Tarım Bakanlığı Hibeleri

2017 yılı Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 2017 yılı Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını (12. Çağrı) ilan etmiştir.


Destek Programının amacı, özel sektörün Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi; yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi ve ortaya konulacak çıktıların çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır. Başvurusu yapılacak projelerin Öncelikli Ar-Ge Proje Konularına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Proje Yürütücüsü olacak kişinin asgari Yüksek Lisans Mezunu (hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar da yüksek lisans mezunu kabul edilir) olması gerekmektedir; ancak Bakanlıktan şifahen alınan bilgiye göre Başvuru Kılavuzunda (bkz. Madde 3.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?) belirtildiği şekliyle Proje Yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları kabul edilecektir. Konu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri yer alan T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM yetkililerinden bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

2017 yılı Öncelikli Konuları:

 

Daha önce desteklenmeye hak kazanmış ve devam eden projeler: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/DEVAM%20EDEN%20AR-GE%20PROJELER%C4%B0.pdf

Daha önce desteklenmeye hak kazanmış ve sonuçlanmış projeler: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/SONU%C3%87LANAN%20AR-GE%20PROJELER%C4%B0.pdf

Son başvuru tarihi: 7 Nisan 2017, Cuma (saat: 18.00)

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programlari

Mevzuat

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan asgari Yüksek Lisans Mezunu kişiler (Hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar da yüksek lisans mezunu kabul edilmektedir. Bakanlıktan şifahen alınan bilgiye göre Başvuru Kılavuzunda (bkz. Madde 3.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?) belirtildiği şekliyle Proje Yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları kabul edilecektir. Konu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri yer alan T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM yetkililerinden bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

 • Üniversiteler
 • STKlar ve Çiftçi Kuruluşları
 • Meslek Kuruluşları
 • Özel Sektör Kuruluşları

Ortaklık koşulları

 • Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak üniversiteler de dâhil edilebilir.
 • Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan Ar-Ge Destek Programı kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları da dahil edilebilir.
 • Ortak olacak Kurum/Kuruluşlar Ortaklık Beyannamesini doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Projede Ekibinde yer alacak ancak Yürütücü Kurum veya Proje Ortağı kurumların dışında başka kurumlarda çalışan devlet memuru ve akademisyenlerin, proje teklifi Bakanlıkça kabul edildiği takdirde kurumlarından izin/görevlendirme yazısı alması gereklidir.

