TKDK-IPARD Hibeleri

IPARD – 2 Hibeleri Hakkında Son Gelişmeler

IPARD-2 Programı ile ilgili merak edilenler


IPARD – 2 Hibeleri Hakkında Son Gelişmeler Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumunun (TKDK) uygulayacağı Ipard-2 Programı ile ilgili merak edilenler ve Son Gelişmeler
IPARD II HAZIRLIKLARI
25 Temmuz 2014 tarihinde taslak IPARD II programı Komisyona iletilmiştir. Resmi taslağa ilişkin görüş ve yorumları görüşmek üzere 20-23 Ekim tarihlerinde Taslak IPARD II programı ile ilgili Komisyonun A5 birimi ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve bu toplantılar sonrasında program nihai hale getirilerek 5 Kasım tarihinde Komisyona tekrar iletilmiştir.Bunun sonrasında revizyonlar yapılarak, AB Komisyonu ile mutabık kalınan nihai IPARD (2014-2020) Program metni ve ekleri 26 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı’na gönderilmiştir.

9 Aralık 2014 tarihinde ise IPA Komitesi toplantısında taslak IPARD II programı sunulmuş ve olumlu oy almıştır.

27 Ocak 2015 tarihinde IPARD II programı Komisyon tarafından onaylanmıştır.

IPARD II PROGRAMINDA YER ALAN TEDBİRLER  

101 – Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbiri
102 – Üretici Örgütlerinin Kurulmasına Destek Tedbiri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri
201 – Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım Tedbiri
202 – LEADER Tedbiri
301 – Kırsal Altyapı Hizmetleri Tedbiri
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri
501 – Teknik Destek Tedbiri
303 – Eğitimin Geliştirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri Tedbirleri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )IPA II’de IPA I’den farklı olarak sektör yaklaşımı benimsenmiştir.  Bu nedenle IPARD programında alt-tedbir kavramı ortadan kalkmıştır.  Tüm tedbirlerde, “motorlu araçlar” uygun harcama kapsamı dışına alınmıştır.101 TEDBİRİ 

 • 101 tedbirinde, manda sütü üretimi (en fazla 50 baş), yumurta tavukçuluğu (sadece mevcut işletmelerde modernizasyon olmak ve kapasite artırımı olmamak kaydıyla-en az 20.000 ve en fazla 100.000 tavuk)  ve kaz yetiştiriciliği (en az 350, en fazla 3.000 kaz) destek kapsamına alınmıştır.
 • 101 yatırımlarında uygun harcama tutarı en az 20.000 Avro en fazla 1 milyon Avrodur. Kaz yetiştiriciliği için ise en fazla 250.000 Avrodur.
 • Yardım oranı en az %60 en fazla %70 olarak değişmiştir. (40 yaşın altındaki başvuru sahipleri ve yatırımın dağlık alanda olması durumunda %65, her iki koşulu da sağlayan başvuru sahipleri için %70).
 • IPARD II’de atık yönetimi yatırımı yapan başvuru sahiplerine yardım oranına ek %10 yardım oranı verilecektir.
 • Başvuru sahibinin sahip olduğu tarımsal işletmelerin toplam kapasitesi incelendiği durumlarda, daha önce en küçük yerleşim birimi bazında yapılan kontroller IPARD II kapsamında ilçe bazında yapılacaktır.
 • Son ödeme talep paketi sunulduğunda; tarımsal işletme çevre ve hayran refahı konularında ulusal standartları sağlamalıdır.

