TKDK-IPARD Hibeleri

Mantar ve Misel Yetiştiriciliğine IPARD Hibesi

MANTAR HİBE

Mantar ve Misel Yetiştiriciliğine IPARD Hibesi

Mantar ve Misel yetiştiriciliğine ipard hibesi; Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi 302- 1 tedibirinde yer almaktadır. Mantar ve Misel yetiştiriciliği yapmak isteyen yatırımcalara IPARD fonu tarafından %65 varan hibe oranı desteklenecektir.

MANTAR VE MİSEL YETİŞTİRİCİLİĞİNE IPARD HİBESİ BAŞVURU KOŞULLARI

MANTAR HİBEGENEL UYGUNLUK KRITERLERI

 • Başvuru sahibi, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi, bir çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
 • Açık arazi büyüklüğü maksimum mantar ile misel üretim alanı maksimum 2 hektar (20 da) olmalıdır
 • Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri: Bunlar, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5488 no’lu Tarım Kanununun 3. maddesinde tanımlanan gerçek kişilerdir. Çiftçiler ve/veya bunların hanehalkı üyeleri, kentsel veya kırsal alanlarda yerleşmiş olmalarına bakılmaksızın uygun yararlanıcılardır.
 • Kırsal alanlardaki gerçek kişiler: Tedbir kapsamında bir ekonomik faaliyet gerçekleştiren ve yararlanıcı olan gerçek kişilerin kırsal bir alanda yaşıyor olmaları gerekmektedir ve bu durum kanıtlanabilmelidir.
 • Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler: Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilikleri, projeyi gerçekleştirecek potansiyele sahip olan zanaatkarlık işletmeleri de dahil olmak üzere mikro veya küçük ölçekli işletmeleri içerir. Kırsal alanlardaki kırsal nüfus tarafından kurulan herhangi bir türdeki tüzel kişilikler de buna dahildir. Kırsal alanların dışında kurulmuş olan tüzel kişilikler, eğer desteklenen yatırımları/faaliyetleri kırsal alanda bulunuyor ise uygun yararlanıcı olabilirler.
 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın çalışır vaziyette muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır. (66 yaşından gün almamış olmalıdır).
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
 • Başvuru sahibi gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre, yatırımın bulunduğu ildeki kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır.
 • Bu tedbirin faydalanıcısı tüzel kişiler 2012/3834 nolu yönetmelikle ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde mikro ve küçük işletme olarak tanımlanan işletmelerdir. (Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.) İlgili yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
 • Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır;

 • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda çalışan, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişiler olarak, çiftçiler veya bunların hanehalkı üyeleri.

 Başvuru sahibi, yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır, aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

1. Afyonkarahisar 9. Burdur 17. Erzincan 25. Kastamonu 33. Nevşehir 41. Van
2. Ağrı 10. Bursa 18. Erzurum 26. Konya 34. Ordu 42. Yozgat
3. Amasya 11. Çanakkale 19. Giresun 27. Kütahya 35. Samsun
4. Aksaray 12. Çankırı 20. Hatay 28. Malatya 36. Şanlıurfa
5. Ankara 13. Çorum 21. Isparta 29. Manisa 37. Sivas
6. Ardahan 14. Denizli 22. Kahramanmaraş 30. Mardin 38. Tokat
7. Aydın 15. Diyarbakır 23. Karaman 31. Mersin 39. Trabzon
8. Balıkesir 16. Elazığ 24. Kars 32. Muş 40. Uşak

MANTAR VE MİSEL YETİŞTİRİCİLİĞİNE IPARD HİBESİ BAŞVURU BELGELERİ

Gerçek ve Tüzel kişiler için IPARD hibe başvuruda istenen resmi belgeler, Ekslik yada başka talep edilen belgeler olursa TKDK tarafından 15 günlük eksik evrak tamamlama süreci başlamaktadır.

