Tubitak

Bilimsel Etkinliklere Yönelik Destek, Son başvuru Tarihi: 31.10.2018

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları himayesinde gerçekleşecek Bilimsel Etkinliklere yönelik destek, son başvuru tarihi: 31.10.2018

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) “2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği” kapsamında 2018 yılı 4. Dönem başvuruları devam etmektedir. Destek Programı, Kamu Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli Kongre, Kolokyum, Sempozyum, Konferans ve Çalıştay türü etkinlikleri desteklemektedir. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekmektedir (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez).

Düzenlenecek Bilimsel Etkinliğin aşağıdaki alanlar ile ilgili olması gerekmektedir:

 • Doğa Bilimleri
 • Mühendislik ve Teknoloji
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

Destek kapsamında düzenlenen etkinlikler: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/desteklenen-etkinlikler/icerik-desteklenen-etkinlikler

 1. Dönem Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2018, Çarşamba

TÜBİTAK’ın ilgili sayfası: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi

Online Başvuru Sistemi: e-bideb.tubitak.gov.tr

Kimler başvurabilir?

Etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan en az Doktora eğitimini tamamlamış Etkinlik Yürütücüleri başvurabilir.

Desteklenen Bilimsel Etkinliği düzenleyebilecek kurum ve kuruluşlar: Destek kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler, aşağıda listelenen kurum veya kuruluşların himayesinde gerçekleştirilebilir.

 • Kamu Kurum/Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türleri Tanımları

Tanım Açıklama
Etkinlik Yürütücüsü İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve etkinlik hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, etkinliğin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, program taahhütnamesini imzalayan bilim insanı
Kongre/Konferans Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantı
Sempozyum Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinlikler
Kolokyum Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya gelerek, konunun bir bilim insanı veya ekip tarafından sunulması ve tartışılması şeklinde yapılan etkinlikler
Çalıştay Sınırlı sayıdaki bilim insanları ve uzmanlar arasında daha çok belirli bir konuya ön hazırlık niteliğinde üst düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alışverişinin yapıldığı etkinlikler ile kısa süreli inceleme ve değerlendirme etkinlikleri
Hakemli Etkinlik Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliktir. Etkinliğin Bilim Kurulunun bulunması, etkinliğin “hakemli” olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:

 • Hakem raporları
 • Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare
 • Kongre tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare
Desteklenmeyen Etkinlik türleri http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2223b/icerik-onemli-hususlar-ve-tanimlar

Katılımcı Profiline Göre Desteklenen Etkinlik Türleri Tanımları

Etkinlik Türü Açıklama
Ulusal Etkinlik Etkinlik Düzenleme Kurulu; kurumların ve ülkenin kaynaklarını etkinlik yararına harekete geçirebilecek yetkinlikte, Etkinlik Bilim Kurulu ise; ülke çapındaki konu ile ilgili kurumların önemli kısmını temsil eder nitelikte olan ve konuşmacı/katılımcı sayısı yüksek, program ve içerdiği faaliyetler bakımından bilime katkı sağlama potansiyeli yüksek etkinliktir.
Uluslararası Etkinlik Katılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve ilke olarak her defasında farklı bir ülkede düzenlenen etkinliktir. Çalıştaylar için her seferinde farklı bir ülkede düzenlenme şartı aranmaz.
Uluslararası Katılımlı Ulusal Etkinlik Uluslararası etkinlik tanımı dışında kalan, ulusal etkinlik niteliğine sahip, konuşmacıların bir bölümü ile konuşmacılar dışındaki katılımcıların en az %10’unun yurt dışından olduğu yurt içinde düzenlenen etkinliktir.

Desteklenen Etkinliklerde Aranan Koşullar: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2223b/icerik-basvuru-kosullari

 • Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması (Çalıştaylar hariç)
 • Etkinliğin “Hakemli Etkinlik” olması* (Çalıştaylar hariç)
  • Kongrenin bilimsel komitesinin bulunması, etkinliğin hakemli olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir.
   • Hakem raporları
   • Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare
   • Kongre tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare
 • Etkinliğin en az 4 yılda bir düzenleniyor olması (Çalıştaylar hariç)
 • Etkinliğin en az İkincisinin düzenlenecek olması (Çalıştaylar hariç)
 • Talep edilen desteğin etkinliğe katkısının açıkça belirtilmesi
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması ve Etkinliğin Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarihin açılan web sayfasında duyurulması (İnternet sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul edilmez.)
 • Etkinlik Bilim Kurulu Üyeleri’nin yurt içinden en az 4 farklı üniversite mensubu bilim insanından oluşması, (Üyelerin, daha az sayıda farklı üniversiteden olması durumunda, etkinlik kurumsal etkinlik olarak kabul edilecek ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında iade edilecektir.)
 • Düzenleme Kurulu’nun TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan “Yabancı Düzenleme Kurulu” formu doldurulacaktır)
 • Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması
 • Etkinlik Düzenleme Kurulu’ndan herhangi bir araştırmacının son 1 yıl içerisinde aynı etkinlik için destek almamış olması.
 • Aynı etkinlik için iki defa destek verilmez.