103 TEDBİRİ 

 • IPARD II’de 103 tedbirinde mikro işletmeler (KOBİ tanımına göre 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler) destek kapsamında değildir. Yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmeler destek kapsamındadır.
 • Başvuru aşamasında programda belirtilen kapasite limitlerinin altında olan başvuru sahipleri taahhütname vererek destek alabileceklerdir.
 • Başvuru sahibinin sahip olduğu işletmelerin toplam kapasitesinin incelendiği durumlarda, daha önce en küçük yerleşim birimi bazında yapılan kontroller IPARD II kapsamında il bazında yapılacaktır.
 • Et işleme sektörüne de kaz eklenmiştir. Kesimhanelerde kapasite limitleri en az 100 en fazla 1000 kaz/saat olarak belirlenmiştir.
 • Et sektöründe IPARD I’de tüm yeni işletmeler destek kapsamında iken, IPARD II’de yalnızca kırmızı et kesimhanelerinde yeni işletme destek kapsamındadır.
 • Et sektörünün diğer faydalanıcıları için ise kapasitesini artırmayacak olan mevcut işletmeler (kırmızı et ve kanatlı eti işleme, kanatlı eti kesimhanesi) destek kapsamındadır.
 • Süt toplama merkezleri için bir başvuru sahibi aynı ilde yapmak istediği yatırımı için 5 farklı yatırım uygulama adresinde (toplam kapasite 70 tonu geçmeyecek şekilde) süt toplama merkezi kurabilecek ancak toplam uygun yatırım tutarı üst limiti 1 milyon Avro’yu geçmeyecektir.
 • IPARD I’de 103 tedbiri için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %50 ’siydi. IPARD II’de buna ek olarak atık yönetimi yatırımı yapan başvuru sahiplerine yardım oranına ek %10 yardım oranı verilecektir.

302 TEDBİRİ 

 • 302 tedbiri kapsamında, IPARD I Programında olmayan «Yenilenebilir Enerji»  ve «Makine Parkları» IPARD II Programında destek kapsamına alınmıştır.
 • IPARD I Programında yerel gıda ürünlerinde herhangi bir kapasite sınırı yokken IPARD II Programında et (en fazla 0,5 ton/gün et işleme kapasitesi) ve süt ürünleriyle (en fazla 10 ton/gün süt işleme kapasitesi) ilgili yerel ürünlerde kapasite sınırı getirilmiştir.
 • Bitkisel üretim, bitkisel ürünlerin işleme ve pazarlanması ve çeşitlendirilmesi alt sektörüne mantar eklenmiştir.
 • IPARD I’de 302 tedbiri için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %50’si iken IPARD II’de bu oran %65 olarak değişmiştir.
 • IPARD I Programında gerçek ve tüzel kişilikler ÇKS ye kayıtlı olmak şartıyla başvurabilirken IPARD II Programında Faydalanıcı tanımı çiftçi, gerçek kişi ve tüzel kişiler olarak ayrılmıştır.

IPARD II Programındaki 302 Tedbirinin Nihai Faydalanıcıları

Çiftlik veya çiftlik dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde çiftçi veya çiftçinin hane halkı üyesi olması: Çiftçiler (tarım dışı bir ekonomik faaliyeti olmayan) ve/ya sakinleri kentsel veya kırsal alanda yerleşik olmalarına bakılmaksızın uygun faydalanıcı olabilirler.
Kırsal alandaki gerçek kişiler: Tedbir kapsamında faydalanıcı olan ekonomik faaliyet içerisinde bulunan gerçek kişiler kırsal alanda yaşıyor olduklarını kayıtları ile kanıtlayabilmelidirler.
Kırsal alandaki özel tüzel kişiler: Kısal alanda kurulan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişiler kırsal alanda kırsal nüfus tarafından oluşturulan herhangi bir tüzel kişinin yanı sıra proje yürütme potansiyeline sahip el sanatları işletmeleri dahil mikro ve küçük ölçekli işletmeler olmalıdır. Kırsal alan dışında kurulan tüzel kişilikler, kırsal alanda yatırımları/faaliyetleri desteklenmesi durumunda uygun olabilmektedir.

