Mera Kiralama

Ankara Haymana’da 478.300 m² mera alanı ihaleyle kiraya verilecektir

mera ilani

Ankara Haymana’da 478.300 m² mera alanı ihaleyle kiraya verilecektir

mera ilani

İlimiz Haymana İlçesi Durutlar Mahallesinde bulunan 321.720,00 m² yüzölçümlü 5 nolu mera parselinin 210.800,00 m²’lik kısmı ve 267.500,00 m² yüzölçümlü 16 nolu mera parselinin tamamı olmak üzere iki parselde toplam 478.300,00 m² mera alanının 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 12 inci maddesinin 2 inci fıkrası, Mera Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin  (b) bendi ile “Bakanlığımızın 2014/1 nolu talimatı gereği “ıslah etmek koşulu ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyenlere parselin bulunduğu yerleşim biriminde (mahallede) ikamet edenler ile bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere öncelik hakkı uygulanarak 10 yıl süre ile kiralanması ihalesi

 

ANKARA İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN MERA KİRALAMA İLANI

 

1. İlimiz Haymana İlçesi Durutlar Mahallesinde bulunan 321.720,00 m² yüzölçümlü 5 nolu mera parselinin 210.800,00 m²’lik kısmı ve 267.500,00 m² yüzölçümlü 16 nolu mera parselinin tamamı olmak üzere iki parselde toplam 478.300,00 m² mera alanının 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 12 inci maddesinin 2 inci fıkrası, Mera Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (b) bendi ile “Bakanlığımızın 2014/1 nolu talimatı gereği “ıslah etmek koşulu ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyenlere parselin bulunduğu yerleşim biriminde (mahallede) ikamet edenler ile bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere öncelik hakkı uygulanarak 10 yıl süre ile kiralanması 08.06.2020 tarihinde saat 14.00’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51-g maddesine göre pazarlık usulü ile ihale yapılacaktır.

Yukarıda yazılı ilk ihale sonunda öncelik hakkına sahip olanlara kiralama yapılamayan mera parselleri / bölümleri adı geçen Kanunun, Yönetmelik ve Talimat hükümleri kapsamında öncelik hakkı uygulanmaksızın “büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi” isteklilerine 10 yıl süre ile kiralanması 26.06.2020 tarihinde saat 14.00’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51-g maddesine göre pazarlık usulü ile ihale yapılacaktır.

On yılın sonunda kiracının yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespiti halinde ve İl Mera Komisyonunca uygun görüldüğü taktirde toplam kiralama süresi 25 (yirmibeş) yılı geçmemek şartıyla en fazla 10 (on) ve/veya 5 (beş) yıllık dönemler halinde iki defa uzatılabilir.

2. Muhammen bedel:

Haymana İlçesi Durutlar Mahallesinde bulunan 321.720,00 m2 yüzölçümlü 5 nolu mera parselinin 210.800,00 m2’lik kısmı ve 267.500,00 m2 yüzölçümlü 16 nolu mera parselinin tamamı olmak üzere iki parselde toplam 478.300,00 m2 mera alanı için yıllık 55,00 TL/da birim muhammen bedel üzerinde toplam 26.306,50 TL/Yıl’’dir.

3. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde (İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası; Gayret Mahallesi Tarım Kampüsü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:28 Kat:2 Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü 06172 Yenimahalle/ANKARA) ücretsiz olarak görülebilir veya ihaleye katılacak olanlar Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatıracakları 250,00 TL karşılığında alabilirler.

4. a) Öncelik Hakkı Uygulanacak İhale:

Mera Yönetmeliğinin 7 inci maddesi gereği öncelik hakkı olan (kiralamaya konu parselin bulunduğu yerleşim biriminde ikamet eden) ve “büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen gerçek kişiler veya bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere 08.06.2020 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. Bu ihaleye müracaat edecek istekliler hazırlatacakları Mera Islah ve Amenajman Projesini kapalı zarf içerinde 01.06.2020 tarihinde saat 12.00’ye kadar, ihale kapsamında istenen diğer ihale belgelerini ise kapalı zarf içerisinde 08.06.2020 tarihinde saat 12.00’e kadar İdareye (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü evrak kaydına) teslim edeceklerdir. Proje Değerlendirme Komisyonunca projesi uygun görülen isteklilerin teklifleri İhale Komisyonunca değerlendirmeye alınacak olup, projesi uygun görülmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Öncelik Hakkı Uygulanmayacak İhale:
Öncelik hakkı olan isteklilerin katılacağı ihalede kiralaması gerçekleşmeyen mera parselleri/bölümleri adı geçen yönetmelik ve talimat hükümleri kapsamında öncelik hakkı uygulanmaksızın “büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin” katılabileceği ihale 26.06.2020 tarihinde saat 14.00’de aynı yerde yapılacaktır. Bu ihaleye müracaat edecek istekliler hazırlatacakları Mera Islah ve Amenajman Projesini kapalı zarf içerinde 19.06.2020 tarihinde saat 17.00’ye kadar, ihale kapsamında istenen diğer ihale belgelerini ise kapalı zarf içerisinde 26.06.2020 tarihinde saat 12.00’e kadar İdareye (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü evrak kaydına) teslim edeceklerdir. Proje Değerlendirme Komisyonunca projesi uygun görülen isteklilerin teklifleri İhale Komisyonunca değerlendirmeye alınacak olup, projesi uygun görülmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır

5. İhaleye konu Haymana İlçesi Durutlar Mahallesinde bulunan 321.720,00 m2 yüzölçümlü 5 nolu mera parselinin 210.800,00 m2’lik kısmı ve 267.500,00 m2 yüzölçümlü 16 nolu mera parselinin tamamı olmak üzere iki parselde toplam 478.300,00 m2 mera alanı ihale kapsamında bir bütündür. Bu nedenle parsel bazında teklif kabul edilmeyecek olup, istekliler iki parseldeki alan için birlikte teklif verecektir.

6. İhaleye konu Haymana İlçesi Durutlar Mahallesinde bulunan 321.720,00 m2 yüzölçümlü 5 nolu mera parselinin 210.800,00 m2’lik kısmı ve 267.500,00 m2 yüzölçümlü 16 nolu mera parselinin tamamı olmak üzere iki parselde toplam 478.300,00 m2 mera alanı ihale kapsamında bir bütündür. Bu nedenle her iki parseldeki alan için tek bir Mera Islah ve Amenajman Projesiyle müracaat edeceklerdir.

7. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri yukarıda 4 üncü madde de açıklanan tarihlerde İdareye sunacaklardır. Bu belgeler İhale Komisyonunca değerlendirilecektir.

a. Mera Yönetmeliğinin 7/b maddesinde yer alan öncelik şartı gereğince ilk ihaleye katılabilmek için gerçek kişilerin veya tüzel kişiliklerin kurucu veya ortaklarının müracaat ettikleri parselin/bölümün bulunduğu yerleşim biriminde (Mahallede) en az altı aydan beri ikamet etiklerini gösteren belgeyi (Mahalle Muhtarlığından veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak) ve İkametgâh Belgesini (Nüfus İdaresinden alınacak).

b. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

c. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge (TC Kimlik Fotokopisi veya Vergi Kimlik Belgesi)

d. Yıllık toplam muhammen bedelin % 3’ü olan bedeli Geçici Teminat olarak yatırmış olmaları,

e. Hayvancılık yaptıklarına ilişkin belge (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak TÜRKVET kaydı) veya iki yıl içeresinde hayvancılık yapmaya başlayacaklarına dair taahhütname vermeleri,

f. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

g. Kiralanacak taşınmaz için birim ve/veya toplam kira teklif bedeli (Teklif Mektubu)

h. İstekliler tarafından ihale dosyasındaki formata uygun olarak serbest çalışan konu uzmanı Ziraat Mühendislerine (Meslek Odası Kaydı ve SMM Belgesi olan) veya Ziraat Fakültelerine hazırlattırılmış Mera Islah ve Amenajman Projeleri

8. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmelerde sorumluluk kabul edilmez.

9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.

10. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale Adres: Ankara Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Cad. No: 14 06172 Yenimahalle /ANKARA