Kalkınma Ajansı Hibeleri

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Trakya Kalkınma Ajansı Hibeleri

 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 2015 Trakya Kalkınma Ajansı Hibeleri

Trakya Kalkınma Ajansının vermiş olduğu 2015 yılına ait hibe destekler aşağıda açıklanmıştır. Trakya Kalkınma Ajansı Edirne, Tekirdağ, Kırklareli il ve ilçelerinde bulunan Kobiler, İşletmeleri, Tüzel Kişiler, kar amacı güden kurumlar ve kar amacı gütmeyen dernek, vakıf dernek, odalar, belediyeler, valilikler başvuru hakkına sahiptir. Trakya Kalkınma Ajansına hazırlayacağınız projelerinizi için firmamızdan destek alabilir, projenizi uzman kişiler tarafından hazırlanacaktır.

İktisadi Kalkınma “Üreterek Gelişen Trakya” Mali Destek Programı

Program Adı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Üreterek Gelişen Trakya)

 Program Referans No

TR21-15-İKT

 Programın Amacı

   Yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri ile sürdürülebilir ve dengeli gelişiminin sağlanmasıdır

 Programın Öncelikleri

 1. Üretimde katma değer artışının sağlanması
 2. Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi
 3. Temiz üretime geçişin sağlanması

 Programın Toplam Bütçesi

4.000.000TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 100.000TL

En fazla: 500.000TL

En az : %25

En fazla: %50

Proje Süresi

En az: 6 ay

En fazla: 9 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ’ler

PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının genel amacı

“Yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri ile sürdürülebilir ve dengeli gelişiminin sağlanmasıdır.”

Programın özel amaçları:

 • Bölgedeki işletmelerin araştırma-geliştirme ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • İşletmelerin ürünlerini farklılaştırmaları yoluyla katma değer üretimi,
 • İşletmelerin markalaşma ve pazarlama kabiliyetlerinin arttırılarak katma değer üretimi,
 • Turizm işletmelerinin hizmet sunum çeşitliliğinin arttırılması,
 • İşletmeler arası ortaklıkların geliştirilmesi,
 • Üretimin çevreye duyarlılığının arttırılması,

Olarak tanımlanmıştır.

Bu amaca hizmet edecek tüm öncelikler aşağıda verilmiştir:

Öncelik 1: Üretimde katma değer artışının sağlanması,

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve İşbirliklerinin geliştirilmesi,

Öncelik 3: Temiz üretime geçişin sağlanması,

Önceliklerin detaylı açıklamaları, kısıtlamaları, uygulama alanları ve örnek proje konuları1 aşağıdaki gibidir.

Öncelik 1: Üretimde katma değer artışının sağlanması:

Üretimde katma değer “ bir üretim surecindeki cıktı ve girdi arasındaki farktır.” Bu öncelik kapsamında katma değer artışı “üretilen ürünlerin nitelikleri ile üretim ve pazarlamaya etki eden süreçlerinin iyileştirilerek piyasa değerinin yükseltilmesi veya üretim surecindeki cıktı ve girdi arasındaki farkın işçilik, kira ve faiz haricindeki maliyetlerin düşürülerek artırılmasıdır.”

Örnek Proje Konuları:

 • İşletmelerin araştırma-geliştirme, yenilikçilik, bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükselterek; farklı ürünler geliştirmeleri ve/veya yenilik içeren üretim süreçlerini sağlayacak projeler
 • Endüstriyel tasarım ve Ar-Ge birimlerinin kurulması
 • İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişilebilirlikleri ile entegrasyon kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik projeler
 • İşletmelerin yeni pazarlama ve iletişim stratejileri, teknikleri, pazarlama kanalları geliştirmeleri, ürünlerinin tanıtılması, farklılaştırılması, markalaşmasına yönelik projeler
 • İşletmelerce alınmış veya alınabilecek bir faydalı model veya patentin üretime geçirilmesini sağlayacak projeler
 • Sektör içi işbirliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, ortak Ar-Ge alanları oluşturulmasına, kamu-özel sektör ve üniversite işbirliklerinin sağlanmasına yönelik projeler
 • Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek yeni urun geliştirilmesine yönelik projeler
 •  Üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlayacak yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
 • İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuar(lar) kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler
 • Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri
 • Verimlilik artışı sağlayacak ileri teknoloji izlenebilirlik sistemlerinin (RFID, etiketleme, akıllı ambalajlama(vb.) kurulmasına yönelik projeler
 • Verimlilik artışı oluşturmaya yönelik sistemsel ve yapısal değişiklikler içeren projeler
 • Ürün imajı oluşturmayı içeren projeler
 • Girdi tedarik stratejisinde belirtilen ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların üretimine yönelik yenilik faaliyetleri
 • Pazarlama ve markalaşmaya yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık
 • Ürün farklılaştırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik projeler
 • Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler
 • Ulusal ve uluslararası pazar çeşitliliği oluşturmaya yönelik projeler
 • Üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilerek maliyetlerin düşürülmesi, dağıtımın geliştirilmesi yoluyla tüketicinin satın alma isteğinin arttırılmasına ve urunun daha iyi konumlandırılmasına yönelik projeler