Öncelikli Proje konuları

Proje konusu Alt konu başlıkları
Bahçe Bitkileri
Yerel kışlık sebze ıslahı, yarı-yol materyallerinin üretimi ve çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
Meyve ve bağda abiotik ve biotik stres koşullarına dayanıklı çeşit ve anaç geliştirilmesi
Endemik ve ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı
Bitki Sağlığı
Depodaki zararlı organizmalara karşı mücadele olanaklarının geliştirilmesi
Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı yerli bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi
Metil Bromide alternatif çevre dostu yeni fumigantların geliştirilmesi
Bitki zararlıları ile mücadelede biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı
Yaş meyve ve sebzelerde zararlı organizmalarla mücadelede fumigasyon metotlarının geliştirilmesi
Ricania simulans ile mücadele olanaklarının araştırılması
Önemli bir karantina organizması olan Xylella fasdiosa’nın vektörlerinin belirlenmesi ve bu vektörlerle mücadele olanaklarının araştırılması
Tarım Ekonomisi
Tarımsal destekler, politikalar, programlar ve projelerin etki analizleri,
Hastalık ve zararlıların bitkisel ve/veya hayvansal üretimde sebep olduğu kayıpların ekonomik analizi
Hayvancılık işletmelerinde (büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) iklim bölgelerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması
Ülkemizin ihracat potansiyelini tespit etmeye yönelik olarak hedef ve rakip pazarlardaki arz, talep, ve mevcut durumların belirlenmesi
Gıda ve Yem
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde fonksiyonel sınıfları (renklendiriciler, koruyucular, tatlandırıcılar, antioksidanlar vb.) belirlenmiş olan gıda katkı maddelerinin doğal kaynaklardan üretilmesi
İhracat potansiyeli yüksek bitkisel ürünlerden (üzüm, incir, kayısı, kestane, fındık vb.) katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
Gıda ve yemlerde taklit ve tağşişin tespit edilmesine yönelik yeni, hızlı-ekonomik analiz metotlarının ve ürünlerinin geliştirilmesi
Arı ve ipek böceği ürünleri (polen, propolis, arı sütü, arı zehri, bal mumu vb.) özelliklerin belirlenmesi ve üretim teknikleri ile yeni ürün geliştirilmesi
Yeni pet yemleri ve teknolojileri geliştirilmesi
Yem katkı maddelerinin yerli kaynaklardan geliştirilmesi
Fitoplanktonun gıda, yem ve bitki besleme materyali olarak kullanılmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi
Hayvan Sağlığı
Veteriner tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi
Hayvan hastalıkları teşhis metotlarının geliştirilmesi ve etkinliklerinin artırılması
Hayvancılık ve Su Ürünleri
Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi
Ülkemiz deniz ve iç sularında yayılım gösteren istilacı türlerin tespiti, mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve alternatif su ürünlerinin ülke ekonomisine kazandırılması
Tarla Bitkileri
Pamukta yerli çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması
Bitki ıslahında biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi
Yağlı tohumlu ve yem bitkilerinde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması
Doğal maddelerden, tarımsal ürün ve atıklar ile tarımsal endüstri atıklarından boyar madde elde edilmesi ve tekstil sektöründe kullanımı
Toprak-Su Kaynakları
Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organik ve nano gübrelerin geliştirilmesi
Patlayıcı özellikte olmayan amonyum nitratlı gübre üretim sistemlerinin geliştirilmesi
Tarımsal Mekanizasyon
Tarımda verim artırıcı, maliyetleri düşürücü her türlü yerli Tarım Makinalarının geliştirilmesi

Azami proje süresi: 36 ay (+1 yıl)

Destek

Proje başına Destek Tutarı Azami 3 milyon TL
Proje bütçesi Destek Oranı Azami %70
Eş-finansman Eş-finansman yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen Nakdi ve Ayni Katkılara denir. Bu tutarların Başvuru Sahibi Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından karşılanması zorunludur. Yürütücü Kurum, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları Eş-finansmanı, öz kaynaklarından sağlayabilecekleri gibi proje ortaklarından, iştirakçilerden veya bankalardan temin edebilirler.
Kurum Nakdi Katkı Payı Projeye sağlanan Bakanlık katkısının asgari %30’u (Kurum nakdi katkı payı, desteklenen projelerde harcanmak üzere yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen katkılara denir.)
Kurum Aynı Katkı Payı Ayni katkı, başvuru sahibi yürütücü kurum veya ortak/ortaklarından herhangi biri tarafından yapılacak arazi, bina, mal, malzeme, iş gücü, seyahat, makine, ekipman vb. harcamalardır. Proje bütçesinde Bakanlık desteğinden karşılanması planlanan proje maliyetleri ile Yürütücü Kurum Nakdi Katkı Payı ile karşılanacağı belirtilen proje maliyetleri dışında kalan, projeyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunabilecek ve proje süresince harcanması planlanan kalemler program kapsamında ayni katkı olarak değerlendirilir. Bakanlık tarafından desteklenebilen veya desteklenemeyen maliyetlerin proje bütçesinde ayni katkı olarak gösterilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar ile sözleşme öncesinde yapılmış projeye ilişkin harcamalar, ayni katkı olarak proje bütçesine dâhil edilmez.

Ayni katkılar Bakanlık desteğine esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılabilir. Belgelendirilemeyen giderler ayni katkı olarak gösterilemeyecektir.

