Genel

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Nasıl Kayıt Olunur

ÇKS

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Nasıl Kayıt Olunur

 1 – Başvuru Dilekçesi

2 – Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her müracaatta gerekli)

3 -Tapu Müdürlüğünden “Kayıtlarımıza Uygundur” ibareli ve onaylı tapu fotokopisi veya Tarım Arazisinin aidiyetini gösterir belge.( İlk müracaatlarda gerekli)

4 -T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya T.C. Numarası Olmayanlarda Nüfus Kayıt Örneği (İlk müracaat)

5 – Tüzel Kişilerden Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

6 – Formlar

– Çiftçi Kayıt Formu

– Tarımsal Faaliyetler Formu

– Arazi Bilgileri Formu

– Muvvaffakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

– Muvvaffakatname -1 Formu veya Noter Onaylı Tek Taraflı Taahhütname (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

– Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi

7 – Vesayet Altındaki Kişiler İçin Mahkeme Kararının Onaylı Sureti

8 – Sosyal Güvenlik Numarasını Gösterir Belge (varsa)

9 – Döner Sermaye Makbuzu

ÇKS

 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden kayıt ile ilgili evraklar alınarak tanzim edilir. İlçe  Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapılır.

ÇKS uygulama ve Ek Belgelere ulaşmak için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140527-5.htm