MANTAR VE MİSEL YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN RESMİ BELGELER
1 Gerçek kişiler için noter onaylı İmza Beyannamesi
2 Tüzel kişilikler için yetkili kişilerin
noter onaylı İmza Sirküleri
Ø Sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.
Ø Başvuru formunda beyan edilen yetkili kişinin ismi ve temsil ve ilzama yetkili olup olmadığı “İmza Sirküleri”nden kontrol edilecektir.
3 Limited, kolektif ve komandit şirketler hariç olmak üzere tüzel kişi ve üretici örgütü başvurularında, güncel yönetim kurulu üyelerinin bu pozisyon için atama kararını içeren
yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı ilgili kısmı
4 Kadastro Müdürlüğü’nden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınan, başvuru sahibinin yatırım uygulama alanına ait koordinat bilgilerini gösteren belge (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre)
5 Yatırımın uygulanacağı taşınmazlara ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış olmalıdır.
Ø Arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi sunulduğu durumlarda bu belge aranmayacaktır.
Ø Tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler olmamalıdır.
6 Başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse; Aşağıda belirtilen belgelerin geçerlilik süreleri,
yatırım dönemi ile yatırım tamamlandıktan sonraki en az beş (5) yıllık dönemi kapsamalıdır.
Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir Resmi Senet VEYA Ø Üst hakkının tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
Ø Üst hakkının tapuya şerh edilme tarihinden sonra tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler konulması durumunda başvuru uygun olarak kabul edilecektir.
Sanayi Bölgelerinden alınmış Arsa Tahsis Sözleşmesi VEYA
Maliye Bakanlığından alınmış Kullanım İzni Sözleşmesi VEYA
Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir Resmi Senet VEYA Ø Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen
inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)
durumlarında kabul edilebilir.
Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Ø Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen
inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)
durumlarında kabul edilebilir.
Ø Kiralamanın tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
Ø Kiralamanın tapuya şerh edilme tarihinden sonra tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler konulması durumunda da başvuru uygun olarak kabul edilecektir.
7 Kredi alınması durumunda, TKDK ile protokol imzalamış bir bankadan/ Tarım Kredi Kooperatifi’nden alınmış Kredi Niyet Mektubu Ø Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış olmalıdır.
Ø Kredi niyet mektubunun formatına TKDK web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilir. Bu formata uygun olmayan kredi niyet mektupları kabul edilmeyecektir.
8 İlgili bankadan alınmış olan vadesiz hesaba ait Banka Hesap Cüzdanının kopyası Ø Belge üzerinde geçerlilik tarihi bulunmamak ile birlikte ilgili bankanın imzası başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra olmalıdır.
Ø Başvuru sahibi gerçek kişi ise, banka hesap adı gerçek kişiye, başvuru sahibi tüzel kişi ise banka hesap adı tüzel kişiliğe ait olmalıdır. Belge üzerinde IBAN olmalıdır.
9 Tüzel kişilerde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğundan alınan Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış olmalıdır.
10 Başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket ise, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından alınan Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge Başvuru çağrı ilanı tarihinden sonra alınmış olmalıdır.
11 Başvuru sahibi bir üretici örgütü, veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payı %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise, üretici örgütüne ait ana sözleşme veya güncel tüzük veya genel kurul kararı Ø Ana sözleşme/güncel tüzük/genel kurul kararında belirtilen faaliyet konusunun başvuru yapılan sektör ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.
12 Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış işletmenin son iki hesap yılına ait (varsa) aylık prim ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı Ø Başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içinde alınmış olmalıdır.

Ø KOSGEB’e üye olan işletmeler için zorunlu değildir.

Ø KOSGEB’e üye olmayan başvuru sahipleri için bu belge zorunludur.

13 Başvuru sahibinin gerçek kişi ve çiftçi olduğu ve yatırımın kırsal alanda olmaması istisnası söz konusu ise;
İ.1 ÇİFTÇİLER İÇİN; (a ve b şartı birlikte olmalı)
a) Başvuru sahibi veya hane halkından biri;

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü “Çiftçi Kayıt Sistemi”nde kayıtlı olmalı

 

Ø Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi söz konusu olduğunda Çiftçi Kayıt Belgesi,

Ø Gerçek kişinin kendisi çiftçi değil ise, hane halkından birinin yanda yer alan sistemlerden başvuru yaptığı alana uygun olan sisteme kayıtlı olması gerekmektedir. Bu durumda hane halkı ile başvuru sahibinin aynı hanede oturduğu kontrol edilecektir.

b) Çiftçinin Tarım Dışı Ekonomik Faaliyeti Olmadığına Dair Tarım Bağkur’u Ø Yalnızca gerçek kişi olarak yapılan başvurularda, yatırım yeri kırsal alan dışında ise ve başvuru sahibi kırsal alanda yaşamıyor ise bu belgenin sunulması zorunludur.
14 Eğer proje kendi tüketimi kadar şebekeye bağlı yenilenebilir enerji kurulumu içeriyorsa, Bölgesel Elektrik Dağıtım şirketlerinden alınan “Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması “ Ø Başvuru tarihi itibari ile en az 1 yıllık geçerlilik süresi olmalıdır.
  Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler ve tüzel kişiler için
1 Duran Varlık Listesi Ø Başvurunun teslim tarihinden önceki son aya ait olmalıdır.