İşgücü/Personel Maliyetleri Proje kapsamında, projenin idaresi ve uygulanması için gerekli olan hizmet ve işgücü alımı yapılabilir. Bu kapsamda ödenecek ücretler, piyasa koşullarında oluşmuş brüt ücretlerden ve proje sahibinin/ortaklarının benzer faaliyetlerde ödediği standart miktarlardan yüksek olmamalıdır. Proje kapsamında çalışması öngörülen teknik personele ödenecek ücretler de bu kapsamda gösterilebilir.

Devlet memurları veya diğer kamu çalışanları Projeye katkılarından ötürü hâlihazırda ilgili kuruluşlardan aldıkları mevcut maaşları dışında maaş alamaz ve bu maaşlar ayni katkı olarak gösterilemez. Projelerde görevlendirilen devlet memurlarının, proje ile ilgili harcırah ve seyahat masrafları Bakanlık desteğinden veya yürütücü kurum tarafından proje bütçesinden karşılanabilecektir.

Akademisyenlerin çalışma şartları 2547 sayılı YÖK Kanunu’na tabiidir.

Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.
Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, başvuru sahibinin yapmakla yükümlü olduğu nakdi katkı payının yerine ikame edilemez.

Desteklenen harcama kalemleri

Harcama kalemi Açıklama
Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar
Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri
Araştırma için gerekli tohum, ilaç, gübre, hormon vb. girdi alımları
Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık En fazla 2 danışman için 10 bin’er TL’yi geçmeyecek şekilde, kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) vb. hizmet alımları
Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera vb. gibi (bina, laboratuvar gibi yapılanlar hariç) bakım onarım giderleri
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacıların yurtiçi Seyahat Giderleri, Konaklama Giderleri ve Harcırah Giderleri Yurtiçi Seyahatlerde ulaşım bedeli olarak seyahatin otobüsle yapılması durumunda otobüs rayiç bedeli, seyahatin uçakla yapılması durumunda ise ekonomi sınıfı uçak bileti yazılır. Ulaşım bedeli kısmı otobüsle/uçakla yapılan seyahatlerde Görev Yapacak Personel Sayısı ile gidiş–dönüş otobüs rayici veya uçak bileti fatura tutarının çarpılması ile hesaplanacaktır. Ayrıca otobüsle/uçakla seyahatlerde terminalden konaklama alanına gidiş ve terminalden dönüşlerde birer defa fatura karşılığında taksi ücreti ödenebilir.

Özel ya da kiralık araçlarla seyahat halinde Proje kapsamında göreve çıkılan ilk yerden görevin bittiği en son yere kadarki güzergahta yapılacak yolun toplam mesafesi km cinsinden yazılır. Kiralık ya da özel araçla gerçekleştirilen görevler için ulaşım bedeli olarak görevde kat edilecek mesafe (km) ile 0,50 TL’nin çarpımı ile bulunan değer belirtilir.