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi:

Turizm Sektöründe Desteklenen Alanlar:

 • Eko-Turizm,
 • Doğa/Deniz Sporları,
 •  Agro-Turizm,
 • Gençlik Turizmi,
 • Eno-Turizm,
 • Gastronomi Turizmi,
 • Kültür Turizmi,
 • Arkeoloji Turizmi

Uygulama Alanı:

Edirne İli merkez, Keşan, Uzunköprü ve Enez ilçeleri

Kırklareli ili merkez, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri,

Tekirdağ ili merkez, Şarköy, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçeleri,

Örnek Proje Konuları:

 • Yenilikçi yöntemlerle hizmet çeşitliliğinin arttırılması; tanıtım, müşteri ilişkileri, bilgi teknolojilerinden yararlanma ve markalaşma faaliyetlerine ivme kazandırılarak, pazarlama etkinliğinin yükseltmesine yönelik projeler
 • Trakya Bölgesinin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtan urun ve hizmetlerin canlandırılması, hizmet mekânlarının bölgenin kültürel ve tarihi kimliğini yansıtacak şekilde düzenlenmesine yönelik projeler
 • Sektörde kümelenme, işbirlikleri ve ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Bölgeye özgü ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi
 • Osmanlı saray mutfağının yaşatılması, sunumu ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak bir eğitim ve demonstrasyon merkezi oluşturulması
 • Osmanlı eserlerinden yola çıkarak hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışa sunulması
 • Plajların temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapılarak su sporlarının geliştirilmesi
 • Koy pansiyonculuğunun geliştirilmesi
 • Tarımsal ürünlerin turizm amaçlı ürünlere dönüştürülmesi (şarap, hardaliye, pekmez, peynir, vb.)
 • Koy mutfağı konseptli hizmet alanlarının üretilmesi
 • Bölgenin yerleşim yeri ve etkinlikleri ve yöresel ürünlerine ait değerlerin hediyelik eşya olarak üretilmesi ve konsept satış noktalarının oluşturulması
 • Yöresel urun ve yiyecekler sunan küçük yeme-içme tesislerinin (koy mutfağı) desteklenmesi
 • Ortak tanıtım platformu kurulması
 • Doğa sporları eğitim kursları açılması
 • Sağlık turizmine yönelik tanıtımların yapılması, işbirliği ortamlarının gerçekleştirilmesi
 • Bölgede günü birlik dalış, tekne turu, mavi tur gibi turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Yerel urun tesciline yönelik projeler
 • Tarihi mirasın turizme kazandırılmasına yönelik projeler

Öncelik 3: Temiz üretime geçişin sağlanması:

Uygulama Alanı:

TR21 Trakya Bölgesi Geneli

Örnek Proje Konuları:

 • Atık ısının değişik teknikler ile yeniden prosese dahil edilmesine yönelik projeler
 • Atık ısının diğer işletmeler ve toplumun hizmetine sunulmasına yönelik projeler
 • Atık suyun arıtılarak üretimde tekrar tekrar kullanılmasına yönelik projeler
 • Atık suyun arıtılarak diğer ekonomik faaliyetler için kullanılmasına yönelik projeler
 • Enerjiyi daha verimli kullanmayı sağlayacak proses iyileştirmelerine yönelik projeler
 • Rüzgar, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler
 • Proseslerden çıkan atık sıcak su, buhar, baca gazlarının vs. uygun teknolojiler ile üretimde kullanımına yönelik projeler
 • Ortaya çıkan atık ısıların sera, bölgesel ısıtma ve soğutma gibi alanlarda kullanılmasına imkan verecek teknolojilere yönelik projeler
 • Atık suların arıtılarak ilgili testlerin ardından tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler
 • Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyokütle enerji yatırımlarını içeren projeler
 • Yoğun buhar gerektiren sektörlerde kojenerasyon sistemleri ile elektrik üretilmesi
 • Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olması gerekmektedir.