Ø Yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.

Ø Örneğin; Temmuz 2019’de teslim edilen bir başvuru için, Haziran 2019’e ait duran varlık listesi sunulmalıdır.

Ø Alış tutarı ve alış tarihini içermelidir.

2 Gelir Tablosu Ø Başvuru sahibi üç yıldır faaliyette ise, son üç hesap dönemine (son üç yıla) ait olmalıdır.

Başvuru sahibi iki yıldır faaliyette ise, son iki yıla ait olmalıdır.

Başvuru sahibi bir yıldır faaliyette ise, son bir yıla ait olmalıdır.

Bir yıldan daha az süre faaliyette ise 3 / 6/ 9 aylık olmalıdır.

Ø Vergi dairesinden veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.

3 Bilanço Ø Başvuru sahibi üç yıldır faaliyette ise, son üç hesap dönemine (son üç yıla) ait olmalıdır.

Başvuru sahibi iki yıldır faaliyette ise, son iki yıla ait olmalıdır.

Başvuru sahibi bir yıldır faaliyette ise, son bir yıla ait olmalıdır.

Başvuru sahibi bir yıldan daha az süre faaliyette ise 3 / 6/ 9 aylık olmalıdır.

Başvuru sahibi üç aydan daha az bir süredir faaliyette ise ve açılış bilançosu sunulmalıdır.

Ø Vergi dairesinden veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.

  İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan gerçek kişiler için;
1 Duran Varlık Listesi Ø Başvurunun teslim tarihinden önceki son aya ait olmalıdır.

Ø Yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.

Ø Örneğin; Temmuz 2019’da teslim edilen bir başvuru için, Haziran 2019’ya ait duran varlık listesi sunulmalıdır.

Ø Alış tutarı ve alış tarihini içermelidir.

2 İşletme Hesap Özeti Ø Başvuru sahibi üç yıldır faaliyette ise, son üç hesap dönemine (son üç yıla) ait olmalıdır.

Başvuru sahibi iki yıldır faaliyette ise, son iki yıla ait olmalıdır. Başvuru sahibi bir yıldır faaliyette ise, son bir yıla ait olmalıdır.

Bir yıldan daha az süre faaliyette ise 3 / 6 / 9 aylık olmalıdır.

Ø Vergi dairesinden veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.

  Basit Usulde vergilendirilen gerçek kişiler için;
1 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ø Başvuru sahibi üç yıldır faaliyette ise, son üç hesap dönemine (son üç yıla) ait olmalıdır.

Başvuru sahibi iki yıldır faaliyette ise, son iki yıla ait olmalıdır. Başvuru sahibi bir yıldır faaliyette ise, son bir yıla ait olmalıdır.

Bir yıldan daha az süre faaliyette ise (tamamlanmış hesap dönemi yok ise) bu belge aranmayacaktır.

Ø Vergi dairesinden veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.

  Tevkifata tabi (defter tutmayan) çiftçiler için
1 Tevkifata tabi (defter tutmayan) çiftçiler için (varsa) son iki hesap yılına ve başvuru yapılan yıla ait müstahsil makbuzlarının fotokopileri Ø Tevkifata tabi (defter tutmayan) çiftçiler için en az 1 tane müstahsil makbuzu başvuru paketinde sunulması zorunludur.

Ø İş planı değerlendirmesi sırasında, tevkifata tabi başvuru sahiplerinin sunduğu müstahsil makbuzlarının, başvuru paketinin Kuruma sunum tarihinden önceki 1 yıl içerisinde alınmış olması mevcut durum analizinden puan alınabilmesi açısından önemlidir.

Ø Başvuru sahibinin mikro veya küçük ölçekli işletme kontrolü için ise son iki hesap yılına ait müstahsil makbuzları sunulmalıdır.

Ø Müstahsil makbuzlarında başvuru sahibinin ve alıcının adı bulunmalı, makbuzlar başvuru sahibi ve alıcı tarafından imzalanmış olmalıdır.

