Kalkınma Ajansı Hibeleri

2015 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı Hibe Destekleri


2015 YILI İÇİN İSTANBUL KALKINMA AJANSI AÇIK DESTEK PROGRAMLARI  

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2015 Yılı Mali Destek Programları için ilana çıkmış bulunmaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2015 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır. Söz konusu programların Başvuru Rehberleri ve taslak sözleşmeye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Program adı Program bütçesi  (TL) Projebaşına asgari-azami destek tutarları     (TL) Azami destek oranı Son başvuru tarihi Başvuru Rehberleri
Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/BGM 15.000.000 100.0001.000.000 %90 16/03/2015 İSTKA/2015/BGM
Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/KDN 15.000.000 100.0001.000.000 %90 17/03/2015  İSTKA/2015/KDN 
Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/SMI 20.000.000 100.000600.000 %50 18/03/2015  İSTKA/2015/SMI
Sağlık Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/SMK 15.000.000 200.0001.000.000 %90 18/03/2015  İSTKA/2015/SMK
Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi (İşletmeler) Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/YGI 20.000.000 100.000600.000 %50 19/03/2015  İSTKA/2015/YGI
Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/YGK 15.000.000 200.0001.000.000 %90 19/03/2015  İSTKA/2015/YGK
Yenilikçi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı İSTKA/2015/YNI 25.000.000 100.000600.000 %50 20/03/2015  İSTKA/2015/YNI
Yenilikçi İstanbul Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/YNK 20.000.000 200.0001.500.000 %90 20/03/2015  İSTKA/2015/YNK

İSTANBUL KALKINMA AJANSININ; İSTANBUL İLİ ve İLÇELERİNDE BULUNAN KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARINA HİBE DESTEKLERİ

İSTANBUL KALKINMA AJANSI BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HİBE DESTEKLERİ 

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ: Madde ve davranış bağımlılıkları ile mücadele yoluyla İstanbul’da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşme sağlanmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:

Öncelik 1. Madde ve davranış bağımlılıklarının önlenmesine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması

Bu öncelik altında, madde ve davranış bağımlılıklarının önlenmesine yönelik olarak, bağımlılık geliştirme riskinin yüksek olduğu ergenlik dönemindeki gençler ve çocuklar başta olmak üzere risk altındaki gruplara, sosyal çevrelerine ve bu gruplara hizmet sağlayanlara yönelik, farkındalık yaratma ile sınırlı kalmayarak davranış düzeyinde değişiklik yaratmayı hedefleyen, bilimsel olarak tasarlanmış ve etkinliği kanıtlanmış çalışmaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılması amaçlı projeler desteklenecektir. Risk grubundaki kişilere koruyucu bir çevre sağlanması; aile, okul ve iş arkadaşları gibi yakın sosyal çevrelerinin, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden faydalanırken birebir ilişki kurulan kişilerin ve bağımlılık konusunda toplumsal algıyı belirleyen kurumların bağımlılıkla mücadele ekseninde birlikte çalıştığı, bütünsel bir yaklaşım ile mümkündür. Bu öncelik altında desteklenecek projelerin bağımlı veya risk altındaki grubu ebeveyn, okul, arkadaş çevresi ve işyeri gibi sosyal-çevresel aktörlerle birlikte ele alarak buna uygun çok aktörlü ve çok boyutlu müdahaleler planlaması; bu müdahaleleri farklı kişi ve kurumlarla işbirliklerini hayata geçirerek uygulanması beklenmektedir. Özellikle mahalli ölçekte, sivil toplum kuruluşları, muhtar, okul öğretmenleri ve idarecileri, imam gibi risk altındaki gruplarla ve aileleriyle birebir temas sağlayabilecek aktörlerle yapılan işbirlikleri, bağımlılığı önlemeye yönelik faaliyetlerin yerel düzeyde toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesini ve sürdürülebilirliğini kolaylaştıracaktır. Önleme çabalarının sahiplenilmesi, yaygınlaşması ve sürdürülebilirliği için, çocuk ve gençler başta olmak üzere hedef grupların karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde proje faaliyetlerine aktif katılımının sağlanması esastır

