Tarım Bakanlığı Hibeleri

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine Hibe Desteği

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine Hibe

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine Hibe Desteği, Tarım ve Orman bakanlığı hayvancılık genel müdürlüğü tarafında 2021 yılında Kaz ve Hindi yetiştiriciliğine hibe desteği yapılacaktır. Hibe Desteği; Kaz ve Hindi yetiştiriciliği yatırımları Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine ve alet – ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı ve  alet – ekipman alımını kapsar. Hibe desteği: Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, Ardahan, Kars,  Muş ve Ordu illerinde 500’er adet kapasiteli ticari kaz ve Bingöl, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illerinde 1.000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecektir. Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine yatırımlarına %75 hibe  desteği verilecektir.  Başvurular, 04.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında matbu olarak İl/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine Hibe Başvuruda İstenilen Belge ve Bilgiler

 1. Nüfus cüzdanı  fotokopisi  (gerçek  kişiler  için  aslı  başvuru  esnasında  görülüp, onaylanacak),
 2. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ( tüzel kişiler için) ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 3. Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları
 4. İnşaat yatırımının yapılacağı arazilere ait aidiyet belgesi
 5. Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine yatırımları tüzel kişi hariç olmak üzere, yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı  alan  yatırımcıya  ait  olmalıdır.  Yatırım  yerinin  eş,  birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak noter onaylı muvafakat  ile  inşaat  yapılabilecektir. Üzerine  yeni  inşaat  yaptıracak  işletmelerde  arsanın yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğuna dair yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge istenecektir(Yatırım onaylandıktan sonra),
 6. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 7. Gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerde imza yetkisi olanlardan adli sicil kaydı istenir.

Kaz ve Hindi yatırımlarına ödenecek hibe desteği %75;

 1.  1000 adet kapasiteli damızlık kaz kümes ve kuluçkahane inşaat yatırımlarında inşaat, makine, alet-ekipman için ödenecek hibe desteği 700.000TL’ye kadar
 2. 500 adet kapasiteli kaz kümes inşaatı yapımı, alet – ekipman alımı için ödenecek toplam hibe desteği 100.000 TL’ye kadar
 3. 500 adet kapasiteli ticari hindi kümes inşaatı yapımı, alet-ekipman alımı için ödenecek hibe desteği 200.000 TL’ye  kadar

*Bu hibe destek miktarlarının  üzerindeki  yatırım  miktarları  yatırımcının  öz  kaynağı  ile karşılanır.

 

Kaz ve Hindi Desteklemeye esas inşaat işleri makine, alet-ekipman alımı teknik kriterler

 • Yapılacak kaz ve hindi kümesleri kapalı sistem olarak inşa edilecektir. Kümeslere ait kriterler, genel hatları ile aşağıdaki teknik özellikleri kapsayacak şekilde olacaktır:
 • Kümeslerde, damızlık ve ticari kaz için 2,5 adet/m2, hindi için 3,5 adet/m2 olacak şekilde taban alanı planlanmalıdır.
 • Damızlık 1.000 adet(800 adet dişi + 200 adet erkek) kapasiteli kaz işletmesinde; 400 m2 lik(10x40m) yetiştirme kümesi, 100m2 lik (10x10m) büyütme kümesi, 150 m2’lik kuluçkahane planlanmalıdır. Kuluçkahane ile diğer kümesler arasında 150 metre mesafe bulundurulmalıdır.
 • Damızlık kaz işletmelerinde her biri 800 adet kapasiteli 4 adet gelişim (kuluçka) makinası, her biri 800 adet kapasiteli 2 adet çıkım makinası,
 • Kuluçkahane için enerji tüketimini karşılayacak kapasiteye sahip bir adet jeneratör,
 • Damızlık kümesler için 4 adet galvanizli en az 90x90cm ölçülerinde havalandırma fanı,
 • Civciv büyütme dönemlerinde kullanılmak üzere damızlık kaz kümesleri ve ticari hindi kümeslerinde 4 adet,  ticari kaz kümeslerinde 2 adet radyant ısıtıcı
 • 500 adet kapasiteli ticari kaz işletmesinde; 200 m2’lik (10×20 m) yetiştirme kümesi,
 • Yemlik ve suluk hesaplamalarında 15 adet kaz veya hindi için 1 adet oluk tipi yemlik ve 1 adet açık suluk ya da nipel hindi suluğu,
 • 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmesinde; 285 m2’lik (10×28,5 m) yetiştirme kümesi,
 • Ticari kaz ve hindi kümesleri için bölge şartlarına uygun sayıda ve ebatta galvanizli havalandırma fanı,
 • Mahya yüksekliği tabandan itibaren 480 cm, yan duvar yüksekliği 270 cm (160 cm. tuğla, taş vb. üzerine 80 cm. olacak şekilde pencere ve 30 cm kiriş) olması ve zeminin kolay temizlenmeye uygun pürüzsüz beton olarak inşa edilmesi,
 • Kümes duvar ve çatısında ekonomik ve standartlara uygun yalıtım malzemesi kullanımı planlanmalıdır.

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine Hibe Desteğinden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Hibe desteklerinden  kamu,  kurum  ve  kuruluşları,  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunan ve/veya  belge  ibraz  edenler,  desteklemelerden  men  cezası  bulunanlar  ve  tebliğde belirtilen hükümlere uymayanlar,
 2. Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları,
 3. Yatırımcılar aynı yatırım için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlananlar,
 4. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren   alacak   türlerinin   toplam   tutarının   5.000   TL’yi   aşmaması   halinde   borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir)
 5. 5488  sayılı   Tarım   Kanunu’nun   23’üncü   maddesi   hükümleri   uygulananlar,   (İl Müdürlüklerince ÇKS, AKS, TÜRKVET sistemlerinden sorgulanır)
 6. İflas etmek  veya  tasfiye edilmek,  ilişkileri  mahkemeler tarafından  yönetilmek,  kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak, ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 7. Hırsızlık, kaçakçılık,  yağma,  güveni  kötüye  kullanma,  dolandırıcılık,  hileli  iflas, sahtecilik,  ihaleye  ve  edim  ifasına  fesat  karıştırma,  zimmet,  irtifak  veya  rüşvet suçlarından adli sicil ve sicil arşiv kaydı olanlar,
 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, organize veya örgütlü suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 9. Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104.  maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 10. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine projeleriniz hazırlanır. İletişim bilgizlerimiz için tıklayın.