IPARD HİBESİNE BAŞVURAMAYACAK OLANLAR

Aşağıda belirtilen durumlardan başvuru anında herhangi birinin varlığında, diğer tüm koşullar sağlansa dahi başvuru sahibi destek almak amacıyla başvuruda bulunamaz.

(a) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınan, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum tarafından idare edilenler tüzel kişiler

(b) Mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış vasi tarafından idare edilenler,

(c) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

(d) Hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

(e) Başvuru aşamasında, proje uygulama döneminde ve uygulama sonrası dönemde TKDK Kara Listesinde olanlar,

(f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

(g) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar,

(h) Türk Ceza Kanunu’nun 102.,103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar.

MANTAR VE MİSEL YETİŞTİRİCİLİĞİNE IPARD HİBESİ DESTEK BİLGISİ

 Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avrodur.

Destek Oranları

Destek oranları uygulama illerine ve başvuru sahibinin statüsüne bağlı olarak değişmektedir.

 • Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının, %65’ini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.
 • Bunların dışındaki 27 IPARD uygulama ilinde uygun harcama tutarının %55’ini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %45’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.
 • IPARD Programı uygulama illerinin tümünde, başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise uygun harcama tutarının %65’ini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.,

HİBE DESTEĞİNE UYGUN HARCAMALAR

 Makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi yatırımlarında destek verilecek yatırımlar

 • Depolama binaları ve makine garajlarının inşası ve modernizasyonu,
 • Toprağı işlemek için bahçe ve tarım ekipmanı alımı,
 • Mahsul üretimi için ekipman, makine (hasat makinesi, gübreleme makinesi, pulluk vb). ve hasat sonrası malzemeler (ön soğutma ekipmanları, kasalar, kutular vb.) alımı,
 • Bitkilerin üretimi, depolanması/olgunlaştırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için ekipman alımı ve tesislerin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi,
 • Seraların inşası ve /veya yeniden kurulması (kısa ömürlü plastik hariç olmak üzere, özellikle cam, sert ve uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerin kurulumu) ve/veya mantar/misel üretim üniteleri ve/veya gerekli makine ve ekipman alımı,
 • Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

Elektrik İhtiyacını (öztüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Başvurulan sektörde kurulu veya kurulacak tüketim tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu da Kurumumuz tarafından desteklenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu destekten faydalanabilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri Projelendirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, başvuru yapılan sektör kapsamında kurulu veya kurulacak tesisin elektrik tüketim kapasitesiyle uyumlu projelendirilmelidir.
 2. Tüketim tesisinin faaliyet alanı ile ilişkisi olmayan veya sektörde kullanımı olmayan makine-ekipmanlara projelerde yer verilmemelidir.
 3. Teknik projede yer almayan makine-ekipmanlara, elektrik projelerinde yer verilmemelidir.
 4. Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanların (boş prizlere yükleme cetvelinde 1-2 kw güç yazılması vs.) kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.
 5. Projelere dâhil edilecek yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulu gücü (kWe), tüketim tesisinin kurulu gücünün yüzde 60‘ını geçmemelidir. Yenilenebilir enerji tesisinin kurulu gücünün (kWe) hesaplanmasında kullanılan 0.6 talep gücü faktörü (eş zamanlılık faktörü) eş zamanlı yoğun kullanım gerektiren sektörler için farklı alınabilir. Bu durumda, sözleşme öncesi kontroller sırasında TKDK tarafından açıklama talep edilebilir.
 6. Teknik projede yer alan panellerin toplam gücünden (kWp), eviriciden (invertör) çıkışla (kWe) gerçekleşecek kaybın, oran olarak makul olmasına dikkat edilmelidir.
 7. Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olmalıdır.

MANTAR VE MİSEL YETİŞTİRİCİLİĞİNE IPARD HİBESİ FİDE VE FİDAN DESTEK VERİLEN HARCAMALAR

İNŞAAT/GENİŞLETME/MODERNİZASYON

 • Depo binalarının ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonuna yönelik inşaat işleri,
 • Bitkilerin üretimi, depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve paketlenmesi için tesis inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri,
 • Seraların inşası ve/veya yenilenmesine yönelik inşaat işleri (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar)
 • İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.
  • *İdari bina sadece kapalı alanlarda (seralarda) üretim olması ve/veya işleme-pazarlama faaliyetleri olması durumunda uygundur.
 • Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat işleri
  • Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
  • Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu
  • Rüzgar enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
  • Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
  • Jeotermal enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
  • Mikro-kojenerasyon sistemlerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

