Genel

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

            Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) koordinasyonunda, GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı adı altında toplamda 5.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor.

 

            GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 2.000.000 TL hibe desteği verilecektir. GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 3.000.000 TL hibe desteği verilecektir.

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı:

            Programın amacı, GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.

            Program Bütçesi: 2.000.000 TL

Kar Amacı Güden ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için,

Asgari: 50.000,00 – Azami: 500.000,00TL

            Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Gütmeyen

 • Üretici Birlikleri (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)
 • Üretim Kooperatifleri
 • Kamu Kurumları
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire Başkanlıkları ve Bağlı Kuruluşları       ile İlçe Belediyeleri)
 • Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
 • Üniversiteler (Sadece Rektörlük)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, İhracatçı Birlikleri dâhil Birlikler)
 • Tarım Sektörü ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Birlik, Vakıf, Federasyon)
 • Organize Çalışma Alanları (OSB, KSS, İŞGEM, Teknokent, vb.)

Kar Amacı Güden

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)
 • Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri (Mahalli İdare Birliği Olmayan Birlikler)
 • Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri

Kar amacı güden kurum/işletme projelerine % 50’ye kadar, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarınprojelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

 

 

GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM İLAN TARİHİ : 04 Nisan 2016

SON BAŞVURU TARİHİ : 01 Temmuz 2016 / Saat: 23:59

Özel Amaç: GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi

Öncelikler:Öncelik 1: Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik

edilmesi, kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi,

 • Öncelik 2: Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal

ürünlerin /girdilerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması,

 • Öncelik 3: Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin

geliştirilmesi suretiyle, Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik

ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması

Program’ın Kilit Başarı Unsurları: Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet

üstünlüğüne sahip ve/veya bu potansiyeli taşıyan stratejik ürünler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi,

 • Kümelenme yaklaşımının temelini oluşturan kamu, özel sektör, sivil toplum ve bilgi üreten kurumlar arasında (araştırma enstitüsü, üniversite vb.) işbirliklerinin tesis edilmesi,
 • Proje tekliflerinin ürün bazlı değer zincirleri özelinde üretim, işleme ve pazarlama süreçlerindeki öncelikli ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri bütüncül olarak dikkate alacak nitelikte tasarlanması (Entegre Organik Üretim, İşleme ve Pazarlama Girişimi),
 • Sürdürülebilir ve kaliteli üretim ile pazara etkin erişim ilkeleri çerçevesinde örgütlü sektörel kuruluş (üretici birliği, kooperatif vb.) ve özel sektör (KOBİ) ticari işbirliklerinin tesis edilmesi,
 • Ürün bazlı değer zincirleri özelinde üreticiler, işleyiciler, destekleyici firmalar ve bilgi üreten kurumlar arasında bölgelerarası ticari/kurumsal işbirliklerinin tesis edilmesi (Bölgelerarasılaşma).

Uygun Projeler: Tarımsal ürünün sürdürülebilirlik ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde tedarik edilmesi, işlenerek katma değeri yüksek bir ürün haline dönüştürülmesi ve rekabet edebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminin sağlanması ve bu süreçlerin etkinliğinin Başvuru Sahibi ve (varsa) Ortakları ile Proje İştirakçileri tarafından temin edilmesine dayalı projeler

Öncelikli Desteklenecek Ürünler: Pamuk, tekstil ürünleri, unlu mamüller, kırmızı mercimek, mısır,

nohut, üzüm, nar, antepfıstığı, zeytin, biber, buğday, arpa, tıbbi aromatik bitkiler, pirinç, bal, yumurta, ceviz, badem, organik girdi üretimi (gübre, hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılacak maddeler).

