Tarım Bakanlığı Hibeleri

Sera Hibe Desteği 2021

Sera Hibe Desteği 2021

SERA HİBE DESTEĞİ 2021

Sera Hibe Desteği 2021Sera hibe desteği 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmüş olduğu ekonomik yatırımlar 81 ilde; yeni yapılacak sera başvurularında 3.000.000 TL, mevcut seraların yenilenmesi için 1.500.000 TL’nın %50 hibe desteği verecektir.

Sera Hibe Desteğinin Kapsamı

Yeni Sera yapımında

 • İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli,

Mevcut seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında;

 • İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik

Kapsamlarında hibe desteği verilecektir.

 • Yeni seralar en az üç dekar olmalıdır.
 • Sera başvurularında; tamamlama ve kapasite artırımı için hibe desteği yoktur.
 • Yeni sera projeleri başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) hibe desteği kapsamındadır.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise, bu kaynakların seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.
 • Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu hibe desteği kapsamındadır. %110 oranının dışında kalan kısımlar yatırımcı tarafından karşılanır.
 • Proje başvurusu en az 250.000 TL olmalıdır.
 • KDV harcamaları hariç olup yatırıcı tarafından karşılanacaktır.

Hibe Destekli Seraların Dekar Maliyetleri

Sera hibe desteği 2021 yılında seraların dekar maliyetleri yeni için;

 • Topraklı seralarda en fazla 150.000 TL/da,
 • Topraksız seralarda en fazla 180.000 TL/da,
 • Topraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 210.000 TL/da
 • Topraksız, sislemeli  ve  su  kültürü  (Hidroponik)  kullanan  seralarda  örtü malzemesine  akılmaksızın en fazla 240.000 TL/da olmalıdır.

Modern sera başvurularında yeni tesisler için dekar başı maliyet yenilebilir enerji maliyeti hariçtir.

Sera Hibe desteğine Başvuru Süresi ve Şekli

Sera Hibe Desteği 2021 başvuruları için 06.03.2021 tarihi saat 23:59; kadar online olarak başvuruları tamamlanmalıdır. Sera hibe desteğine gerçek ve tüzel kişiler https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresinden online olarak yapılmalıdır.

Başvuru tarihinde bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte ilgili il müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.

SERA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

Hayır KONTROL EDİLECEK BELGELER Belge Tipi
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği A
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı şirket ana sözleşmesi A
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge A
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi A
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı A
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri A
7 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname B
8 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti, teknik şartnamesi ve satın alma evrakı A
9 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi ve satın alma evrakı A
10 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son 3 yılın bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) A
11 Proje bütçesi, hibe başvuru formu Ek-1/Ek-1.1/ Ek-1.2 /Ek-1.3’e göre hazırlanmıştır A
12 Gider gerekçeleri hibe başvuru formu Ek-2’ye göre hazırlanmıştır A
13 Finansman kaynakları hibe başvuru formu Ek-3’e göre hazırlanmıştır A
14 Tahmini iş takvimi hibe başvuru formu Ek-4’e göre hazırlanmıştır A
15 Yatırım işletme planı dosyası hibe başvuru formu Ek-5 formatına göre hazırlanmıştır A
16 Proje başvuruları için tatbikat projesi yüklenmiştir A
17 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı A
18 Bütün başvurularda yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi, yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden A
21 Kapasite  artırımı,  teknoloji  yenileme  ve/veya  modernizasyona  yönelik  yatırım  konularında yapılan başvurular için yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi A
22 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi A
23 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı – davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı B
24 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge A
25 Başvuran tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname B
26 Başvuran gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname B
27 Kapasite  artırımı,  teknoloji  yenileme  ve/veya  modernizasyona  yönelik  yatırım konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge A
28 Başvuruya esas proje için, 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname B
29 Damızlık büyükbaş/koyun ve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname B
30 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya  modernizasyon  başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası A
31 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım başvuruları için ürün sertifikası A
32 Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı belgesi (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için) A
33 Yüklenmesi gereken diğer belgeler A-B

A: Asıl Belgeden Taranmış Olmalıdır.

B: Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanmış Belgeden Taranmış Olmalıdır.

SERA HİBE DESTEĞİ PROJE BAŞVURU DOSYALARI

 • Başvuru formu,
 • Ekleri,
 • Destekleyici belgeler

olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

Sera hibe desteğine başvurularınızı meslek odalarına kayıtlı alanlarında uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Bizlerden fiyat teklifi almak için bize ulaşın.