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları

 • Bağımlılığı önlemek amacıyla, toplumun farklı kesimlerine (gençlere, ailelere, hizmet sağlayıcılara vb.) yönelik yazılı, görsel ve işitsel materyal, eğitim modülleri ve programların hazırlanması
 • Bağımlılığın zararları ve korunma yöntemleri ile ilgili olarak okullarda öğrenciler ve ailelerine yönelik olarak rehber öğretmenler tarafından uygulanacak bir rehberlik programının geliştirilmesi ve uygulanması
 • Ebeveynlerin bilgilerinin arttırılması amacıyla, aile eğitimi ve rehberliği uygulamalarının il genelinde yaygınlaştırılması
 • Çocuk ve gençlerin iletişim, hayır diyebilme, çatışma çözme, uzlaşma ve problem çözme/ sorunlarla baş etme becerilerinin güçlendirilmesi yoluyla bağımlılığın önlenmesine yönelik bir yaşam becerileri programının uygulanması
 • Okullarda kurum yöneticileri ve öğretmenlere, uygulayabilecekleri bağımlılık önleme faaliyetleri konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve okul, aile, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle okul sonrası programlarının geliştirilerek yaygınlaştırılması
 • Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara, madde bağımlılığını önlemeye yönelik güvenli ve destekleyici bir ortam sağlanması, bu çocukların sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanma imkanlarının, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine erişimlerinin, yaşam kalitelerinin ve mesleki becerilerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
 • Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının, aile hekimliği uygulamaları ve toplum sağlığı merkezi çalışmaları içerisine entegre edilmesi ve bu kurumlar aracılığıyla özellikle aile ve gençlere yönelik yapılacak bilgilendirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Bağımlılıkla mücadelenin farklı aşamalarında (önleme, erken müdahale, tanı, tedavi, rehabilitasyon, zarar azaltma, bilgi toplama ve değerlendirme vb.) hizmet sağlayan kurumlarda kurumsal kapasitenin, insan kaynakları kapasitesinin, teknik kapasitenin, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonunun arttırılması

Bağımlılık, kişinin sosyal çevresi ile etkileşimi tarafından belirlenen dinamik ve değişken bir süreçtir ve bağımlılıkla mücadele alanındaki kişi ve kurumların bu mücadelenin farklı aşamalarını bütünlüklü bir stratejinin parçası, birbirini destekleyen ayakları gibi sürdürmeleri gerekmektedir. Oysa bağımlılıkla mücadele eylem planlarının gerçekleştirilmesinde kurum ve kuruluşlar iş yoğunluğu, deneyimli uzman personel sayısının yetersizliği, bilişim teknolojilerinden yeterince faydalanılamaması, farklı müdahale alanlarında etkin kurumların birbirleri arasındaki koordinasyon eksikliği gibi sorunlar yaşamaktadır. Bu öncelik altında, söz konusu sorunların aşılması için, bağımlılıkla mücadele alanındaki kurumların kapasitesinin geliştirilmesi ve aralarındaki işbirliği ve koordinasyonun arttırılmasına yönelik projeler desteklenecektir. Projelerin; kurumların ve kurumların insan kaynaklarının kapasitesini, bağımlılıkla mücadelenin genel resmine hakim, diğer kurumların nasıl işlediğini bilen ve etkin işbirliği yapabilen, dünyada bağımlılıkla mücadele alanında iyi örneklerden haberdar, bu bilgiyi kendi yerelinde uygulama, etkisini ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olmalarını sağlamak üzere geliştirmesi amaçlanmaktadır. Projelerin kapasite geliştirme, işbirliği ve koordinasyonun arttırılması alanında somut, ölçülebilir katkıda bulunması ve bu alanda örnek teşkil etmesi beklenmektedir. Bu öncelik altında desteklenen projeler sayesinde, sivil toplumun bağımlılıkla mücadele alanında yaratabileceği potansiyeli de harekete geçiren, il genelinde ve mahalleler ölçeğinde yerel kapasitenin oluşması ve ilgili tüm kurumların paydaşı olduğu bir ortak akıl ve koordinasyon zemininin sağlanması amaçlanmaktadır