Önceliklerle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olmayan projeler reddedilecektir.

Ayrıca,

 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan
 • Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni urun, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren)
 • İstihdam yaratan
 • İhracatı arttıran veya potansiyel oluşturan
 • İthalatı azaltan
 • İşbirlikleri içeren
 • Fırsat eşitliğini gözeten
 • Cinsiyet eşitliğini gözeten
 • Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten
 • 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden mikro ve küçük ölçekli işletmelerden gelecek projeler, mali ve teknik değerlendirme acısından avantaj elde edecektir. (Bkz: Mali ve Teknik Değerlendirme Tablosu)

Öncelik 1 ve 2 Kapsamında Desteklenmeyecek Sektörler:

1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası Cevre Düzeni Planı kapsamında yasaklı sektörler arasında yer alan sanayi türleri ile aşağıda belirtilen sektörler sadece öncelik 3 kapsamında destek alabilecek olup, Öncelik 1 ve 2 kapsamında kesinlikle desteklenmeyecektir.

Küp şeker, Tuğla ve kiremit üretimine yönelik yatırımlar, Kutlu pamuk işleme yatırımları, İplik ve dokuma (akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) yatırımları, Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları,
Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları, kömür istihracına yönelik yatırımlar, Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımlar, Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar, Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları, Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar,
Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları, Petrol ürünleri (lpg dahil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları, karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları, Yat ithali yatırımları, taşıt kiralama yatırımları, Halı yıkama yatırımları, Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları,
Hazır beton yatırımları, Vinç hizmetleri yatırımları, Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımları, Taş, kömür ve diğer maden ocakları, Makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kuruyemiş, bira ve rakı üretimi,
Turşu, linter pamuğu, cay, un, cetlik, çeltik kurutma fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması yatırımları Metal sertleştirme (tuz ile), Metal kaplama, Yüzey temizleme (asit ile), Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı,
Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, Lifli yıkama-yağlamacılar, Selüloz ve/veya saman kullanarak kağıt üreten tesisler, Ham deri işleme, Asit imal ve dolum yerleri,
Pil, batarya-akü imal yerleri, Kömüre dayalı termik santral, Gres yağ fabrikaları (petrol türevi), İlaç sentez fabrikaları, Ağır metal tuzu üretimi,
Demir-çelik üretimi, Petrokimya, Klor-alkali, Rafineri

Sosyo-Ekonomik Kalkınma “Önce İnsan” Mali Destek Programı

Program Adı

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Önce İnsan)

Program Referans No

TR21-15-SOS

Programın Amacı

TR21 Trakya Bölgesinin genelinde insan kaynakları niteliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

1. Bölgede İşbirliği ve Dayanışma Kültürünün Güçlendirilmesi
2. Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması
3. Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi
4. Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

2.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

 En az  :  25.000 TL

En fazla : 300.000 TL

 En az  :  % 25

En fazla :  % 90

Proje Süresi

 En az  :  6 ay

En fazla:  9 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

ü  Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, muhtarlıklar ve mahalli idare birlikleri)

ü  Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

ü  Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklara bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler vb.)

ü  Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

ü  Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

ü  Birlik ve Kooperatifler

ü  Organize Sanayi Bölgeleri (Islah OSB’ler dahil)

ü  Küçük Sanayi Siteleri

 PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ

Programın genel amacı:

“TR21 Trakya Bölgesinin genelinde insan kaynakları niteliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesi”dir.

Programın özel amaçları ise:

 • Bölgede işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirici mekanizmaların oluşturulması,
 •  Sosyokültürel etkinlikler yoluyla, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) kurumsal ve yönetsel kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Kurumlar arasında işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesi,
 • Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması,
 • Girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik üstyapının geliştirilmesi, yeni hizmet birimleri oluşturulması veya var olanların kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Toplumda girişimciliği özendirici ve yönlendirici etkinlik ve faaliyetlerin arttırılması,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürü alanlarında kurumsal altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi,
 • Yenilik kültürünün başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun genelinde geliştirilmesine dönük faaliyetlerin arttırılmasıdır.

 

 

Bu amaca hizmet edecek tüm öncelikler aşağıda verilmiştir:

 

Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışma Kültürünün Güçlendirilmesi

Öncelik 2: Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması

Öncelik 3: Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi

Öncelik 4: Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi

 

Önceliklere ilişkin beklentiler ile örnek proje konuları aşağıdaki gibidir. 