MANTAR VE MİSEL MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI

Bitki üretimine yönelik ekipman, makine ( hasat makinesi, gübreleme makinesi, pulluklar, vb.) ve hasat sonrası materyallerin (ön soğutma ekipmanı, kasalar, bidonlar, vb.) alımı
Römork Plastik Kasa Ürün Taşıma Arabası Paket Tip Soğuk Oda
Hidrolik Hareketli Hasat Arabaları Kompost Dolum Makinesi Kompost Aktarma Makinesi Kompost Pastörizasyon Ünitesi
Kompost Boşaltma Makinesi Kompost Pres Makinesi Kompost Besleme Makinesi Kompost Paketleme Makinesi
Misel Ekim Makinesi Örtü Toprağı Serim Makinesi Örtü toprağı Tırmıklama Makinesi Ranza ve Askı Sistemi
Isıtma Sistemi Işıklandırma Sistemi İlaçlama Makinesi Çalışma Tezgahı
Konveyör Klips Makinesi Su Tankeri Ön yükleyici
Arka Yükleme Kepçesi Kompost sıkma/santrifüj makinesi Transpalet Soğuk Depo Kapısı
PH Metre Nemölçer Tohum Ön Haşlama Makinesi Kompost Karma ve Karıştırma Makinası(Traktöre Bağlanan
Ürünlerin üretimi, depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik bilgisayarlar, özel yazılım ve özel teknolojik ekipman da dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı
Ayıklama Makinesi Yıkama Sistemi Doğrama Makinesi Kurutma Sistemi
Boylama Hattı
Seralar için gerekli makine ve ekipman alımı (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar)
Isıtma Sistemi Işıklandırma Sistemi Sisleme Sistemi
Işıklandırma, sulama, ısıtma/iklimlendirme, havalandırma, ilaçlama, gübreleme sistemleri için gerekli bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman da dahil makine ve ekipman alımı
Damla Sulama Sistemi Sisleme Sistemi
Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı
Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri Rüzgar Enerji Santralleri Biyokütle Enerji Santralleri
Jeotermal Enerji Santralleri Mikrokojenerasyon Sistemleri
Genel Makine Ekipman
Bilgisayar Yazıcı/Tarayıcı Üretim İzleme Otomasyonu Alarm Sistem Kiti
Ekran Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazı (DVR) Kamera-Ekran Ara Birimi
Basınçlı Yıkama Makinesi Boru ve Fittings Vana Dedektör
Hijyen İstasyonu Filtrasyon Sistemi Izgara/Süzgeç Jeneratör
Kompresör Kondenser Regülatör Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi
Forklift (Elektrikli Zararlı/Pest Kontrol Sistemi Pompa Enerji tasarrufu sağlayan sistemler
Su motorları ve dinamolar Soğutucu/Dondurucu Sterilizatör
Laboratuvar Ekipmanı
Akış Ölçer Alkol Tabancası Basınç Ölçer Blender
Bulaşık Makinesi Butirometre Buzdolabı/Derin Dondurucu Çekerocak
Desikatör Dispenser Distilasyon Cihazı Etüv
Hava Dezenfeksiyon Cihazı Higrometre İnkübatör Koloni Sayım Cihazı
Kondüktivitemetre Kromatografi Cihazı Kronometre Kurutma Dolabı
Kül Fırını Laktodensimetre Manyetik Karıştırıcı Membran Filtrasyon Cihazı
Mikroskop Mikser Nitrometre Otoklav
Otomatik Büret Otomatik Pipet PH Metre Piknometre
Polarimetre Puar Refraktometre Santrifüj
Spektrofotometre Steril Kabin Sterilizasyon Fırını Stomacher Cihazı
Su Banyosu Termometre Veri Kaydedici Viskozimetre
Promosyon ve Pazarlama için Ekipman
Tanıtım Standı Reklam Tabelası Teşhir Ünitesi Kepenk
Taşıma Kasası Palet Paketleme/Ambalajlama Makinesi Etiketleme Makinesi
Yazar Kasa
Promosyon ve Pazarlama için Ekipman
Tanıtım Standı Reklam Tabelası Teşhir Ünitesi Kepenk
Taşıma Kasası Palet Paketleme/Ambalajlama Makinesi
Promosyon ve Pazarlama için Ekipman
Tanıtım Standı Reklam Tabelası Teşhir Ünitesi Kepenk
Taşıma Kasası Palet Paketleme/Ambalajlama Makinesi Etiketleme Makinesi
Yazar Kasa

HİBE DESTEĞİ VERİLMEYECEK UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR

Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.