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları

 • İstanbul’da birinci basamak sağlık kuruluşları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında çalışanlar başta olmak üzere riskli gruplara, bağımlılara ve ailelerine doğrudan hizmet sağlayan kurumların, bağımlılıkla mücadele alanında insan kaynakları, teknik uzmanlık ve işbirliği kapasitelerinin geliştirilmesi
 • Riskli gruplara ve bağımlılara hizmet sağlayan kurumların programlarının etkisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik gösterge ve araçların geliştirilmesi, standartlaştırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması
 • Tedavi görmüş bağımlıların sosyal içerilmesi amacıyla eğitim, istihdam, sosyal yardım ve hizmetlerden etkin bir şekilde faydalanmalarını, bu hizmetlerin devamlılığını ve kişinin tekrar bağımlılık davranışına geri dönmemesini sağlayacak bir sosyal rehberlik, izleme ve destek mekanizması modelinin geliştirilmesi
 • Önleme, tanı, tedavi, rehabilitasyon, zarar önleme gibi farklı aşamalarda gereksinim duyulan mesleki uzmanlıkların tespit edilerek standartlarının belirlenmesi, bu meslek alanlarının gelişimini ve yaygınlaşmasını sağlayacak işbirliklerinin kurulması; üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarının içeriklerinin bu amaca yönelik olarak geliştirilmesi
 • Yerel önleme ağı içinde medyanın etkin rol oynamasını sağlamak için tüm basın yayın kurumları ile etkili iletişiminin sağlanması; medya çalışanlarının ve medya alanında mesleki eğitim görenlerin, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konularındaki farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması; bu alanda etik habercilik ve yayın ilkelerinin geliştirilmesi ve sahiplendirilmesi
 • Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklara yönelik hizmet sağlayan kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının personelinin ve gönüllülerinin, bağımlılıkla mücadele, erken tanı ve müdahale konusunda kapasitelerinin arttırılması,
 • Başka ülkelerde bağımlılıkla mücadelede başarılı olmuş modellerin tanıtılması ve bölgenin sosyal ve kültürel bağlamına uygun olacak şekilde geliştirilerek pilot uygulaması, etkisinin ölçülerek değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili kurumlarla paylaşılması
 • Bağımlılıkların yaygınlığını ölçmeye ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik ilgili kurumların veri toplama ve takip altyapısının entegrasyonunun sağlanması ve bir veri toplama ve raporlama sistemi oluşturulması

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI: 

Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 1.000.000 TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ: 

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İlçe Müftülükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT),
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

 

İSTANBUL KALKINMA AJANSI KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK HİBE DESTEKLERİ

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ: İstanbul’da kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması yoluyla kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin ve ülke ekonomisinde daha aktif rol almasının sağlanması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:

Öncelik 1. Kadınların istihdam edilebilirliklerinin ve kadın girişimciliğinin artırılması

Bu öncelik kapsamında, kadınların işgücüne ve istihdama katılımını kolaylaştırmak için işgücü arzının yapısına yönelik müdahaleler desteklenecektir. Kadınların işgücüne katılımını ve girişimciliğini cesaretlendiren, istihdam edilebilirliğini ve girişimcilik kapasitelerini artıran; bunun için ihtiyaç duydukları farkındalık, bilgi ve beceriyi edinmelerini ve danışmanlık, işe yönlendirme/yerleştirme ve bakım hizmetlerine erişimlerini sağlayacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. İstanbul’da kadın istihdamının önündeki farklı tür engeller aynı anda belirmektedir. Bu engellerin aşılması için kadınların farklı boyutlarda güçlenmesi ve müdahalelerin de çok boyutlu olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu öncelik altında, kadınlara sadece eğitim veya sadece bakım hizmetleri sağlamaya yönelik tek boyutlu müdahaleler desteklenmeyecektir.

Bu öncelik kapsamında desteklenecek projelerin

 • Mesleki eğitim
 • Girişimcilik eğitimi
 • İş danışmanlığı, işe yönlendirme/yerleştirme, staj ve işbaşında eğitim
 • Kişisel gelişim ve koçluk
 • Bakım hizmetlerine erişim gibi faaliyetler önererek, birden fazla faaliyetin birbirini tamamlayacağı şekilde tasarlanması, proje sonucunda istihdama katılan kadınların işe devam edip etmedikleriyle ilgili uzun vadeli ve sürekli takip mekanizması içermesi esastır.