 • Program kapsamında arıcılık/bal üretimi ve kanatlı hayvan yetişiriciliği de desteklenecektir.
 • Program kapsamında hâlihazırda geçerliliği devam eden Organik Sertifikasına Sahip Ürünler ile 2016 yılında organik sertifikasına sahip olacak Geçiş II Ürünleri (tek yıllık bitkilerde) ve Geçiş III Ürünleri (çok yıllık bitkilerde) desteklenecektir.
 • Hâlihazırda organik tarımsal üretim ilke ve usulleri ile üretilmeyen ancak Bölge için stratejik önemi haiz konvansiyonel nitelikteki (Pamuk, Tekstil Ürünleri, Unlu Mamüller, Kırmızı Mercimek, Mısır,

Nohut, Üzüm, Nar, Antep Fıstığı, Zeytin, Biber, Buğday, Arpa, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Pirinç, Bal, Yumurta, Ceviz, Badem, organik girdi üretimi (gübre, hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılacak

maddeler) ürünlerin sertifikasyon maliyetleri ile üreticilerinin örgütlenmeleri ile kurumsallaşmalarına yönelik faaliyetler, Programın genel hedef ve amaçları doğrultusunda geliştirilecek proje teklifleri/girişimler kapsamında desteklenecektir.

Organik Tarım: Genel çerçevesi yasal düzenlemelerle belirlenmiş olan organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımsal faaliyetler toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer

işlemlerini kapsamaktadır.

Organik Ürün: Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünlerdir.

Geçiş Ürünü: Organik Tarımın Esas ve Uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin hükümlerine göre faaliyete başlanmasından, ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemde elde edilen üründür.

            Müteşebbis Sertifikası: Birincil Üretici statüsündeki müteşebbise yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak ilk kontrole müteakip uygun görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından organik tarım müteşebbis sertifikası ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilen ürünlere ürün sertifikası verilir. Hammadde niteliğindeki işlenmemiş organik ürünlerin, organik olarak işlenebilmesi için, ürünün işleneceği işletmenin de Müteşebbis

Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

            Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilerdir.

            Küme: Küme, birbiriyle ilişkili işletmelerin, kurum ve kuruluşların belirli bir coğrafi alanda (yörede) yoğunlaşması ile oluşur. Küme kapsamında yaratılan ekonomik değer, ortak vizyon çerçevesinde hareket eden kamunun, özel sektörün, akademinin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak ürünüdür. Örnek: Seramik Kümesi, Organik Tekstil Kümesi, Otomotiv Kümesi vb.

            Kümelenme Girişimi: Kamunun teşvik ve politika araçlarıyla ve/veya özel sektör finansmanıyla, kümenin gelişimini ortak hedefler doğrultusunda mevcut aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyerek ve/veya işbirliği potansiyelini güçlendirerek arttırmayı hedefleyen organize çabaya, kümelenme girişimi denir.

            Değer Zinciri: Üretim öncesinde hammaddenin sağlanmasıyla başlayarak

ürün alıcıya ulaşıncaya kadar geçtiği tüm aşamaları ve faaliyetleri kapsayan sürece değer zinciri denir. Değer zinciri; iç lojistik, işleme, dış lojistik ve pazara erişim ana aşamalarından oluşur ve finans, lojistik hizmetler vb. çeşitli hizmet sağlayıcılar ile akademik ve teknik bilgi sağlayıcılar tarafından desteklenir.

            Organik Tarım Değer Zinciri: Organik ürünlerin hammadde temininden başlayarak nihai alıcıya ulaşıncaya kadar olan kazandığı ekonomik değerin tüm aşamalarını kapsayan sürece Organik Tarım Değer zinciri denir. Organik ürünlerin değer zincirleri incelendiğinde 5 tip ana aktörün yer aldığı görülmektedir:

Organik girdi tedarikçileri: Bu grupta tarımsal üretimin yapılmasını sağlayan ürünlerin (gübre, tohum, biyoinsektisit vb.) üreticileri ve ticaret erbabı (alım, satım vb.) yer almaktadır.