 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • İkinci el makine ve ekipman alımı,
 • Tüm vergiler,
 • İşletme giderleri,
 • Bakım ve amortisman giderleri,
 • Sigorta giderleri,
 • Her türlü kira gideri,
 • Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
 • Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,
 • “Uygun Harcamalar” bölümünde belirtilen uygun harcamalar dışındaki diğer tüm harcamalar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDIRILMESI

 Sözleşme öncesi başvuru paketleri, mali ve ekonomik değerlendirmeye alınması için TKDK’nın Merkezine gönderilir.

İş Planı Değerlendirmesi ve Puanlaması

İş planı 3 ana başlıkta ve toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar sırasıyla;

1) Mali Değerlendirme (65 Puan)

 1. a) Başvuru sahibinin mevcut mali durumunun değerlendirilmesi (40 Puan)
 MALİ DEĞERLENDİRME 
Başvuru Sahibinin Mevcut Mali Durumunun Değerlendirilmesi
Faaliyetlerini
Bilanço Esasına
Göre
Muhasebeleştiren
Başvuru
Sahipleri için
Faaliyetlerini İşletme
Hesabı Esasına Göre
Muhasebeleştiren
Başvuru
Sahipleri için
Faaliyetlerini Basit
Usule Göre
Muhasebeleştiren
Başvuru
Sahipleri için
Faaliyetlerini
Muhasebeleştirmeyen
(Tevkifata esas çalışan)
Başvuru
Sahipleri için
Özkaynak Oranı Faaliyet Sonucu
(Kar veya Zarar)
Faaliyet Sonucu
(Kar veya Zarar)
Yıllık Satış Hacmi
Dönen Varlıklar/
Toplam Varlıklar
Oranı
Net Kar Marjı Net Kar Marjı Verilen Teminatlar
(şahsi teminat, ipotek,
taşıt rehni, teminat
mektubu, vb.)
Cari Oran, Asit-Test Oranı,
Faaliyet Karlılığı,
Net Kar Marjı,
Verilen Teminatlar
(şahsi teminat,
ipotek, taşıt rehni,
teminat
mektubu, vb.)
Verilen Teminatlar
(şahsi teminat,
ipotek, taşıt rehni,
teminat
mektubu, vb.)
Verilen Teminatlar
(şahsi teminat,
ipotek, taşıt rehni,
teminat
mektubu, vb.)
 1. b) Başvuru Sahibinin Projesinin Değerlendirilmesi (25 Puan)

2) Başvuru Sahibinin Yönetim ve Teknik Kapasitesinin Değerlendirilmesi (15 Puan)
• Başvuru Sahibinin Yönetim ve Organizasyon Kapasitesi (7 Puan)
• İşletmenin Teknik Yapısı (8 Puan)

3) Pazarlama Kapasitesinin Değerlendirilmesi (20 Puan)
• Rekabet Gücü (10 Puan)
• Pazar Payı (10 Puan)

İş planı değerlendirme sonucunda alınan puan 40 veya üzerinde ise projenin sürdürülebilir olduğuna karar verilir. Toplam iş planı puanı 40 puan altında olan projeler sürdürülebilirlik kriterini sağlamadığı için reddedilir.

Görüldüğü üzere TKDK yatırımınlarına mali kaynakları olmayan yatırımlar, proje ne kadar hatasız olsa da projeniz red edilecektir. Hibe desteği hak kazanmak için yatırımın tutarının öz kaynakları karşılıyor olması gerekmektedir. Karşılamayan başvurular red edilir.

 IPARD Programı Sıralama Kriterlerine Göre Puanlama

 İş planına göre puanlaması yapılan tüm uygun yatırımlar, IPARD Programında belirlenen “Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterlerine” göre tekrar değerlendirilir ve puanlanır. IPARD Programında belirlenmiş kriterler çerçevesinde, yatırımlara aşağıdaki tabloda belirtilen puanlar verilir.

IPARD programı sıralama kriterlerine göre yapılan değerlendirmeden elde edilen puan projelerin nihai sıralamasını belirler ve projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular uygun olarak değerlendirilmeyip, reddedilecektir.

