TKDK-IPARD Hibeleri

Yüzde 50 Hibeli Ahır Ağıl Yapımı ve Hayvan Alımına Hibe Desteği

%50 Hibeli Ahır/Ağıl Yapımı ve Tadilatı ile %80 Hibeli Koç/Teke Başvuruları

Bakanlığımızca uygulamaya konulan DAP, GAP, KOP (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri) ve DOKAP kapsamındaki illerde mevcut sığır ve koyun/keçi işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek materyal temininin desteklenmesine ilişkin 2015 Yılı uygulama esasları tebliği (Tebliğ No: 2015/4) 30.01.2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Proje kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yeni ahır ve ağıl yapımına veya mevcut ağıl ve ahırların tadilatına %50 hibe desteği ile küçükbaş hayvancılık işletmelerine damızlık koç ve teke alımına %80 hibe desteği verilecektir.

Başvurular ne zaman yapılacaktır?

Başvurular 2015 yılı için Ocak, Şubat ve Mart aylarında kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2015 olarak belirlenmiş olmasına rağmen başvuru süresi 30 Nisan 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Hibe programı hangi yıllarda uygulanacaktır?

Proje, 2014-2018 yılları arasında uygulanacaktır.

Hibe desteği neleri kapsamaktadır?

1.Yeni ahır/ağıl inşaatı veya ahır/ağılların tadilat işlerine de % 50 hibe desteği verilecektir.

2.Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin damızlık koç ve teke alımına %80 hibe desteği verilecektir.

Hibe programına kimler başvurabilir?

Başvuru tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl önce TÜRKVET veri tabanına veya Koyun/Keçi kayıt sistemine kayıtlı, başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya an az 100 en fazla 200 baş anaç koyun/keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek kişiler, tüzel kişiler(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar) ile ilgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri başvurabilecektir.

Proje kapsamında anaç sığır veya anaç koyun/keçi neyi ifade etmektedir?

Başvuru tarihi itibari ile anaç sığır 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi sığırı anaç koyun/keçi ise 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun/keçiyi ifade etmektedir.

Destek müracaatı için aranacak şartlar nelerdir?

1-Başvuru sahiplerinin işletmeleri müracaat tarihinden en az 1 yıl önce kaydedilmiş olacaktır.

2.Büyükbaş hayvancılık işletmeleri en az 10, en fazla 49 adet anaç sığır sahibi olacaklardır. Küçükbaş hayvancılık işletmeleri ise en az 100 en fazla 200 adet anaç koyun ve keçi sahibi olacaklardır.

3.Yeni ahır/ağıl veya mevcut ahır/ağılını tadilat yaptırmak isteyen işletme sahiplerinin ahır/ ağıl yaptıracağı yerlere ait aidiyet belgelerinden biri olmalı (ek-9) ve inşaat için yetkili mercilerden gerekli izin ve ruhsatları almış olmalıdır.

4.Aynı amaçlı düşük faizli kredi veya hibe desteği kullanmamış olmalıdır.

Hibe desteğinden kimler yararlanamaz?

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları
 2. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar ( Damızlık koç/teke alımları hariç)
 3. 5488 sayılı Tarım Kanun’un 23. maddesi hükümleri uygulananlar
 4. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerine askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler
 6. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumda olanlar

Başvuruda aranacak belgeler nelerdir?

 1. Hibe başvuru formu (Ek-1)
 2. Ön Proje Formu (Ek-2)
 3. Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu (Ek-3) ( Sadece inşaat için)
 4. İşletme Tescil Belgesi ve Hayvan Varlığı Listesi ( İlçe Müdürlüğümüzden alınacak)
 5. İnşaat yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri (Ek-9) (Koç/teke başvurularında istenmeyecek)
 6. Yeni inşaat ve tadilat inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Olmadığı durumlarda yatırım yerinin eş, birinci derece akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile inşaat/tadilat yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (an az 10 yıllık kira sözleşmesi istenir) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak işletmelerde arsanın birden fazla kişiye ait olması(hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırım onaylandıktan sonra istenecek)
 7. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı onaylı sureti
 8. Tüzel kişiler için şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilerin yetkili kurumlarından alınmış yetkilendirme kararı
 9. Tüzel kişiler için firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği
 10. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya yetkili organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı
 11. Yatırım yapılacak yerin tadilat veya yeni inşaatın ölçekli basit krokisi ve arsanın vaziyet planı

Müracaatlar nerelere yapılacaktır?