Birincil üreticiler: Bu grupta organik tarımla iştigal eden çiftçiler, tarımsal işletmeler

ve birlikler yer almaktadır.

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları (KSK’lar): Bu grupta tarımsal üretimin ve/

veya sınaî imalatın organik olup olmadığını kontrol eden ve sertifikalandıran kuruluşlar yer almaktadır.

İşleyiciler: Bu grupta organik standartlarında üretilmiş tarımsal ürünleri sınaî imalat süreçlerinden geçirerek nihai ürün haline getiren işletmeler yer almaktadır.

Tüccarlar: Bu grupta organik tarımı ürünlerin toptan ve/veya perakende ticaretini yapan kişiler yer almaktadır. Bu ana aktörlere ek olarak değer zincirinin içinde makine ve donanım

üreticileri, lojistik (nakliye, depolama, gümrükleme vb.) hizmeti sağlayıcıları, AR-GE çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar, tanıtım, pazarlama vb. konularda danışmanlık yapan firmalar da dâhil olmak üzere ikincil aktör denilebilecek birçok kurum ve kuruluş yer almaktadır.

Entegre Organik Üretim, İşleme ve Pazarlama Girişimi: Mali Destek

Programı kapsamında atıfta bulunulan Entegre Organik Üretim, İşleme ve Pazarlama Girişimleri, kümelenme yaklaşımının dayandığı işbirliği ilkesi çerçevesinde, Organik Tarım Değer zincirinin en önemli halkalarını oluşturan (i) üretim, (ii) işleme ve (iii) pazarlama ayaklarının birbirine bütünleşik (entegre) ve kesintisiz planlandığı girişimler olarak ele alınabilir.

            Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi: GAP Organik Tarım

Küme Projesi’nin en önemli çıktılarından birisi olarak kurulan GAP Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi (GAP OTADAM), tüm Bölge illerinde Organik Tarım Değer zincirinde yer alan ekonomik aktörlere ve küme üyelerine organik üretim, işleme ve pazarlama alanlarında bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmayı ve Bölge’de organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Merkez, organik sektöründe faaliyet gösteren başta birincil üreticiler (çiftçiler, birlik, kooperatif vb.) ve işleyiciler olmak üzere, Organik Tarım Değer zincirinde yer alan ekonomik aktörlere yönelik sunacağı iş geliştirme hizmetlerinin yanı sıra, Güneydoğu

Anadolu Bölgesi’nin organik sektöründe rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla; kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı entegre organik üretim, işleme ve pazarlama girişimleri başta olmak üzere, bölgesel, sektörel ve/veya ürün bazlı nitelikli projelerin tasarlanması ve uygulanması süreçlerinde hizmet vermektedir.

İhracata yönelik talepler doğrultusunda ülkemizde kuru üzüm ve kuru incir gibi geleneksel ürünler ile başlayan organik tarım, yıllar itibariyle önemli gelişmeler göstermiştir. Sekiz ürün ile başlayan organik tarım faaliyeti son yıllarda 213 ürüne ulaşmıştır. Organik tarım yapılan alanlar coğrafi bölgeler bazında incelendiğinde GTHB’nın 2013 yılı verilerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi organik tarım yapılan alanlar içerisinde % 61,8 ile ilk sırada gelmektedir. Bu bölgeyi sırasıyla Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi izlemektedir.

 

Kalkınma Ajası Hedef/Strateji
İpekyolu Kalkınma

Ajansı (TRC1)

Hedef 1.3: Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi

Strateji 1.3.1: Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları

yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 1.4: Tarımsal ürünlerin işlenmesine ve pazarlanmasına

yönelik yapıların güçlendirilmesi

Strateji 1.4.1: Antep Fıstığı, üzüm, zeytin gibi bölgesel ihraç

ürünlerinin, katma değeri yükseltilecektir.

Strateji 1.4.2: Depolama, sınıflandırma, paketleme tesislerikurulacaktır.

