Tarım Bakanlığı Hibeleri

Yenilenebilir Enerji Sera Hibeleri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımı, Tarım Bakanlığı tarafından hibe desteği verilmektedir. Bu destekler her yıl kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı kapsamında resmi gazete yayımlanmaktadır. Bu yazımızda Yenilenebilir Enerji Sera Hibe şartları ve başvuru koşullarını açıklayacağız.

 

Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar kapsamında SERA ilgili önemli notlar.

 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar en az üç dekar olarak projelendirilmelidir.
 • Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklı (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr ) sera başvurularında başvuru konusu SER olur.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklı (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.
 • Yenilenebilir enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.
 • Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.
 • Tesis/Proje Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir. yatırımcınların Hibe sözleşmesi öncesi bağlantı anlaşmasını hibe sözleşmesi ekinde il müdürlüğüne sunması şarttır.

-10.07.2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 04.07.2019 tarihli ve 7181 sayılı “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10. Maddesi ile: 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkraya göre;

Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.”hükmü getirilmiş olup; bu madde kapsamına uygun olarak müracaat etmiş tarımsal amaçlı seralarda ruhsat şartı aranmayacaktır.

 • Sera tesisleri için Tamamlama ve Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyona hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon olarak değerlendirilir.
 • Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon, projenin konusu kodu ise YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER  (yenilenebilir enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru değerlendirilmeye alınmaz ve iptal edilir/hibe sözleşmesi imzalanmaz.
 • Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller yakın parselde yer alabilir. Bu durumda seranın bulunduğu parselde yer alan enerji nakil hattı da hibe desteği kapsamında olup enerji nakil hattının parsel dışındaki kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.
 • Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51 ini en fazla % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. % 110 oranının dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.
 • Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.

Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;

 • Topraklı seralarda en fazla 165.000TL/da
 • Topraksız seralarda en fazla 200.000 TL/da
 • Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla, 230.000 TL/da
 • Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 240.000TL/da olmalıdır.

Proje bitiş süresi mücbir sebepler hariç tebliğde yazan projelerin son tamamlanma tarihini geçemez.

Mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;

 • Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili Yeni Tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde YEK (yenilenebilir enerji kaynağı) bütçe içine dâhiledilerek hibe desteği kapsamında bir bütün olarak değerlendirilir.
 • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış yada yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir.
 • Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller yakın parselde yer alabilir. Bu durumda seranın bulunduğu parselde yer alan enerji nakil hattı hibe desteği kapsamında olup enerji nakil hattının parsel dışındaki kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.
 • Mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında desteklenmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyon, projenin konusu YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir. Tesis elektrik enerjisi üretilecekse yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanacak faal/mevcut seralarda tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51 ini en fazla % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. % 110 oranının dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır. – tesis/proje elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.
 • Yatırımcıların hibe sözleşmesi imzalamaları için davet/tebiğ edildikleri tarihten hibe sözleşme imzalama son tarihi olan kırkbeş gün süre içinde bağlantı anlaşmasını hibe sözleşmesi ekinde il müdürlüğüne sunması şarttır.
 • Yatırımcıların hibe sözleşmesi imzalamaları için davet/tebliğ edildikleri tarihten sonra ilgili mevzuat gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatların temininde ek süre talep etmesi halinde, il müdürlüklerince yapılacak inceleme sonucu durumu uygun olarak mütalaa edilenler için yatırım süresi tebliğde yazan yatırımların son tamamlanma tarihini geçmemesi şartı ile hibe sözleşmesi imzalaması süresine ek olarak 90 gün daha ilave edilir.(Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.)

Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında enerji ihtiyacını karşılanması;

Örneğin:

Tesisin onaylı elektrik projesinde belirtilen toplam kurulu gücü 15 kW/h ve yıllık enerji ihtiyacı ise 15 kW/h X 24 saat X 360 gün = 129.600 kW/yıl olsun. Bu tesise rüzgâr santrali kurulmak istenmesi durumunda santralin gücünü belirlemek için Meteoroloji / Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden rüzgâr santralini çalıştıracak kuvvetdeki yıllık rüzgârlı saat miktarı alınacak 66.096 kW/yıl- 142.560 kW/yıl arasında üretim yapacak kapasitede rüzgâr santrali seçimi yapılmalıdır.

Yenilenebilir enerji üretim tesisinin kapasitesi yıllık enerji ihtiyacının % 51’i olan 66.096 kW/yılın altında kalıyor ise bu tesis veya ünite için hibe desteği verilmez. Yapılacak yenilenebilir enerji üretimi tesisine ait yıllık enerji üretiminin % 110’u olan 142.560 kW/yıl dan fazla olması halinde aşan kısım ayni katkı olarak projelendirilmelidir.

Yatırımcının projelendirdiği yenilenebilir enerji üretim tesisinin veya ünitesinin yıllık enerji üretimi 200.000 kW/yıl ve maliyeti 1.000.000 TL olsun. Bu durumda yatırımcı proje başvurusunu yaparken (142.560 kW/yıl / 200.000 kW/yıl) X 1.000.000 TL = 712.800 TL’lik kısmı hibeye esas proje tutarı kapsamında, bu miktarın dışında kalan 287.200 TL ise ayni katkı olarak bütçelendirilmelidir.