Yeni ahır/ağıl inşaatı veya tadilat inşaatı için Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne, damızlık koç/teke başvuruları ise İlçe Müdürlüğümüze yapılacaktır. Ancak damızlık koç/teke başvurularına, Bakanlığımızın ikinci bir talimatına kadar ara verilmiştir.
Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilecektir.
Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu, ekleri ve CD’si destekleyici dokümanlarla birlikte üç takım olarak hazırlanır. İki takımı başvuruda Konya İl Müdürlüğüne teslim edilecek, diğeri ise yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.

Hibe desteği başvuruları nasıl değerlendirilecek?
Hibe desteğine başvuran yetiştiricilerimizin evrakları İl Müdürlüğü teknik personellerince kontrol edilecek başvurusu uygun olanların projeleri, onay işlemleri için Bakanlığa gönderilecektir. Bakanlıkça onaylanan projeler İl Müdürlüğüne bildirilecektir.
Yatırıma uygun bulunan listelerde yer alınan yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilecek bu süre içinde proje hazırlanarak Ek-8 deki belgelerle birlikte müracaat edilerek, İl Müdürlüğü onayına sunulacaktır.

Hibe desteğine başvurularda ruhsat alınması zorunlu mudur?

Yeni ahır/ağıl inşaatı veya tadilat inşaatı için yapılan başvurularda Belediyeden ruhsat alma zorunluluğu bulunmaktadır. Gerek yatırıma başlamadan önce gerekse yatırım süresi içerisinde ruhsat alınabilecektir. Ruhsat alınması ile ilgili olarak taahhütname alınacaktır. Başvuru esnasında herhangi bir ruhsat talebi, proje çizimi gibi masraf gerektiren belgeler istenmeyecek, başvurusu onaylanan yatırımlardan istenecektir. Başvuru yapacak yetiştiricilerin ilk önce Belediye ile irtibata geçip hayvancılık ruhsatı alınıp alınmayacağı ile ilgili bilgi almaları faydalarına olacaktır.

Hibe desteği kapsamında inşaat gider kalemlerinde neler destek kapsamaktadır?

Kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatları kapsayacaktır.

Hibe desteği kapsamında projenin uygun olmayan maliyetleri yani destekleme ödemesi yapılmayacak kalemler neredir?

 1. Ruhsatlar, kredi, teminat ve diğer ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim ve harç ve sair giderler, döviz kuru zararları, ikinci el ekipman alımı, arsa ya da bina alımı, cezalar, mali cezaların bedelleri, borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıp için karşılıklar,
 2. Faiz borcu, proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri, danışmalnlık giderleri, ayni katkılar, personel giderleri,
 3. Sigorta, nakliye, gümrük masrafları maliyetleri,
 4. İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları ile ilgili unsurlar, süt sağım ünitesi, soğutma tankı ve benzeri ekipmanlar,

Yatırımcıya, proje kapsamında görev alan kişilerin görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderler uygun maliyetlerden sayılamaz.

Hibe desteği kapsamında inşaat yatırımlarında maliyet hesaplamaları nasıl yapılacaktır?
İnşaatları hak edişleri proje yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” üzerinden fiili gerçekleşmeye göre yapılacaktır. Yapılan hak ediş tutarı, onaylanan Sabit Yatırım Tablosunda (Ek-11) yer alan yatırım tutarı miktarından fazla olamayacaktır. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanacaktır.

Hibe desteği kapsamında yapılan ahır/ağıllar açık, kapalı veya yarı açık şeklinde mi olacak?
Yapılacak ahır/ağıllar GAP ve KOP (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri) bölgesindeki büyükbaş işletmeleri serbest duraklı, açık veya yarı açık sistem olacaktır. Küçükbaş işletmelerde ağıl tipi seçimi İl Müdürlüklerince belirlenecektir.

Ahır/ağıl inşaat yatırımı sonunda hibe tutarı nasıl hesaplanacak?
Proje kapasitesinde belirtilen toplam boğa altı ve/veya koç/teke altı hayvan sayısı ile Bakanlıkça belirlenen büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan birim fiyatlarının çarpımından elde edilen tutar esas alınacaktır. Ancak, ödeme icmal bedelinin Bakanlıkça belirlenen damızlık hayvan fiyatını geçmesi durumunda Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır. 2015 yılı inşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedellerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere; bütün ırklar için, damızlık gebe düve birim fiyatı KDV hariç 6000 TL ve damızlık koyun/keçi birim fiyatı KDV hariç 500 TL olarak uygulanacaktır.

