Tarım Bakanlığı Hibeleri

İpek Böcekçiliğine Hibe Desteği

İpek-Böcekciligine-hibe-destegi

İpek-Böcekciligine-hibe-destegi İpek Böcekçiliğine Hibe Desteği, Tarım ve Orman bakanlığı hayvancılık genel müdürlüğü tarafında 2021 yılında İpek Böcekçiliğine yetiştiriciliğine hibe desteği yapılacaktır. Hibe Desteği; İpek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile besleme evi, makine, alet – ekipman alımını kapsar. Hibe desteği: Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tunceli ve Yozgat illerinde uygulanacaktır. İpek Böcekçiliğine  yatırımlarına %100 hibe  (Besleme evi yapımı, makine, alet – ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) desteği verilecektir.  Başvurular, 04.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında matbu olarak İl/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

 

İpek Böcekçiliği Hibe Başvuruda İstenilen Belge ve Bilgiler

 1. Nüfus cüzdanı  fotokopisi  (gerçek  kişiler  için  aslı  başvuru  esnasında  görülüp, onaylanacak),
 2. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ( tüzel kişiler için) ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 3. Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları
 4. İnşaat yatırımının yapılacağı arazilere ait aidiyet belgesi
 5. İpekböcekçiliği yatırımları tüzel kişi hariç olmak üzere, yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı  alan  yatırımcıya  ait  olmalıdır.  Yatırım  yerinin  eş,  birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak noter onaylı muvafakat  ile  inşaat  yapılabilecektir. Üzerine  yeni  inşaat  yaptıracak  işletmelerde  arsanın yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğuna dair yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge istenecektir(Yatırım onaylandıktan sonra),
 6. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 7. Gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerde imza yetkisi olanlardan adli sicil kaydı istenir.

İpekböcekçiliği desteklemesinde ödenecek hibe desteği;

-Toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 1.100.000 TL,

– Toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 950.000 TL,

-Tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 120.000 TL,

–  Tekli  besleme  evi  inşaatı,  makine,  alet-ekipman  alımı  yatırımlarında  105.000  TL’ olup hibe oranı %100′ dür.

*Bu hibe destek miktarlarının  üzerindeki  yatırım  miktarları  yatırımcının  öz  kaynağı  ile karşılanır.

İpekböcekçiliği yatırımları ile ilgili teknik kriterler

a)  Toplu besleme evi için;

 • Her bir bölümü minumum 80 m2 net kullanım alanına sahip 10 adet bağımsız besleme odası,
 • 36 m2  görevli odası,
 • 48 m2  toplantı/eğitim odası,
 • 80 m2  sundurma alanı, tavan yüksekliği 3,20 m olan ve üzerinde dijital termostat panosu bulunan oda içerisindeki ısı – nem  oranını  gösteren,
 • İstenilen  sıcaklığa  ayarlanmasına  imkan  tanıyan,  gücü  toplam alanla uyumlu otomatik ısıtma soğutma sisteminin bulunduğu toplu yapı şeklinde planlanmalı,
 • İnficar Makinası: maximum 48 m3 inficar odası ve 230 ısı – % 85 nem oranı olacak şekilde (sadece Kozabirlik ve bağlı kooperatiflere ait projeler için zorunlu)

b) Tekli besleme evi için;

 • Minumum 96 m² net kullanım alanı,
 • 10 m² sundurma alanı, tavan yüksekliği 2,80 m, olan ve üzerinde dijital termostat panosu bulunan ve besleme evi içerisindeki ısı – nem oranını gösteren,
 • İstenilen sıcaklığa ayarlanmasına imkan tanıyan ve gücü toplam alanla uyumlu otomatik ısıtma soğutma sistemi olacak şekilde planlanmalı

c) Alet-ekipman; Kerevet, hazırlık masası, kesme bıçağı, kesme tahtası, şimal kesme makası, yaprak taşıma sepeti

ç)  Dut bahçesi tesisi; her bir üretici için, sınırları belirlenmiş asgari sıralar arası 2,5 metre, sıra üzeri 1,3 metre olmak üzere asgari 300 adet ichinosa çeşidi dut fidanı dikilecek şekilde planlanmalı

İpekböcekçiliği  Hibe Desteğinden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Hibe desteklerinden  kamu,  kurum  ve  kuruluşları,  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunan ve/veya  belge  ibraz  edenler,  desteklemelerden  men  cezası  bulunanlar  ve  tebliğde belirtilen hükümlere uymayanlar,
 2. Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları,
 3. Yatırımcılar aynı yatırım için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlananlar,
 4. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren   alacak   türlerinin   toplam   tutarının   5.000   TL’yi   aşmaması   halinde   borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir)
 5. 5488  sayılı   Tarım   Kanunu’nun   23’üncü   maddesi   hükümleri   uygulananlar,   (İl Müdürlüklerince ÇKS, AKS, TÜRKVET sistemlerinden sorgulanır)
 6. İflas etmek  veya  tasfiye edilmek,  ilişkileri  mahkemeler tarafından  yönetilmek,  kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak, ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 7. Hırsızlık, kaçakçılık,  yağma,  güveni  kötüye  kullanma,  dolandırıcılık,  hileli  iflas, sahtecilik,  ihaleye  ve  edim  ifasına  fesat  karıştırma,  zimmet,  irtifak  veya  rüşvet suçlarından adli sicil ve sicil arşiv kaydı olanlar,
 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, organize veya örgütlü suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 9. Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104.  maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 10. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar

İpekböcekçiliği projeleriniz hazırlanır. İletişim bilgizlerimiz için tıklayın.