Öncelik 1: Bölgede işbirliği ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi

Örnek Projeler: 

 • Sosyal ve ekonomik alanlarda bölge içi ve dışı işbirliği platformlarının kurulması,
 • Dernekler tarafından yapılacak sosyokültürel faaliyetler yoluyla kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi,
 • Özel sektördeki işletmelerin işbirliği yapmalarına imkan sağlayacak küme vb. yapıların oluşturulması/geliştirilmesi,
 • İşbirliğine imkan sağlayacak “sanayi”, “işletme”, “STK” veritabanlarının oluşturulması,
 • Üniversite/Organize Sanayi Bölgesi (OSB)/Küçük Sanayi Sitesi (KSS)/Kamu ortaklıkları içeren işbirliklerinin kurulması,
 • Bölge illerinin tanıtımına yönelik oluşturulacak işbirliği platformları,
 • Dezavantajlı kesimlerin toplumla kaynaşmasına yönelik faaliyet içeren projeler,
 • Coğrafi işaretlerin alınması gibi Bölgede oluşturulacak işbirliği mekanizmalarının yürütülmesi,
 • Sokak çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici projeler,
 • Gençliğin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulup kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilmesine ilişkin projeler,
 • Sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini artıran; STK’ların üniversiteler ve kamu kesimi ile beraber hareket etme kabiliyetlerini geliştiren projeler,
 • Kırsalda yaşayan çocuk ve gençlerin okul dışı vakitlerinin bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerinde değerlendirilmesine yönelik projeler,
 • Okul öncesi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirecek faaliyetlere imkan veren alanların oluşturulması,
 • Engellilerin yaşam kalitesini artıran ve topluma entegrasyonlarına yardımcı olan projeler,
 • Lojistik, turizm ve tarımsal üretim gibi bölgenin öncelikli sektörlerinde işbirliği platformlarının kurulması.

Öncelik 2: Dezavantajlı kesimlerin bölgede istihdam edilebilirliğin arttırılması 

Örnek Projeler:

 

 • Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirliklerine yönelik atölye, laboratuar vb. alanların oluşturulması,
 • Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmaya yönelik eğitim kurumları ile işletmeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Dezavantajlı kesimlere yönelik kariyer koçluğu, meslek danışmanlığı gibi meslek seçimi alanında yönlendirici yapılar kurulması ile bu yönde faaliyetler içeren projeler,
 • Dezavantajlı kesimlere hizmet edecek sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Gençlerin iş ilanlarına kolay erişimini sağlayan platformların/yapıların kurulması,
 • Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilmelerini kolaylaştıracak algı oluşturmaya yönelik projeler. 

Öncelik  3: Bölgede girişimcilik kültürünün geliştirilmesi

Örnek Projeler:

 • Oda veya üniversiteler bünyesinde girişimcilik danışma/destek ve/veya eğitim ofislerinin kurulması,
 • Kadın girişimciliğini özendirici eğitim ve danışmanlık arayüzlerinin oluşturulmasına yönelik olarak iş kurma, pazarlama, satış ve tanıtımı,
 • Kuluçka merkezlerinin oluşturulması veya kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Potansiyel girişimcilere yönelik girişim öncesi ve sonrasında; eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlayan yapıların kurulması,
 • Örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca girişimciliği özendirici kulüpler oluşturulması ve bu yöndeki faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Girişimciliği özendirici proje pazarı ve girişimcilik yarışması gibi organizasyonların düzenlenmesi,
 • Başarılı girişimler ve rol modellerin tanıtılması ve girişimciliğin özendirilmesi,
 • Dezavantajlı gruplar arasında girişimcilik kültürünü destekleyen projeler.

 

Öncelik  4: Bölgede yenilik kültürünün geliştirilmesi

 

Örnek Projeler:

 • Tasarım ve ilk örnek geliştirme merkezlerinin/atölyelerinin kurulması,
 • Üniversite ve Odalar bünyesinde yeniliğin ve yaratıcılığın ticarileştirilmesine imkan verecek ofis ve danışma merkezleri oluşturulması,
 • Üniversiteler bünyesinde düzenlenecek yenilikçilik yarışmaları, yenilikçilik günleri vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yenilikçiliği özendirici arayüzlerin oluşturulması ve yenilikçiliği destekleyen faaliyetleri içeren projeler,
 • Farklı sektörler arasında yenilik odaklı işbirliğine yönelik platformların oluşturulması,
 • Yenilikçi işletmelerin uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak arayüzlerin geliştirilmesi,
 • Yenilik ve yaratıcılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması,
 • Yenilik ve Ar-Ge konularında STK, kamu kesimi ve üniversitelerin ortak çalışmasının teşvik edilmesi,
 • Yaratıcı düşünce ve yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik edici kulüp, bilim merkezi vb. alanların oluşturulması,
 • Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde yenilik aktarım merkezlerinin kurulması.