Karacadağ

Kalkınma Ajansı

(TRC2)

Hedef 2: Tarımsal üretimde katma değerin artırılması ve ürün

çeşitliliğinin sağlanması

Strateji 1: Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının

yaygınlaştırılması

Hedef 4: Bölgenin dezavantajlı yerleşmelerinde ekonomiyi

ve sosyal hizmet sunumlarını artırmaya yönelik önlemlerin

alınması, göçün azaltılması

Strateji 2: Eğil, Çüngüş, Halfeti, Çermik, Dicle, Kocaköy, Hani,Lice, Kulp ve Hazro ilçelerinde organik tarımın geliştirilmesi

Dicle Kalkınma

Ajansı (TRC3)

Öncelik 2.1: Katma Değerli Tarımsal Üretimin Arttırılarak

Markalaştırılması ve Hayvancılık Sektöründe Rekabetçiliğin

Arttırılması

Tedbir 2.1.1: Bitkisel üretiminin geliştirilmesi ve katma

değeri yüksek ürünlerin üretimine destek verilmesi

Programın Genel Amacı, Özel Amaçları ve Kapsamı

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek

Programı’nın genel amacı; GAP Bölgesi’ndeki Organik Tarım Değer zincirinin

güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına

katkıda bulunulmasıdır. Programın özel amacı; GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri aşağıda belirtilmektedir:

            Öncelik 1: Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, kurulması ve

kurumsallaşmanın desteklenmesi,

            Öncelik 2: Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin /girdilerin

katma değerinin ve kalitesinin arttırılması,

Öncelik 3: Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle,

Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara

erişiminin sağlanması

 

 

Program Kapsamında Sağlanacak Destekler

Değerlendirme süreci sonucunda program kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje tekliflerine yönelik proje finansman desteği sağlanacaktır. Yanı sıra, program hedefleri, sektörel öncelikler ve ihtiyaçlar ile bölgesel potansiyeller çerçevesinde nitelikli proje tekliflerinin geliştirilmesi amacıyla başvuru sürecinde tüm başvuru sahiplerine yönelik GAP Organik Tarım Danışmanlık Merkezi (GAP OTADAM) tarafından ücretsiz teknik yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri sağlanacaktır. Program kapsamında proje finansman desteği almaya hak kazanan projelerin etki ve verimliliğinin arttırılması amacıyla, uygulanma sürecinde de, GAP OTADAM tarafından teknik yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri sağlanmaya devam edecektir. Ayrıca, proje hazırlama ve proje yönetimi konularında, Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Yardım Masası hizmetleri sunulacaktır.

Proje Finansman Desteği

T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, çok yıllı bir programlama çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı ile işbirliği içerisinde yürütülen GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın 2016 yılı için tahsis edilen toplam bütçesi 5.75 milyon TL’dir. Program, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde organik sektörüne ilişkin belirlenmiş olan ortak vizyon ve hedefler doğrultusunda, Kalkınma Ajansları’nın hizmet verdikleri Düzey II Bölgelerinin ihtiyaç ve önceliklerine paralel olarak uygulanmaktadır. Program kapsamında, Karacadağ Kalınma Ajansı’na tahsis edilen bütçe 2 milyon TL’dir. Hiçbir destek, kar amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla olamaz. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için ise destek miktarı projenin toplam uygun maliyetinin

%10’undan az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yardım Masası Tarafından Sağlanacak Destekler

Proje teklif çağrısı yapılan öncelik alanları itibarıyla, proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulması konularında, potansiyel başvuru sahiplerine bilgilendirme ve proje hazırlama ve yönetimi konularında eğitim faaliyetlerini içeren yardım hizmetleri sağlanacaktır.

GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KURALLARI

Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu

rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı, zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda, bu destek programını sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Bölge genelinde ölçeklendirilebilirlik ve tekrar edilebilirlik ilkeleri çerçevesinde eğitim ve yayım amaçlı olarak ve proje sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi ve/veya mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.