Başvuru dönemleri: Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekmektedir.

Dönem Tarihler Sonuç açıklama tarihleri
1. Dönem

15 Ocak – 2 Şubat 2018

Nisan 2018

2. Dönem

2 – 30 Nisan 2018

Temmuz 2018

3. Dönem

2 – 31 Temmuz 2018

Ekim 2018

4. Dönem

1 – 31 Ekim 2018

Ocak 2019

Değerlendirme süreci ve değerlendirme kriterleri: Değerlendirmeler, TÜBİTAK Başkanı tarafından atanan Araştırma Grubu Üyeleriyle aynı haklara sahip olan 5 akademisyenden oluşan ve başkanlığını Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanının yaptığı Değerlendirme ve Destekleme Kurulunca gerçekleştirilir. Destek kararı, Kurulun önerisi ve TÜBİTAK Başkanlığı kararı ile kesinleşir.

 • Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
 • Düzenleyicilerin Yetkinliği
 • Etkinliğin yapılabilirliği
 • Etkinliğin kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi

Desteklenen harcamalar ve destek tutarları

Destek kalemi Destek kalemi detayı ve destek tutarı üst limiti
Konuşmacı Seyahat Desteği Etkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 3 davetli konuşmacının ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren (yataklı hariç) türünden seyahat giderleri destek kapsamındadır. Taksi, özel araç ve şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz. Yurt içi geliş/dönüş: 300 TL/kişi
Yurt dışı geliş/dönüş: US$ 1500/kişi
Organizasyon Desteği Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek giderleri (1 katılımcı seti kalemleri)

Çanta, şapka, t-shirt vb. destek sağlanmamaktadır. Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Destek tutarı üst limiti: 15 bin TL
Katılımcı başına 1 set için destek tutarı üst limiti: 25 TL
Toplantı İkram Giderleri Çay, kahve, kuru pasta Destek tutarı üst limiti: 1000 TL
Toplam destek üst limiti: 30 bin TL

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce BİDEB Bilimsel Etkinlik Destekleri 2223-B İnternet Sayfası’nın ve Çağrı Metninin detaylı olarak incelenmesi ile TÜBİTAK BİDEB Yetkilileri ile görüşülerek bilgi alınması tavsiye edilmektedir.
 • Bir önceki dönemde başvuruda bulunup destek almış kişiler destek aldığı tarihten itibaren bir sene içerisinde aynı etkinlik için başvuruda bulunamazlar.
 • Desteklenen etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının 100 kişinin altında kalmaması koşuluyla, beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır.
 • Geçerli bir nedenle etkinlik yer ve tarih değişikliği talep edilmesi durumunda, etkinlik
 • yürütücüsünün başvurusu ve Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörünün onayı ile değişiklik
 • gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz.
 • Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
 • Desteklenen etkinliklerin tüm yazılı ve basılı materyallerinde TÜBİTAK isminin kullanılması zorunludur ancak TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
 • Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını, etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 20 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan destek, etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’ e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra, etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır ve destek sonlandırılır. Etkinliğe ait harcama belgelerinin 20 gün içerisinde hazırlanamadığı durumlarda, gönderilememe gerekçesinin belirtilen süre içerisinde BİDEB’ e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Gerekçenin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.Ödemeler etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’ e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra, etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılarak yapılmaktadır.
 • Etkinlik Yürütücüsü, desteklenen etkinlik kapsamında oluşan materyallerin (bildiri kitabı, özet kitabı, afiş, etkinlik programı, USB bellek vb.) basılı ve elektronik ortamda birer kopyasını etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde BİDEB’ e göndermekle yükümlüdür. Etkinliğe ait bildiri/özet kitabı basımının 20 gün içerisinde yapılamayacağı durumlarda, bu durumun belirtilen süre içerisinde BİDEB’ e yazılı olarak bildirilmesi ve Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde süre uzatılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 1 yılı geçemez.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (312) 444 66 90

e-posta: bideb2223b@tubitak.gov.tr