Bu öncelik altında desteklenmeyecek türde projeler şunlardır:

 • Ev eksenli ve kayıt dışı istihdam yaratan projeler (kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yaptığı, nitelikli olmayan, sosyal güvence sağlamayan çalışma türlerini yaygınlaştırmaya yol açacak faaliyetler)
 • Sadece kreş veya gündüz bakım evi kurulması ile sınırlı olan, bakım hizmetlerden faydalananların işgücüne ve istihdama katılmasına yönelik faaliyet içermeyen projeler
 • İl bazında İŞKUR tarafından yürütülmüş güncel işgücü ihtiyaç analizleri esas alınarak tasarlanmayan projeler
 • Kadınların aile içindeki geleneksel üretim rollerini sürdürmesi üzerine kurulu (el işleri, dikiş nakış vb.) becerilere yönelik olan, mevcut işgücü piyasasında istihdam edilebilirlik için uygun beceriler geliştirmeyen eğitim programları

Ek puan alacak projeler:

 • Faaliyetlerine çocuklu kadınların katılmasını kolaylaştıracak önlemlerin alındığı projeler değerlendirme sürecinde ek puan alacaktır.
 • Hedef gruplardaki kadınların yakın sosyal çevresindeki erkeklerin toplumsal cinsiyet farkındalığı kazanmasına yönelik faaliyetler içeren projeler değerlendirme sürecinde ek puan alacaktır.

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları

 • İstanbul’daki işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kadın istihdamı yaratma potansiyeli taşıyan perakende, bilişim, sağlık, turizm vb. alanlarda satış danışmanlığı, teknoloji uzmanlığı vb. mesleklere özel, kadınlara yönelik istihdam garantili mesleki eğitim programları ve iş arama, işe yerleştirme ve işe uyum amaçlı uzun vadeli takip ve danışmanlık hizmetlerini verecek kadın toplum merkezleri kurulması
 • Mesleğine çocuk yetiştirmek veya diğer sebeplerle ara vermiş olan kadınların çalışma hayatına geri dönmelerini kolaylaştırmak için, mesleki bilgilerini güncellemelerini sağlayacak meslek geliştirme eğitimi ve mesleğe uyum danışmanlık programının uygulandığı, aynı zamanda gündüz çocuk bakım hizmetlerinin verildiği bir merkezin kurulması
 • Potansiyel/yeni girişimci ve/veya küçük iş sahibi kadınlar ile başarılı kadın girişimcileri uzun vadeli iş danışmanlığı ve koçluk hizmetleri ekseninde bir araya getiren bir merkezin kurulması
 • İstanbul’da genişleyen hizmet sektöründe kadınların istihdam fırsatlarına erişimini, girişimci kadınların ürünlerini pazarlama için yeni kanallar yaratmasını kolaylaştıracak türde becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim programı geliştirilmesi ve uygulanması
 • İstanbul’da kadın girişimciliği açısından potansiyel taşıyan organik tarım, seracılık, mantar üreticiliği vb. katma değeri yüksek, sanayileşebilecek alanların tespit edilerek kadınlara bu alanlara özel girişimcilik eğitimlerinin, iş geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • İstihdama yönelik eğitim alan, aktif olarak iş arayan veya düşük gelirle çalışmakta olan kadınların çocukları için ücretsiz bakım hizmeti aldığı ve daha iyi iş olanaklarına erişimlerini kolaylaştıran hizmetlerin sağlandığı bir kreş ve gündüz bakım evi modeli geliştirilmesi ve uygulanması
 • Organize sanayi bölgelerinde düşük gelirle çalışmakta olan kadınların çocukları için ücretsiz bakım hizmeti alabilecekleri kreş ve gündüz bakım evi modeli geliştirilmesi ve uygulanması
 • Engelli kadınların toplumsal hayata katılımını ve görünürlüğünü arttıracak istihdam alanlarına katılımını sağlayan istihdam garantili mesleki eğitimi merkezi kurulması

Öncelik 2. İş hayatının kadın dostu istihdam ortamı yaratacak şekilde iyileştirilmesi