2.1. Uygunluk Kriterleri

Program kapsamında finansman desteği sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk ölçütü söz konusudur:

Başvuru Sahibinin (ve varsa) Ortaklarının uygunluğu

*Projelerin uygunluğu

* Maliyetlerin uygunluğu

Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’na başvurular, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından girişim kapsamında proje ortağı ve iştirakçi statüsüyle yer alan kurum ve kuruluşlar adına, Başvuru Sahibi tarafından yapılır.

Başvuru Sahibi, girişim kapsamında işbirliği yaptığı Proje Ortakları ve İştirakçiler ile birlikte desteğe konu olan projenin (veya girişimin) yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde eder. Proje teklifinin finansman desteği alabilmesi için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen genel koşulların tümüne uymalıdır:

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın hizmet verdiği TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) sınırları içinde kurulmuş ve/veya kayıtlı olması ve faaliyet göstermesi (merkezi ya da şubesi),

Projenin hazırlığından ve yönetiminden (varsa ortaklarıyla birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

Aşağıdaki belgeler başvuru sırasında internet üzerinden sisteme yüklenmeli ve bu belgelerin asılları başvuru esnasında başvuru formu ve ekleri ile birlikte Karacadağ Kalkınma Ajansı’na sunulmalıdır. Başvuru sahiplerinin sunması gereken destekleyici belgeler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Başvuruların, Ön İnceleme aşamasında kabul edilebilmesi ve projenin Mali ve

Teknik Değerlendirme aşamasına alınabilmesi için Başvuru Formu ve diğer eklerin aşağıdaki belgelerle birlikte sunulması zorunludur:

Sunulması Zorunlu Destekleyici Belgeler

 1. Başvuruda bulunan kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü, kuruluş sözleşmesi veya ticaret sicil gazetesi. (alternatif olarak kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı),
 2. Başvuru sahibinin TRC2 Bölgesi’nde (Diyarbakır ve Şanlıurfa’da) kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan son 1 (bir) yıl içinde alınmış güncel belge (oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi vb.),
 3. Başvuru sahibini ve (varsa) her bir proje ortak kuruluşunun temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren noter onaylı imza sirküleri; bu kişilerin yetkisi ve sorumluluğu başvuru sahibinin ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa imza sirküsüne ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kişileri proje başvurusu için yetkilendirdiğine dair ve mali destek sağlanacaksa bu hususu da içeren yönetim kurulu kararı,
 4. Ön etüt raporu (EK-1),
 5. Taahhütnameler (EK-2)
 6. Başvuru sahibinin ve her bir ortağın bağımsız bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış 2014 ve 2015 yılı kesin hesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli,)

UYARI

Talep edilen onaylı nüshaların her bir sayfasının, bir Denetim Şirketi/Yeminli Mali             Müşavir/Serbest Muhasebeci/Mali Müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış olması             gerekmektedir.

 1. Başvuru sahibi ve her bir ortak kuruluşa ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan başvuru tarihi itibariyle en son döneme ait çalışan sayısını gösteren aylık prim ve hizmet belgesi,
 2. 10.000 TL’yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı için genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname,
 3. 20.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı için ayrıntılı özelliklerin belirtildiği 2 adet proforma fatura. Toplam tutar 20.000 TL’yi aşması durumunda da 2 adet proforma fatura sunulmalıdır.),
 4. KOBİ için kapasitelerini gösterir geçerli ve güncel belge/rapor,

UYARI

KOBİ’ler, Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan almış oldukları kapasitelerini gösterir belgeyi/raporu Ajans’a sunmalıdırlar.