Bitkisel üretim, bitkisel ürünlerin işleme ve pazarlanması ve çeşitlendirilmesi, Arıcılık ve bal üretimi, işleme ve pazarlanması, El sanatları ve yerel ürünlerde
Başvuru sahibi çiftçi veya çiftçinin hane halkı üyesi ise yatırım kırsal alanda olma zorunluluğu yoktur.
Başvuru sahibi çiftçi veya çiftçinin hane halkı üyesi değil ise yatırım kırsal alanda olmak zorundadır.
El sanatları ve yerel ürünlerde
Başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalı iken satış noktaları ve promosyon standları yatırımın yapılacağı ilin kırsal veya kent-dışı alanlarında olabilir.
Kırsal Turizm ve Rekrasyonel Faaliyetler,Makine Parkları veYenilebilir Enerji için 
Başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın yatırım KIRSAL ALANDA olmak zorundadır.

YENİ TEDBİRLER
201 Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım

 • Tedbiri kapsamında ÇKS’ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler desteklenecektir. Başvuru sahibi, iyi tarım ve çevre uygulamalarını arazisinde toprak yönetimi yolu ile 5 yıl süre ile uygulayacağını taahhüt etmelidir.
 • Başvuru yapılan tarım parsel büyüklüğü en az 0,2 hektar ve destek için başvurulan toplam alan büyüklüğü ise en az 1 hektar olmalıdır.
 • Erozyon yönetimi söz konusu olduğunda Beypazarı/Ankara’da yer alan araziler, Su korunması kapsamında Şereflikoçhisar/Ankara’da yer alan araziler, Biyoçeşitlilik kapsamında ise Polatlı/Ankara’da yer alan araziler, Organik tarım kapsamında ise seçilecek pilot bölgeler ileride belirlenecektir.  Hektar başına yapılacak ödemeler uygulama döneminde belirlenecektir. Danışmanlık hizmetleri ve çiftlik kayıtlarının hazırlanması ve işçilik giderleri uygun harcamalar kapsamındadır.

202 LEADER

 • Tedbir kapsamında faydalanıcılar Yerel Eylem Gruplarıdır. Seçilen YEG’lere yetenek kazandırma, harekete geçirme, YEG’lere ait faaliyet giderleri ve faaliyetler kapsamındaki küçük projelerin uygulanması, işbirliği projelerinin uygulanması destek kapsamındadır.

301 Kırsal Altyapı Hizmetleri

 • Tedbir kapsamında köy idareleri, kırsal alanlarda yer alan il, ilçe belediyeleri ve yatırım alanı kırsal alanda olmak kaydıyla tüm belediyeler, 5355 sayılı kanun kapsamında kurulan mahalli idari birlikleri ve 4562 sayılı kanunun 26/A maddesine göre kurulmuş olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri faydalanıcı olabilirler.
 • Bu tedbir kapsamında en fazla 1 MW kapasitesine sahip yenilenebilir enerji yatırımları uygundur.
 • En fazla uygun harcama tutarı 1,2 milyon Avro olarak belirlenmiştir.
 • Bu tedbirdeki kamu katkısı oranı %100’dür.

501 Teknik Destek

 • Tedbirin faydalanıcısı Yönetim Otoritesidir. Tedbir kapsamında programın hazırlanması, yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık vb. hizmetler; Yönetim Otoritesinin teknik kapasitesinin arttırılması için gerekli yatırımlar, İzleme Komitesi toplantılara ait giderler, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri giderleri, seminer ve eğitimlere katılım giderleri, potansiyel Yerel Eylem Gruplarının oluşturulması ile ilgili harcamalar, programın değerlendirilmesine ilişkin harcamalar, tedbirlerin hazırlanmasına ilişkin harcamalar ve yönetim ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine ilişkin yatırımlar destek kapsamındadır.

IPARD II BÜTÇELERİ
AB Katkısı Avro

Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
Toplam 69.000.000 69.000.000 69.000.000 148.000.000 148.000.000 149.000.000 149.000.000 801.000.000

Proje Danışmanı İletişim

Osman KARABOYUN

Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

0542 609 75 08

tarimsalhibe@gmail.com

bilgi@www.tarimsalhibe.com

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.