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları

 • İşgücündeki kadınların çalışma yaşamında sahip oldukları haklar ve maruz kalabilecekleri şiddet, ayrımcılık ve mobbing gibi durumlarda yasal olarak neler yapılabileceği konusunda bilgi edineceği ve hukuksal danışmanlık alabileceği bir merkezin kurulması
 • İnsan kaynakları politikalarını yapan ve uygulayan personel öncelikli olmak üzere, işletmelerdeki tüm çalışanlara toplumsal cinsiyet farkındalığı ve kadın dostu insan kaynakları konusunda kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Erkeklerin başat olduğu branş ve mesleklerde (şoförlük, elektrikçilik, bakım-onarım işleri vb.) kadın çalışan sayısının artırılması ve iş ortamındaki cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla işletmelerin insan kaynakları politikalarının dönüşmesini sağlayacak programların geliştirilmesi ve uygulanması
 • İşletmeler arası deneyim paylaşımı ve işbirliği olanakları sağlayacak şekilde, ağ kurma ve kurumsal danışmanlık sağlama yoluyla cinsiyet eşitliği sağlayan insan kaynakları politikalarının uygulamasının yaygınlaştırılması
 • İşletmelerin kadın dostu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak için uluslararası düzeyde kabul görmüş endeks, derecelendirme, sertifikalandırma gibi mekanizmaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI: Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 1.000.000 TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ: 

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İlçe Müftülükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT),
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ: İstanbul’da Sağlık Turizmi sektörünün geliştirilerek bölgenin bu alanda uluslararası bir çekim merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ: 

Öncelik 1. Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve sunum kalitelerinin iyileştirilmesi

Bu öncelik ile İstanbul’da sağlık turizmi alanında sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kurumsal kapasitenin artırılması hedeflenmektedir. Sağlık kuruluşları, turizm kuruluşları, pazarlama kuruluşları, lojistik ve ulaşım kuruluşları vs. gibi sağlık turizmi hizmet bileşenlerinde yabancı dil, temel sağlık, insan ilişkileri ve kültürel kaynaşma, kültürler arası iletişim, sigortacılık, hasta hakları, kişisel empati gibi konularda eğitimler ile insan kaynağı yetkinliğinin artırılması desteklenecektir. Projelerde bu eğitimlerin uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyonlar ile belgelendirilmesi esastır. Hizmet sunum kalitesinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için sağlık turizmi hizmet bileşenlerinin içinde yer aldığı entegre hizmet modellerinin ve programlarının geliştirilmesi ve uygulanması desteklenecek olup söz konusu sektörün tüm paydaşlarının aktif olarak süreçte yer alması önem taşımaktadır. Bununla birlikte sunulan hizmetin çeşitlendirilmesine yönelik kapasitenin geliştirilmesi desteklenecektir. Bu öncelik kapsamında yalnız eğitim faaliyetinden oluşan projeler desteklenmeyecektir.

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları

 • Sağlık turizminde kültürler arası iletişim, yabancı dil vs. gibi konularda yenilikçi eğitim sunacak eğitim merkezlerinin kurulması
 • Sağlık turizminin hizmet ayaklarından biri olan lojistik hizmetlerde bir standardizasyon geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak işbirliklerinin kurulması
 • Sektörde görev alan tüm personelin iş tanımının yapıldığı, rehber niteliğine sahip standartların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak işbirliklerinin kurulması
 • Hastane, yaşlı ve engelli bakım merkezi, klinik, rehabilitasyon tesisi gibi sağlık turizmi tesislerinin sağlık turistleri tarafından tercih edilebilirliğini artıracak şekilde uluslararası alanda akredite olması
 • Sağlık kuruluşları, turizm kuruluşları, pazarlama kuruluşları, lojistik ve ulaşım kuruluşları vs. gibi sağlık turizmi hizmet bileşenlerinin yer aldığı entegre hizmet modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Uluslararası akreditasyon konusunda tüm sağlık kuruluşlarının bilgilendirilmesini sağlayacak ve akreditasyon sürecinde destek olacak eğitim merkezlerinin kurulması

Öncelik 2. Sağlık turizmi alanında fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesi

Bu öncelik kapsamında sağlık turistinin aldığı hizmetler içerisinde yer alan lojistik, tedavi, rehabilitasyon, bakım hizmetleri ile kentteki sosyal ve turistik hizmetler gibi doğrudan ilişkili hizmetlerin uluslararası standartlara kavuşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek tüm fiziki ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve sağlık turizmi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi desteklenecektir. İstanbul’da yer alan misafirhane, otel, hotel vs. gibi konaklama tesisleri bu önceliğin kapsamı dışındadır. Akredite ve akredite olmayan sağlık kuruluşlarının tümü için fiziki ve teknik altyapılarının iyileştirilmesi kapsama dahildir.