 

Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle uyumlu olması gerekmektedir. Önceliklerle uyumlu olmayan projeler reddedilecektir. Ayrıca,

 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan,
 • Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni ürün, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren) ,
 • İstihdam yaratan,
 • İhracatı arttıran veya potansiyel oluşturan,
 • İthalatı azaltan,
 • İşbirlikleri içeren,
 • Fırsat eşitliğini gözeten,
 • Cinsiyet eşitliğini gözeten,
 • Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten,
 • Kooperatif ve Birliklerce gelecek projeler

mali ve teknik değerlendirme açısından avantaj elde edecektir.


Küçük Ölçekli Altyapı “ Yaşayan ve Yaşatan Trakya” Mali Destek Programı


PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

(Yaşayan ve yaşatan Trakya)

Program Referans No

TR21-15-KÖA

Programın Amacı

TR21 Trakya Bölgesinin yaşam ve refah seviyesinin yükseltilmesidir.

Programın Öncelikleri

1. Sosyokültürel altyapının iyileştirilerek yaşam kalitesinin geliştirilmesi
2. Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi
3. Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

4.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az : 100.000 TL

En fazla : 750.000 TL

En az : %25

En fazla : % 75

Proje Süresi

En az : 12 ay

En fazla : 15 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

ü  Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)ü  Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)ü  Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

ü  Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

ü  Birlikler ve Kooperatifler

ü  Organize Sanayi Bölgeleri (Islah OSB’ler dahil)

ü  Küçük Sanayi Siteleri

PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ

Programının genel amacı: 

“TR21 Trakya Bölgesinin yaşam ve refah seviyesinin yükseltilmesidir.”

Programın özel amaçları:

 • Bölgeyi daha yaşanabilir kılmaya yönelik nitelikli sosyo-kültürel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi,
 • Bölgedeki turizm potansiyelini harekete geçirecek altyapı yatırımlarının yapılması ve atıl durumda kalmış yapıların turizme kazandırılması,
 • Bölge genelinde nitelikli ve çevreye saygılı üretimin altyapısının geliştirilmesi

Bu amaca hizmet edecek tüm öncelikler aşağıda verilmiştir:

Öncelik 1: Sosyo-kültürel altyapının iyileştirilerek yaşam kalitesinin geliştirilmesi,

Öncelik 2: Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi,

Öncelik 3: Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi

Önceliklere ilişkin beklentiler ile örnek proje konuları aşağıdaki gibidir. 

Öncelik 1: Sosyo-kültürel altyapının iyileştirilerek yaşam kalitesinin geliştirilmesi,

Örnek Projeler: 

 •  Şehirlerde yaşam kalitesini arttıran tema park, kültürpark gibi standart park ve bahçelerin dışında alanlar oluşturulmasına yönelik projeler,
 • Toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapılmasını kolaylaştıran tesislerin kurulumunu içeren projeler,
 • Turizm köyü, sanat sokağı, bilim parkı gibi sosyal ve kültürel cazibe merkezlerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler içeren projeler,
 • Toplumun dış etkinlikler yapmasına ve kaynaşmasına imkan verecek açık hava aktivite parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, balık tutma alanları v.b. oluşturulmasını içeren projeler,
 • Yamaç paraşütü, okçuluk, atıcılık, motokros, at binme, buz pateni ve dış sportif etkinlik alanları oluşturulması,
 • Yaşlılar, fiziksel ve zihinsel engellilerin günlük yaşama katılmalarını arttırıcı fiziksel mekan, eğitim ve kültürel merkezler gibi altyapı imkanlarının geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Ticari ve sosyal faaliyetlere imkan verecek fuar alanları oluşturulması,
 • Kentsel hizmetlerde vatandaşların yaşam kalitesini arttırıcı yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesini içeren projeler,

 Öncelik 2:  Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi

Örnek Projeler:

 • Tarihi yapılar, kalıntılar ve ören yerleri gibi alanlar için açık hava veya gastronomik aktiviteler ile desteklenen rota, parkur ve güzargahların oluşturulması, daha fazla görünürlük sağlanması, kimlik kazandırılması, kültürel çekim merkezi haline getirilmesi, turizm destinasyonlarının tanıtımı konusunda uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi,
 • Ev pansiyonculuğu, çiftlik turizmi alanlarında model uygulama geliştirilmesi,
 • Niş turizm alanlarının desteklenmesine dönük projeler, (Yamaç paraşütü, kuş gözlemciliği, dalış vb.)
 • Eski kent dokusunun bulunduğu sokakların, caddelerin restorasyon, koruma, yeniden tanzim çalışmaları ile sağlıklaştırılması ve kentsel tasarımı projeleri,
 • Tarihi yapı, tarihi ve kültürel anıtlar gibi taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon veya rehabilitasyonu, yöresel mimari değerlerin korunarak turizmin hizmetine sunulması için gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Kıyı, sahil, plaj düzenleme projeleri,
 • Plajların halkın sağlıklı şekilde kullanabileceği şekilde mavi bayrak almasına yönelik projeler,
 • Bölgedeki doğa ve motor sporlarının geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik projeler,
 • Tarihi ve kültürel öğelerin turizm amaçlı değerlendirilmesine yönelik tasarım ve üretim atölyesi oluşturulması,
 • Göl, akarsu, mağara, şelale, orman gibi doğal alanların sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında düzenlemesinin ve peyzajının gerçekleştirilerek turizme kazandırılması,
 • Gala Gölü, Istranca Dağları, Ganos Dağları ve Longoz Ormanları içi ve etrafında gezi, kuş gözlem, yürüyüş, kamp, botanik park gibi alanların oluşturulması,
 • Bölge genelinde turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin ve kalitenin arttırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi,
 • Sahip olunan doğal, tarihi ve kültürel alanlarda yapılacak iyileştirmeler ve altyapı yatırımları ile turizm alanları oluşturulması,
 • Atıl durumdaki doğal, tarihi ve kültürel alan ve yapıların değerlendirilmek suretiyle turizm varış noktası haline getirilmesi,
 • Turizmin gelişmesine imkân sağlayacak uygulama, araştırma ve hizmet birimlerinin kurulması,

Öncelik  3: Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi 

Uygulama Alanı:

TR21 Trakya Bölgesi

Çerkezköy OSB, Çorlu Deri OSB ve Çorlu ASB dışında kalan tüm OSB ve Islah OSB’ler ile KSS’ler

Örnek Projeler:

 • OSB ve KSS’lerin altyapıların geliştirilmesi suretiyle yatırım ve istihdam olanaklarının arttırılması,
 • Sanayi ve tarımsal üretimde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılmak suretiyle sürdürülebilir üretim altyapısının kurulması,
 • Üniversite-İşletme işbirliği modeline dayalı hayvansal üretime yönelik ortak bakım ve üretim altyapılarının geliştirilmesi,
 • Bölgede bitkisel üretimde çiftçileri bilgilendirici ve özendirici çiçek yetiştiriciliği, seracılık v.b. örnek uygulama alanlarının ve eğitim merkezlerinin oluşturulması,
 • Lisanslı depoculuk ve soğuk hava depolama kapasitesinin bölge içinde geliştirilmesi.
 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri altyapıların geliştirilmesi,
 • Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve pazarlama alanlarında özel sektöre hizmet sağlayacak merkez ve birimlerin oluşturulması,

Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle uyumlu olması gerekmektedir. Önceliklerle uyumlu olmayan projeler reddedilecektir. Ayrıca,

 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan
 • Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni ürün, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren)
 • İşbirlikleri içeren
 • Fırsat eşitliğini gözeten
 • Cinsiyet eşitliğini gözeten
 • Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten
 • Kooperatif ve Birliklerce gelecek projeler

mali ve teknik değerlendirme açısından avantaj elde edecektir. (Bkz: Mali ve Teknik Değerlendirme Tablosu)

Desteklenmeyecek Konular:

Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, öğretmenevi ve sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir.

Belediye ve İl Özel İdarelerinin temel faaliyetleri içerisine giren yol, parke taşı, su ve kanalizasyon altyapısına dönük projeler desteklenmeyecektir.

“Site yönetimi” şeklinde yönetilen KSS’ler desteklenmeyecektir.


 

 

Proje Danışmanı İletişim

Osman KARABOYUN

Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

0542 609 75 08

0312 – 419 -80 08

tarimsalhibe@gmail.com

bilgi@www.tarimsalhibe.com

Menekşe-2 sok No:19/17 Kızılay – ANKARA

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.