Yurtiçi seyahatlerde konaklama bedeli günlük harcırah tutarının azami 2 katına kadar faturalandırılmak kaydıyla ödenebilir. İaşe (yiyecek, içecek) giderleri gündelik kapsamında olduğu için ayrıca konaklama gideri olarak karşılanmaz. Konaklama gideri; Görev Yapacak Personel Sayısı ile Konaklama Gün Sayısı’nın çarpılması ile hesaplanarak konaklama gideri kısmında gözükecektir
Yurtiçi seyahatlerde gündelik harcırah bedeli 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir H Cetveli’nde “Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar” için belirtilen tutarlardır. 2017 yılında 800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlara ödenen geçerli gündelik tutarı 45 TL olup proje kapsamında yapılacak ödeme bu tutarı geçmemelidir. Bu tutar, her yıl Bütçe Kanunu ile güncellendiği için takip edilmelidir. Ancak kişinin çalıştığı kurumda başka harcırah miktarlarına tabi ise söz konusu rakamı (45 TL) geçmeyecek şekilde tabi olduğu harcırah gündeliği yazılabilir. Günübirlik seyahatlerde ise günlük harcırahın 2/3’ü oranında ödeme yapılabilir. Yolluk giderinin hesaplanmasında bir personelin günlük yolluk miktarı, Görev Yapacak Personel Sayısı ve Yol Dahil Görev Süresi (gün) çarpılması ile bulunur.
Yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılım ücretleri Yurtiçinde proje ile ilgili gidilecek toplantı, konferans, kongre, sempozyum vb. için proje süresince 5000 TL’yi aşmamak üzere katılım masrafları (katılım ücreti, ulaşım ve konaklama giderleri) fatura ve katılım belgesi ile belgelendirilmek üzere ödenebilir.
Yurtiçi Nakliye giderleri
Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri Sonuç raporu kabul edilen projelere, sonuçlarının uygulamaya aktarılmasıyla ilgili faaliyetler ile sonuçların ticari uygulamaya dönüştürülmesi, tescil, patent, sertifikasyon, faydalı model vb. işletmeler için destekleme ödemesi yapılabilir. Proje süresince verilen destek tutarının azami %10’u tutarında destek ödemesi yapılabilir.
KDV bedeli
Desteklenmeyen harcama kalemleri için bkz. Başvuru Kılavuzu Madde 2.3.2.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje hazırlamaya başlamadan önce yukarıda Mevzuat kısmında linkleri yer alan Tebliğ ve Usul ve Esaslar dokümanlarının okunması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Yürütücü Kurum/Kuruluş, projenin fiilen yürütüldüğü üniversiteler, STKlar, Çiftçi Kuruluşları, Meslek Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarını ifade eder.
 • Proje Yürütücüsü, projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan asgari Yüksek Lisans Mezunu (hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar da yüksek lisans mezunu kabul edilir) araştırmacı kişidir.
 • Kurum/kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece 1 proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında Kurum/kuruluşlar en fazla 2 devam eden projede yürütücü olarak yer alabileceklerdir.
 • Proje süresi, Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Bilim Kurulu tarafından azami 1 yıl uzatılabilir.
 • Projelere öngörülmeyen giderler için Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine destek tutarında azami %10’u kadar artırım yapılabilir.
 • Proje harcama kalemleri KDV dahil olarak belirtilir.
 • Tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleşme bedeli proforma fatura tutarını aşamaz. Ancak çeşitli nedenlerle proforma fatura tutarını aşan bedel, gerekçeler göz önüne alınarak Değerlendirme Kurulu’nun kabulü ile ödenebilir.
 • Faturalar yürütücü kurum/kuruluş/işletme adına kesilmeli ve proje numarası belirtilmelidir.
 • Mal alımlarında, aynı faturada malın bedeli ile birlikte yerinde teslim, montaj ve eğitim giderlerinin de gösterilmesi halinde bu bedeller de ödenir.
 • İhtiyaç duyulması halinde harcama kalemleri arasında aktarım yapılabilir.
 • İhtiyaç duyulması halinde Proje Yürütücüsünün uhdesinde temin edilecek sarf malzemelerinde değişikliğe gidilebilir, ancak sarf malzemesi kalemi için ayrılan bütçe tutarının aşılmaması gerekir.
 • Satın almalar, her kurum veya işletmenin tabi olduğu kendi satın alma uygulamalarına göre yapılacaktır.
 • Destek tutarları harcamaların sonrasında ara ve nihai dönem raporlarına istinaden yapılır.
 • Proje yürütücüsünün gerekçeli başvuru üzerine proje süresi Değerlendirme Kurulu tarafından en fazla 1 yıl uzatılabilir.
 • Ayni katkılar Bakanlık desteğine esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılabilir.
 • Projeler kapsamında oluşabilecek bilgi, eser, patent, faydalı model ve benzeri teknolojik çıktılar kullanım ve uygulamaya aktarma hakkı, Yürütücü kurum/kuruluşa devredilebilir.
 • Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin TAGEM bünyesinde oluşturulan Sekretaryaya gönderilmesi gerekmektedir.
 • Projelerde insan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etkin ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve değerlendirme süreci: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/is_akis_arge.pdf

Başvuru adresi: bkz. Başvuru Kılavuzu Madde 4.2.