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları

 • Mevcut sağlık hizmetleri sunumu altyapısının sağlık turizmine uygun hale getirilmesine yönelik olarak hastanelerde yaşlı ve engelli tedavi ve bakımına yönelik merkezlerin kurulması
 • Engelli hastaların tedavi sonrasında kentte sosyal faaliyetlere katılım sağlayabilmeleri için fiziki iyileştirilmelerin pilot bölgelerde gerçekleştirilmesi
 • Uluslararası akreditasyona sahip sağlık turizmine yönelik laboratuvar, ayakta tedavi merkezi gibi tamamlayıcı ünitelerin kurulması l Görme engellilerin sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinmesine yönelik işitsel, etkileşimli ara yüzler üretilmesi

Program Bütçesi ve Proje Başına Destek Tutarı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir. İstanbul Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 200.000 TL
 • Azami tutar: 1.000.000 TL Verilecek destek,

Projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ: 

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İlçe Müftülükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT),
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

 

YARATICI ENDÜSTRİ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL  KALKINMA AJANSI HİBELERİ

 

Programın Genel Hedefi: İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin gelişmesi ile İstanbul’un küresel rekabet gücünü ortaya koymasına ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edinmesine katkıda bulunmaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ: 

Öncelik 1. Sektörde işbirliğine ve disiplinler arası çalışmalara hizmet eden yapıların kurulması, sektörün gelişimine yönelik faaliyetleri gerçekleştirecek merkezlerin ve kentsel alanların oluşturulması

Geniş bir yelpazedeki ekonomik faaliyetleri kapsayan İstanbul’daki yaratıcı endüstrilerin gerek bir bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı alt sektörlerin her birindeki potansiyelin daha iyi bir şekilde kullanılması için ilgili özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve üniversiteler gibi aktörlerin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Yaratıcı endüstriler ayrıca akademik ve mesleki anlamda da farklı disiplinlerin bakış açılarını bir araya getiren çok boyutlu bir alandır. Bu bağlamda bir taraftan sektörün sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesine yönelik işbirliği ve disiplinler arası çalışmaların desteklenmesi amaçlanmakta; diğer taraftan da bu tür çalışmalar için kullanılabilecek ve sektöre ortak hizmetler sunabilecek merkez ve kentsel alanların oluşturulmasının desteklenmesi hedeflenmektedir. Eğitim, danışmanlık ve fuar katılımı gibi tek bir faaliyete odaklanan projeler destek kapsamına alınmayacaktır.

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları

 • Sektör içerisinde ve sektör dışındaki disiplinlerin birbirleri arasındaki etkileşimin artırılması amacıyla tasarım ve sanat merkezlerinin kurulması
 • Yaratıcı sektördeki girişimcileri destekleyecek tasarım kuluçka merkezlerinin kurulması
 • Tasarımcı ile kullanıcıyı bir araya getiren tüm tasarım ve üretim süreçlerinin tanıtıldığı ortak alanların kurulması
 • Görsel sanatlar, müzik, sahne sanatları, mimari, tasarım gibi alanlarda çalışan uluslararası sanatçılara yönelik misafir sanatçı (artist in residence) programlarının ve bunlara uygun atölye, stüdyo gibi mekanların geliştirilmesi
 • Yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren alt sektörlerin ortak çalışmasına imkan verecek merkezlerin oluşturulması
 • Mevcut kültür merkezlerinin yaratıcı endüstrilere daha iyi hizmet etmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması, bu kapsamda örnek modellerin oluşturulması
 • Yaratıcı endüstrilere yönelik dönemsel geçici mekanların oluşturulması (açık hava sinemaları, sergi ve etkinlik alanları gibi) l Zanaatkar, imalatçı ve tasarımcıların bir araya gelmesini sağlayan merkezlerin oluşturulması
 • Zanaatkarların becerilerini yeni nesillere aktarmalarını sağlayacak merkezlerin oluşturulması
 • Endüstriyel tasarımcılarla mühendislerin bir araya gelebilecekleri, disiplinler arası çalışma yapabilecekleri mekanların oluşturulması
 • İstanbul’un küçük üretici ve zanaatçı haritasının çıkartılıp üretim bölgelerine yönelik ortak tasarım atölyelerinin geliştirilmesi
 • İstanbul’un yaratıcı üretim alt bölgelerinin ve kümelerinin korunması, geliştirilmesi
 • Kentsel mekanların tasarımının halkla birlikte yapılmasına imkan sağlayan katılımcı kentsel tasarım merkezlerinin oluşturulması
 • Deneyimli ve genç profesyonellerin bir araya gelip tecrübe paylaşımı yapabilecekleri yapıların oluşturulması
 • Çocukların yaratıcılık kapasitesini artırmak üzere sektörün doğrudan katılım sağladığı yaratıcılık atölyelerinin düzenlenmesi
 • İstanbul’un yabancı sinemacılara ve reklamcılara uluslararası bir film üretim merkezi olarak tanıtılmasını sağlayacak yapıların oluşturulması
 • Yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren aktörlerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilecekleri ve araştırma yapabilecekleri yapıların kurulması, bu amaca yönelik mevcut yapıların kapasitelerinin geliştirilmesi.

