güncel belge (oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi, mükellefiyet belgesi vb.),
 3. Başvuru sahibini ve (varsa) her bir proje ortak kuruluşunun temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren imza sirküleri; bu kişilerin yetkisi ve sorumluluğu başvuru sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa imza sirküsüne ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kişileri proje başvurusu için yetkilendirdiğine dair ve mali destek sağlanacaksa bu hususu da içeren yönetim kurulu kararı,
 4. Başvuru sahibinin ve her bir ortağın bağımsız bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış 2016, 2017, 2018 yılı ilk üç çeyreğine ait hesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli,)
 5. Başvuru sahibi ve her bir ortak kuruluşa ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan başvuru tarihi itibariyle son 3 (üç) aya ait çalışan sayısını gösteren aylık prim ve hizmet belgeleri,
 6. Kapasite raporu,
 7. 20.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı için genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname,
 8. 20.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı için ayrıntılı özelliklerin belirtildiği 2 adet proforma fatura.

 

Tarımsal Proje hazırlamada deneyimli danışmanlar tarafından projeleriniz bizler hazırlayalım. İletişim tıklayın

Proje Danışmanı

Osman KARABOYUN (Ziraat Müh)

0542 609 75 08

 

Proje çağrı özeti indirmek için tıklayın

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı için tıklayınız.