 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir kararı,
 2. Küçük ölçekli yapım işlerine ihtiyaç duyulan projeler için ilgili merciler (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İller Bankası vb.) tarafından belirlenmiş olduğu güncel birim fiyat ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti,
 3. Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış izin, kayıt, onay, ruhsat ve sertifikalar.
 4. Mali Kontrol Muvafakatnamesi (Ek 3)

 

2.2.3. Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

Yapılan başvurunun KAYS sisteminden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile en geç 15.07.2016 saat 18.00’e kadar Ajansa teslim edilir.

2.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

İnceleme ve değerlendirmeler aşağıda açıklanan aşama ve kriterlere göre yapılacaktır. Değerlendirme süreci temel olarak (i) ön inceleme ile (ii) teknik ve mali değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır:

2.3.1. Ön İnceleme

Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme aşamasında idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır.

 1. Uygunluk Kontrolü

Projelerin ve Başvuru Sahibinin (varsa ortaklarının ve iştirakçilerinin) bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2 bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır.

KRİTERLER EVET HAYIR
1.Başvuru Sahibi Uygundur.
2.Ortaklar Uygundur.

 

 1. İdari Kontrol

Başvurular öncelikle şekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulur. İdari kontrolde, aşağıda yer alan ve Kar Amacı Güden Kurumlar için sunulan İdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilme dışı bırakılır. Başvuru formu ve ekleri haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan başvuru sahiplerine beş iş gününü geçmemek kaydıyla eksik belgelerini tamamlamaları için ek süre verilebilir. Bu süre içerisinde söz konusu eksikliklerin giderilememesi halinde bu başvurular teknik ve mali değerlendirme sürecine alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar Amacı Güden Kurumlar için İdari Kontrol Listesi

 

NO KRİTERLER EVET HAYIR
1 Online başvuru çıktısının (başvuru formu, mantıksal çerçeve

ve proje bütçesinin içerisinde eksiksiz olarak bulunması

zorunludur.) 1 (bir) asıl (ıslak imzalı ve paraflı) ve imzalı

aslın 1 (bir) sureti

2 Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak

kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü, kuruluş

sözleşmesi veya ticaret sicil gazetesi. (alternatif olarak

kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı),

3 Başvuru sahibinin TRC2 Bölgesi’nde (Diyarbakır ve

Şanlıurfa) kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet

gösterdiğini kanıtlayan son 1(bir) yıl içinde alınmış güncel

belge

4 Başvuru sahibini ve (varsa) her bir proje ortak kuruluşunun

temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren imza

sirküleri; bu kişilerin yetkisi ve sorumluluğu başvuru

sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal

yapısından gelmiyorsa imza sirküsüne ilaveten Yönetim

Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kişileri

proje başvurusu için yetkilendirdiğine dair ve mali destek

sağlanacaksa bu hususu da içeren yönetim kurulu kararı,

5 Taahhütnameler (EK-1)
6 Mali Kontrol Muvafakatnamesi (EK-2)
7 Başvuru sahibinin ve her bir ortağın bağımsız bir denetim

şirketi/yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali

müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış “2014

ve 2015 yılı kesin hesapları (ödenek miktarını gösterir

onaylı tablo, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli,)”

8 Başvuru sahibi ve her bir ortak kuruluşa ait Sosyal

Güvenlik Kurumundan alınan başvuru tarihi itibariyle en

son döneme ait çalışan sayısını gösteren aylık prim ve

hizmet belgesi,

9 10.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı

için genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname,

10 10.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı

için ayrıntılı özelliklerin belirtildiği 2 adet proforma

fatura. (Beraber temini mümkün malzemelerde

(masa+sandalye+dolap+…, bilgisayar+yazıcı+tarayıcı

+projeksiyon+…) toplam tutar 10.000 TL’yi aşması

durumunda da 2 adet proforma fatura sunulmalıdır.),

11 KOBİ ve üretim yapan Kooperatif/Tarımsal Üretici

Birlikleri için kapasitelerini gösterir geçerli ve güncel

belge/rapor

12 Projenin uygulanması için (varsa) kanunla zorunlu

kılınmış diğer izin ve ruhsatlar bir asıl iki suret halinde

sunulmuştur.