Öncelik 2.

Yaratıcı Endüstrilerde faaliyet gösteren aktörlerin finansmana erişim, dış ticaret, fikri mülkiyet hakları, iş geliştirme süreçleri gibi konularda kapasitelerinin artırılması

Yaratıcı endüstrilerde zanaat, tasarım, medya, performans sanatları, sahne sanatları, sinema ve yayıncılık gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların önemli sorunlarının başında daha etkin bir şekilde üretim gerçekleştirmelerine, üretilen ürün ve hizmetlerin yurtiçi ve özellikle yurt dışı pazarlara ulaştırılmasına yönelik kurumsal kapasitenin yetersizliği gelmektedir. Ayrıca bireysel üretim ve KOBİ’lerin yoğunlukta olduğu bu sektörlerde finansmana erişim imkanları da kısıtlı kalmaktadır. Yaratıcılıktan beslenen bu sektörlerin gelişimi için fikri mülkiyet haklarının korunması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda başta KOBİ’ler ve bireysel üreticiler olmak üzere bu sektörde faaliyet gösteren aktörlerin yaşadıkları sorunları aşmalarına yönelik olarak kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla sunulacak özellikle eğitim, yönlendirme, danışmanlık gibi verilecek ortak hizmetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Eğitim, danışmanlık ve fuar katılımı gibi tek bir faaliyete odaklanan projeler destek kapsamına alınmayacaktır.

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları

 • Yaratıcı sektörler içerisinde tespit edilmiş niş konularda usta çırak sisteminin geliştirilmesi
 • Sektörde yer alan firmaların finansmana erişim konularında kapasitelerinin artırılması
 • Sektörde yer alan firmaların pazarlama ve dış ticaret konularında kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • Sinema profesyonellerinin becerilerini geliştirmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmeti veren yapıların oluşturulması
 • Kültür sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin eğitim kurumları ile işbirliği yaparak öğrencilerin bu sektörlerin sunduğu iş imkanları ve kariyer olanakları konusundaki farkındalığının artırılması
 • Yaratıcı endüstrilerle ilgili alanlarda eğitim gören veya yeni mezun olmuş öğrenciler için iş üstünde öğrenme modellerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ: 

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İlçe Müftülükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT),
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

 

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

Programın Hedef ve Öncelikleri

Programın Genel Hedefi: İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi

Öncelikler

Öncelik 1. İşletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artmasını sağlayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması Bu öncelik ile işletmelerin Ar-Ge ve yeniliği bir kurum kültürü olarak benimsemeleri, ulusal ve uluslararası desteklerden daha fazla yararlanmaları, alternatif finansman kaynaklarına erişimlerinin sağlanması, Ar-Ge ve yenilik projeleri üretmeleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyup yönetebilmeleri ve ticari kazanca çevirebilmeleri için kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu öncelik kapsamında yalnız eğitim veya danışmanlık faaliyetlerinden oluşan projeler desteklenmeyecektir.