Örneğin:

Bir sera için planlanan elektirik giderlerine sebep olacak tüm unsurların yıllık çalışma saatlari üzerinden bulunduğu iklim ve yetiştirilen ürün değişkenleri gözetilerek yapılan hesaplama ile projelendirilen elektrik sarfiyatını karşılayacak yenilenebilir enerji üretim tesisi amaçlanmalıdır.

Sulama, havalandırma, ısıtma ve aydınlatma gibi tüm unsurlar göz önünde bulundurulmalı, hepsinin ayrı ayrı kaç saat çalışacağı hesaplanmalıdır. Bu şekilde hesaplanmış yıllık gideri 153.000 kW/yıl olan bir tesise rüzgâr santrali kurulmak istenmesi durumunda santralin gücünü belirlemek için meteorolojiden rüzgâr santralini çalıştıracak kuvvetdeki yıllık rüzgârlı saat miktarı alınacak 78.030 kW/yıl- 168.300 kW/yıl arasında üretim yapacak kapasitede rüzgâr santrali seçimi yapılmalıdır.

Yenilenebilir enerji üretim tesisinin kapasitesi yıllık enerji ihtiyacının % 51’i olan 78.030 kW/yılın altında kalıyor ise bu tesis veya ünite için hibe desteği verilmez. Yapılacak yenilenebilir enerji üretimi tesisine ait yıllık enerji üretiminin % 110’u olan 168.300 kW/yıl dan fazla olması halinde aşan kısım ayni katkı olarak projelendirilmelidir

Yatırımcının projelendirdiği yenilenebilir enerji üretim tesisinin veya ünitesinin yıllık enerji üretimi 200.000 kW/yıl ve maliyeti 1.000.000 TL olsun. Bu durumda yatırımcı proje başvurusunu yaparken (168.300 kW/yıl / 200.000 kW/yıl) X 1.000.000 TL = 841.500 TL’lik kısmı hibeye esas proje tutarı kapsamında, bu miktarın dışında kalan 158.500 TL ise ayni katkı olarak bütçelendirilmelidir.

 • Yenilenebilir enerji üretiminde % 51 kurulu güç hesaplanırken mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır.
 • Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.
 • Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.
 • Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

Yenilebilir Enerji Sera Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

 • Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 • Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir..
 • Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
  •  Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
  • Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.
  • Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.
  • Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır.
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun  ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikler ile bunların üst birlikleri/İktisadi Teşekkülleri, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan üretici birlikleri/iktisadi teşekkülleri ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir.
 • Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği ekinde halen geçerli olan tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile Tebliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinden sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesini vermelidirler.
 • Başvuruda bulunacak tüzel kişilikler, yetkili kurul ve/veya organlarından; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmalıdır. Bu yetki belgesi hibe başvuruları ile birlikte sunulmalıdır.
 • Örneğin, hibe başvurusu şirket adına yapılıyorsa, başvuruyu imzalayarak sunan kişinin yetkilendirildiğine dair yetkili organ kararı, kooperatif adına kooperatif başkanı tarafından yapılan bir başvuruda ise, kooperatif başkanına yetki veren yönetim kurulu kararı (kooperatif genel kurul kararı ile yönetim kurulu bu tip yetkilendirmeler için yetki almışsa) hibe başvurusu ekinde verilmelidir.
 • Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin başvuru aşamasında idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gereklidir.
 • ÖNEMLİDİR. !!! Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli Öğretim Elemanları gerçek kişi olarak başvuramazlar.  

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı:

1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 • Başvuruda bulunanların Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde,  hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası
 • Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde,  hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği Yeni Tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, Üst limitini geçemez.
 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
 • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
 • Proje toplam tutarının;  Bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
 • Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.
 • Büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.

**81 ilde sera tesisleri için Tamamlama ve Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyona hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyona olarak değerlendirilir.

Hibe desteği verilen proje gider kalemleri:

Yatırım uygulamalarına ait;

a) İnşaat işleri alım giderlerine,

b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

               Hibe desteği verilir.

İnşaat işleri alım giderleri:

1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.

4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin ve bu projelere ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin hazırlayan kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

5) Yeni projelerinde idari kısımlarla ilgili harcamalar “idari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı işletme içi yollar” ve Peyzaj Projesi kapsamında yapılacak çevre düzenlemeleri hibeye uygun harcamalar kapsamında değerlendirilecek olup bu harcamaların toplamı hibeye esas inşaat giderinin %15’ini ve her yapı için “Kazı, dolgu ve reglaj işleri”, yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’ sını geçmeyecek şekilde sınırlanmıştır.

6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, bakıcı evi, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi idari kısım olarak değerlendirilir, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler çevre düzenlenmesi olarak değerlendirilir.

*Bakıcı evi hibeye esas proje maliyeti içinde 60 bin TL yi aşamaz.

*Çevre düzenlemesinde çim ekimi, ağaç alımı, aydınlatma, sulama sistemi gibi giderler projelendirilmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.