13 Küçük ölçekli yapım işlerine ihtiyaç duyulan projeler için

ilgili merciler tarafından belirlenmiş (Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İller Bankası vb.)

tarafından belirlenmiş olan güncel birim fiyat ve pozlara

göre hazırlanmış keşif özeti eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar için İdari Kontrol Listesi

 

NO KRİTERLER EVET HAYIR
1 Online başvuru çıktısının(başvuru formu, mantıksal çerçeve

ve proje bütçesinin içerisinde eksiksiz olarak bulunması

zorunludur.) 1 (bir) asıl (ıslak imzalı ve paraflı) ve imzalı

aslın 1 (bir) sureti

2 Başvuru sahibi kuruluşun ve (varsa) her bir ortak

kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü, kuruluş

sözleşmesi veya ticaret sicil gazetesi. (alternatif olarak

kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı)

3 Başvuru sahibi kuruluşun ve (varsa) her bir proje ortak

kuruluşunun temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini

gösteren imza sirküleri; bu kişilerin yetkisi ve sorumluluğu

başvuru sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya

yasal yapısından gelmiyorsa imza sirküsüne ilaveten

Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu

kişileri proje başvurusu için yetkilendirdiğine dair ve mali

destek sağlanacaksa bu hususu da içeren yönetim kurulu

kararı,

4 Taahhütnameler (EK-1)
5 Mali Kontrol Muvafakatnamesi (EK-2)
6 Başvuru sahibinin ve (varsa) her bir ortağın bağımsız

bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest

muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından

onaylanmış en son hesapları ya da üniversiteler ve

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili

kişi, organ veya kurumlarca onaylanmış kesin hesapları

(ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir

tablosu, mizan cetveli),

7 Proje faaliyetine konu olan arsa/ arazi/ binaların mülkiyet

durumunu gösterir belge

8 10.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı

için genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartname

9 10.000 TL’ yi aşan her makine, teçhizat ve hizmet alımı

için ayrıntılı özelliklerin belirtildiği 2 adet proforma

fatura. (Beraber temini mümkün malzemelerde

(masa+sandalye+dolap+…, bilgisayar+yazıcı+tarayıcı

+projeksiyon+…) toplam tutar 10.000 TL’yi aşması

durumunda da 2 adet proforma fatura sunulmalıdır.)

10 Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun, başvuru tarihi

itibarıyla, son döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan

alınmış sigortalı hizmet listesi

11 Üretim yapan Kooperatif/Tarımsal Üretici Birlikleri için

kapasitelerini gösterir geçerli ve güncel belge/rapor,

12 Küçük ölçekli yapım işlerine ihtiyaç duyulan projeler için

ilgili merciler (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel

Müdürlüğü, İller Bankası vb.) tarafından belirlenmiş

güncel birim fiyat ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti

bir asıl iki suret halinde eklenmiştir.

13 Projenin uygulanması için (varsa) kanunla zorunlu

kılınmış diğer izin ve ruhsatlar.Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki

safhalarına alınacaktır.

 

Değerlendirme Tablosu

Bölüm                                                                                                                         Puan
1. Mali ve Yönetim Kapasitesi                                                                                  20
1.1 Başvuru Sahibi, varsa ortakları ve/veya projede yer alacak kilit personel

proje yönetimi konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip mi?                                                  5

1.2 Başvuru Sahibi, varsa ortakları ve/veya projede yer alacak kilit personel

yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (Proje konusu ve faaliyetler hakkında yeterli

bilgi ve deneyime sahip mi?)                                                                                                     5

1.3 Başvuru Sahibi ve varsa ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?

(Beşeri kaynaklar, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil

olmak üzere)                                                                                                                              5

1.4 Başvuru Sahibi ve varsa eş finansmana katkıda bulunacak ortaklar istikrarlı

ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?                                                                             5

2. İlgililik                                                                                                                     30
2.1 Proje, Programın genel amacıyla ve özel amacı ile ne ölçüde ilgili?                                   5
2.2 Proje, Programın öncelikleri ile ne ölçüde ilgili? Öncelikli desteklenecek ürünlere

 yönelik sunulan proje tekliflerine +5 puan verilir.                                                                     5+5

2.3 Proje, Programın kilit başarı unsurları ile ne ölçüde ilgili?                                                   5
2.4 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir?