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları

 • İşletmelerin Ar-Ge ve yenilik alanlarında ihtiyaç duydukları insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla danışmanlık, yönlendirme, koçluk, mentorluk hizmetleri verecek yapıların oluşturulması
 • Ar-Ge ve yenilik alanlarında işletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması
 • İşletmelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve yönetimi konularında kapasitelerini artıracak merkezlerin/ofislerin kurulması ve/veya geliştirilmesi
 • Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürüten işletmelerin finansman kaynaklarına erişim kapasitelerini artıracak ara yüzlerin kurulması ve/veya geliştirilmesi
 • Endüstriyel teknik norm ve standartların oluşturulması, sanayide geniş uygulaması olabilecek süreç ya da malzemelerin geliştirilmesi, ortak parça veya sistem geliştirilmesi ya da platform kurulması, sektörel stratejiler ve çözümler oluşturması gibi alanlarda firmalar arasında rekabet öncesi araştırma işbirliklerinin artırılması

Öncelik 2.  Bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek ortak kullanım alanı ve/veya ara yüz yapılarının oluşturulması
Bu öncelik kapsamında Bölge’de yüksek katma değer yaratan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artması, sonrasında ticarileşerek Bölge ve ülke için ekonomik değer yaratması amacıyla üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleşmesini sağlayacak ara yüz mekanizmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Ar-Ge ve yeniliği geliştirmek üzere farklı üniversitelerin, kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların ortak kullanımına ve çeşitliliğe imkân veren enstitü, kuluçka merkezi, inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri vb. ortak yapıların kurulması; mevcut ortak alanların geliştirilerek atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları

 • Üniversite-özel sektör işbirliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, mühendislik ofisleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve/veya geliştirilmesi l İleri teknoloji alanlarının farklı sektörlerde kullanımının sağlanmasına yönelik yenilik aktarım merkezlerinin kurulması
 • Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında ihtiyaç duyulan altyapının ortak kullanımına yönelik laboratuvar, merkez vb. alanlarının oluşturulması ve/veya geliştirilmesi
 • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin ihracatını artırmayı ve yerel ve uluslararası ağlara katılımı kolaylaştıracak platformların oluşturulması
 • İstanbul sanayisinin mevcut teknoloji ve bilgi yoğunluğuna, Ar-Ge ve yenilik kapasitesine dair politikalar belirlenmesine yönelik yenilikçi uygulamaların/veri tabanlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi

Öncelik 3. İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması Başta İstanbullular olmak üzere, çok sayıdaki ulusal ve uluslararası ziyaretçiye sunulan kentsel hizmetlerin çeşitliliği, kalitesi, erişilebilirliği İstanbul’da yaşam kalitesini belirlemektedir. Bu öncelik kapsamında kentsel hizmetlerde yenilikçi, akıllı ve yaratıcı uygulamaların hayata geçirilmesi yoluyla İstanbul’da yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Öncelik 3 Örnek Proje Konuları

 • Ulaşım hizmetlerinde kalite ve etkinliği artırmak üzere akıllı ulaşım sistemlerine dayalı yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi
 • Kentsel hizmetlerinin sunumunda ve yönetiminde bulut bilişim temelli entegre ve bütüncül bakış açısıyla çevrim içi yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi
 • Kentsel hizmetlerin geliştirilmesinde ve sunumunda halkın ve diğer paydaşların bilgilendirilmesi ve etkin katılımının sağlanmasına yönelik bilgi ve iletişim teknoloji odaklı çözümlerin geliştirilmesi
 • Kentsel hizmetlerin geliştirilmesi üstüne çalışan BİT merkezi kurulması
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için sağlık laboratuvarı kurulması ve sağlık problemi yaşayan insanların bu laboratuvarlarda geliştirilen uygulamaları denemesi ve kullanması
 • Belediye verilerine dayanarak kentsel hizmetler kullanılabilecek akıllı telefon uygulamalarının geliştirilmesi
 • Kentsel hizmetlerde akıllı çözümlerle verimliliğin ve etkinliğin artırılması

Program Bütçesi ve Proje Başına Destek Tutarı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir. İstanbul Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 200.000 TL
 • Azami tutar: 1.500.000 TL Verilecek destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ: 

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İlçe Müftülükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT),
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İLETİŞİM FORMU

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.