9) Yapılarda tüm alanların kullanım amacı belirlenmiş ve yatırım amacı ile uyumlu olmalıdır. Aksi durumda ilgili harcamalarda kesinti yapılabilir veya yapının tamamı Hibeye uygun olmayan harcama olarak değerlendirilebilir.

10) Yenilenebilir enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu maliyetinin hibe desteğinden yararlanabilmesi için; elde edilen enerjinin mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şarttır. Sadece jeotermal kuyu için hibe desteği verilmez.

*Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve İşletme Ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.

*Jeotermal kuyunun farklı parselde olması durumunda isale hattına hibe desteği ödenmez.

11) Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.

 

Yenilenebilir Enerji Sera Hibeleri Başvuruların İstenen Belgeler

No Kontrol Edilecek Belgeler Açıklama
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
2 Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu

(Proje ortaklığı)

Ortaklar tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
3 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret

sicil gazetesi,

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
4 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge.

(El sanatlarında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna

dair belge istenmez.)

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
5 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu Tebliğ yayım tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
6 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
7 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
8 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
9 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi Başvuru sahibi/hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
10 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi Başvuru sahibi/hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
11 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç). Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

(Yeminli mali müşavir/serbest

muhasebeci mali müşavir/vergi

dairesi onaylı)

12 Proje bütçesi, Ek1 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından

yükleme zorunluluğu yoktur.

13 Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri Ek1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından

yükleme zorunluluğu yoktur.

14 Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri Ek1.2 tablosuna

göre hazırlanmıştır.

Başvuru formunda yer aldığından

yükleme zorunluluğu yoktur.

15 Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı Ek1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından

yükleme zorunluluğu yoktur.

16 Gider gerekçeleri Ek2 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından

yükleme zorunluluğu yoktur.

17 Finansman kaynakları Ek3 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından

yükleme zorunluluğu yoktur.

18 Tahmini iş takvimi Ek4 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından

yükleme zorunluluğu yoktur.

19 Yatırım işletme planı dosyası Ek5 formatına göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından

yükleme zorunluluğu yoktur.

20 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
21 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
22 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
23 Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan

kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları

dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
24 Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyonkonusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
25 Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyonkonusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
26 Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyonkonusunda yapılan başvurular içinyapı kullanma izin ve/veya yapı kayıt belgesi (Bu belge için Tebliğin. aa maddesine ve bu rehberin tanımlar bölümünün çç maddesine dikkat edilmesi gerekir.) Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
27 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya yapı kayıt belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
28 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı

beyanı

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
29 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
30 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa,

ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
31 Başvuran tüzel kişilikleri için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına

dair taahhütname

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
32 Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyonkonularında;

mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan

alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
33 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir

kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
34 Damızlık büyükbaş/Koyunve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağını dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
35 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyon başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası. Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
36 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyona yönelik başvuruları için ürün

sertifikası

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
37 Başvuru sahibinin yüklemek istediği diğer belge ve dokümanlar. Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

 

Not 1:Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

Not 2: 29 uncu sırada yer alan belgede ipotek veya şerh var ise bu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının i) ve j) bendine göre değerlendirilmelidir.

Not 3: 32 nci sırada yer alan ipotek; hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca başvuru sahibine kullandırılmış kredi karşılığı konulmuş ipoteği ifade eder.

Not 4: 35 inci sırada yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren organik tarım müteşebbis sertifikasını ifade eder.

Not 5: 36 ncı sırada yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren ürün sertifikasını ifade eder.

Not 6: Avan projede inşaat keşif, metraj şartı aranmaz. Projede üretime yönelik olarak yer alan makine ekipmanlar için ise; ölçekli makine yerleşim planı ile bu makinelere ait teknik şartname eklenmelidir.

Not 7:Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyona yönelik yatırım projesi başvuruları tatbikat projesi olarak sunulmalıdır.

Not 8: Yaklaşık maliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait birim fiyatlar esas alınır.

Not 9: 12,13,14,15,16,17,18,19 sıralarda yer alan belgeler; başvuru formu ve işletme planı bölümlerinde yer aldığından bu belgelerin ayrıca bu tabloda yer alma zorunluluğu yoktur

Not 10: 26 ncı sırada yer alan belge için bu Tebliğin 8 inci maddesinin (10) numaralı bendinde yer alan hükümlerine dikkat edilmesi gerekir.

Not 11:7 inci sıradaki istenecek belgelerden tüzel kişi başvurularında yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, bireysel kişi başvurularında ise yetkilendirilen kişi varsa noterden onaylı imza sirküleri istenir. Şahıs kendi adına işlem yapacaksa bu şart aranmaz.

Not 12: 21 inci sıradaki ÇFG başvurularında istenecek belge; Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı biyogüvenlik tedbirlerine yönelik projeler için istenir.

Not:13:4 üncü Sıradaki istenecek belgelerden; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları için ÇKS belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi/İşletme Onay Belgesi istenir.

 

Daha Detaylı Bilgi İçin

Proje Uzmanı

Osman KARABOYUN (Ziraat Mih)

0542 609 75 08