(son yararlanıcılar, hedef gruplar)                                                                                             5

2.5 Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları

gerektiği şekilde muhatap alıyor mu?                                                                                       5

3. Yöntem                                                                                                                  25
3.1 Seçilen faaliyetler uygun ve etkin mi?

a) Zaman açısından, faaliyet planı; faaliyet akışı, öngörülen süreler ve ayrıntı

düzeyi bakımından açık ve uygulanabilir nitelikte mi?

b) Teknik açıdan, Proje; yapısının gerektirdiği İş Planı vb. belgeler değerlendirme

açısından yeterli mi? Projenin içeriği, faaliyetler, seçilen yöntem ve yöntemin

uygulanmasında kullanılan araçlar birbirini tamamlıyor mu?

c) Riskler açısından, Proje, iç ve dış faktörler açısından söz konusu risklerin bir

analizini yansıtıyor mu, ilgili konuda çözüm önerileri getirilmiş mi?                                         5

Bölüm                                                                                                                      Puan
3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?

Genel amaç, özel amaç, beklenen sonuçlar ve faaliyet arasındaki ilişki tutarlı

bir biçimde kurulmuş mu? Söz konusu ilişki somut performans göstergeleri ile

desteklenmiş mi? Belirlenen faaliyetler, yöntem, bütçe, sonuçlar ve mantıksal

çerçeve arasında uyum var mı? Projenin içeriği, faaliyetler, seçilen yöntem ve

kullanılan araçlar birbirini tamamlıyor mu?                                                                              5

3.3 Projenin varsa ortaklarının projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi?                              3
3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?                                                                5
3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler

yer alıyor mu?                                                                                                                          5

3.6 Projede, ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi?                              2
4. Sürdürülebilirlik                                                                                                   15
4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde kalıcı ve somut bir etkisi olması bekleniyor

mu? (Etkilenen birincil üretici örgütlenmelerinin ve üyelerinin sayısı, etkilenen

işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam,

sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları,

bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dâhil olmak üzere)                  5

4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri ile ölçeklendirilebilir ve tekrar edilebilir

uygulamaları içermekte midir? (Proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş

alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere)                                                         5

4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?

a) Mali Boyut (Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek?) Proje

piyasa koşullarında rekabetçi bir getiri oranına sahip mi?

b) Kurumsal Boyut: Kurumsal yapı proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin

sürdürülmesine izin verecek mi?

c) Çevresel Boyut: Çevrenin korunması çevre dostu yöntem ve teknolojilerin

kullanılması ve kaynakların tüketilmesi göz önünde bulundurulmuş mu?

Yenilenebilir enerjiden yararlanılmış mı? Proje sürdürülebilir kalkınmaya ve

çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu?

d) Teknik Boyut: Uygun ve kullanım ömrü uzun teknoloji/yöntem/malzeme

kullanılmış mı?                                                                                                                         5

5. Bütçe ve maliyet etkinliği                                                                                   10
5.1 Tahmini maliyetler ile projenin beklenen sonuçları birbirleriyle orantılı mı?                      5
5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli,

gerçekçi ve yeterli mi? (Yazılan her bir maliyetin faaliyetlerde karşılığı var mı,

gerekçelendirme kısmı yeterince ayrıntılı doldurulup ifade edilmiş mi?)                                 5

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN                                                                                 100