10 baş anaç sığırım var. Projemi kaç hayvan kapasiteli hazırlayabilirim ve ne kadarından hibe alabilirim?

Yeni inşaat veya tadilat yatırımlarında inşaat kapasitesi olarak tam gelişmedeki anaç sığır varlığı dikkate alınacak, tam gelişmedeki kapasite en fazla mevcut anaç sığır varlığının 2 (iki) katına kadar olabilecektir. İnşaat kapasitesi 49 başı geçemeyecektir.

Bu bilgiler doğrulusunda; 10 baş anaç sığıra sahip yatırımcı 10*2= 20 baş anaç sığır varlığına sahip olabileceği, Bakanlığın belirlediği düve fiyatı 6000 TL olacağından 20*6000 TL= 120 000 TL tutarında bir proje sunacak ve bu bedelin %50 sine tekabül eden 60 000 TL hibe kapsamında yetiştiriciye geri ödenecektir. Yatırımcı daha fazla sayıdaki anaç sığırı için inşaat yatırımı yapar ise üzerindeki harcama tutarları için hibe kapsamında yararlanamayacak ancak ayni katkı sağlaması gerekmektedir.

20 baş anaç sığırım var. Projemi kaç hayvan kapasiteli hazırlayabilirim ve ne kadarından hibe alabilirim?
Bu bilgiler doğrulusunda; 20 baş anaç sığıra sahip yatırımcı 20*2= 40 baş anaç sığır varlığına sahip olabileceği, Bakanlığın belirlediği düve fiyatı 6000 TL olacağından 40*6000 TL= 240 000 TL tutarında bir proje sunacak ve bu bedelin %50 sine tekabül eden 120 000 TL hibe kapsamında yetiştiriciye geri ödenecektir.

100 baş anaç koyun/keçim var. Projemi kaç hayvan kapasiteli hazırlayabilirim ve ne kadarından hibe alabilirim?
Bu bilgiler doğrulusunda; 100 baş anaç koyun/keçiye sahip yatırımcı 100*2= 200 baş anaç koyun/keçi varlığına sahip olabileceği, Bakanlığın belirlediği koyun/keçi fiyatı 500 TL olacağından 200*500 TL= 100 000 TL tutarında bir proje sunacak ve bu bedelin %50 sine tekabül eden 50 000 TL hibe kapsamında yetiştiriciye geri ödenecektir.

 Damızlık koç/teke kapsamında herhangi bir ırk alabilir miyim? Irk kısıtlaması var mıdır?
KOP bölgesi illerde, Akkaraman, Orta Anadolu Merinosu, Kıl Keçisi ve Honamlı keçi ırklarından koç/teke alımları destekleme kapsamındadır. Diğer ırklar destekleme kapsamında değildir.

Yatırımı tamamladım ne yapmalıyım?
Yatırımı tamamladıktan sonra hak ediş işlemleri için Konya İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca kontrol edildikten sonra hak edişlerin ödenmesi için Bakanlığa gönderilecektir.

Hibeden yararlanan yatırımcının sorumlulukları nelerdir?

 1. Başvuru zamanından hak edişlerin tanzimi ve sonrasında izleme uygulamalarındaki her türlü yazışmalarda başvuru formunda yer alan imza sahipleri muhatap alınır. İl Müdürlüğü dışında yapılan üçüncü taraflarla görüşmeler, İl Müdürlüğünü bağlamaz.
 2. Yatırımın her aşamasındaki harcamaların dokümanları, tüm satın alma sözleşmeleri(fatura, ödeme vb.) kaydedilecek ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada saklanacaktır.
 3. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde İl Müdürlüğünün önerilerine dikkatle uyulacaktır.
 4. Yatırımın yapılacağı yerde, devlet desteği uygulaması yatırımın adının uygun araçlarla (tabela vb.) görünürlüğü sağlanacaktır.
 5. İl Müdürlüğünün yapacağı tüm denetim ve izleme ziyaretlerinde bütün kolaylıklar sağlanacaktır.
 6. Proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü zararlardan Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

Uygulama tebliği için tıklayınız.                          Uygulama rehberi için tıklayınız.


DAP, GAP, KOP ve DOKAP Proje Danışmanı İletişim

Osman KARABOYUN

Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

0542 609 75 08

tarimsalhibe@gmail.com

bilgi@www.tarimsalhibe.com

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.