IPARD Programı Sıralama Kriterleri: 

Genel Seçim Kriterleri Puanlar 
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa  15 
Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyünde ise 10 Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa  15 
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa  15 
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse 10
Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20 Başvuru sahibi gerçek kişi veya bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 15
TOPLAM 100

 Nihai Sıralama ve Seçim

Projeler, IPARD Programının “proje seçimine esas sıralama kriterlerine” göre tedbir bazında sıralanır. IPARD Programının “proje seçimine esas sıralama kriterlerine” göre iki veya daha fazla başvurunun eşit puan aldığı durumlarda; iş planlarına verilen puanlar dikkate alınır.

Nihai sıralaması yapılan uygun projelerin desteklenecek projeler listesine alınması, en yüksek puanı alan projeden başlanarak yapılır ve başvuru çağrı ilanında belirtilen destek bütçesi bitene kadar devam eder. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, destek bütçesinin bitmesi halinde desteklenemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir.

BAŞVURU ŞEKLI VE YAPILACAK İŞLEMLER

Kurum, ‘başvuru çağrı ilanı’ yayınlar ve yatırımcıları proje sunmaya davet eder. Başvurular, başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yatırımın uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne elden yapılır. 

Başvuru Paketinin hazırlanması ve teslimi aşamasında aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

Adım-1

TKDK resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) başvuru yapılacak yatırıma göre uygun “İş Planı Formatı” ve başvuru yapılacak sektörün “Teknik Proje Formatı” bilgisayara indirilir.

Adım 2

Bilgisayara indirilen “İş Planı”, bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.

Adım 3

Bilgisayara indirilen “Teknik Proje”, bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.

Adım 4

TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) başvurulan sektör için hazırlanmış “Başvuru Formu ve Başvuru Formu Ek A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları (A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5) ve Mevcut Varlıklar Listesi Tablosu (A8) web ortamında eksiksiz olarak doldurulur.

Adım 5

Web üzerinden doldurulan Başvuru Formu ve Ek A3 Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları ve Mevcut Varlıklar Listesi Tablosuna (A8) daha önce bilgisayar ortamında doldurulmuş veya hazırlanmış aşağıdaki dokümanlar eklenerek web üzerinden TKDK’ya gönderilir.

Adım 6

TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer alan “Taahhütname A1.1.” indirilir. İndirilen taahhütname bilgisayarda eksiksiz doldurulur.

Adım 7

Web üzerinden gönderilen, Başvuru formu, Başvuru Formu Ek-A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları, Mevcut Varlıklar Listesi Tablosu (A8), İş Planı, Teknik Proje ile bilgisayar ortamında doldurulan taahhütnamenin çıktıları alınır.

Adım 8

Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (A6), TKDK resmi internet sitesinden (www. tkdk.gov.tr) bilgisayara indirilir ve bilgisayar ortamında doldurularak çıktıları alınır.

Adım 9

Başvuru paketinin düzenlemesi yapılır. Başvuru formu eklerinde yer alan; resmi belgeler, taahhütname, Başvuru Formu Ek-A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları ile diğer belge ve dokümanlar ile proje çizimleri, başvuru formu Bölüm 10’da (Başvuru Paketi İçeriği) belirtilen sıralamaya uygun olarak düzenlenir. İş planı ve teknik proje başvuru paketinde başvuru formu ve eklerinden sonra yer almalıdır.

Yatırım ile ilgili A9- Mimari projeler (Mevcut ve planlanan binaları gösteren vaziyet planını ve mahal listesini de içeren), Statik projeler, Elektrik Tesisat Projeleri, Mekanik Tesisat Projeleri, Metraj Cetveli, Tek Hat Şeması ve A10- Makine-ekipman Yerleşim Planı ayrı bir dosya/klasörde verilmelidir.

Başvuru paketinde yer alan, başvuru formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik projeyi birbirinden ayıran separatörler hazırlanır ve bu seperatörler her bir ek’in arasına yerleştirilir.

Başvurunun teslimi aşamasında, başvuru formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik projenin separatörler ile ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilecektir. Aksi durumlarda başvuru kabul edilmeyecektir.

Adım 10

Başvuru paketinde yer alan belge, doküman ve taahhütnameler aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak imzalanır ve paraflanır. Başvuru paketinde, başvuru sahibi tarafından hazırlanan belge ve dokümanların ilgili yerlerine mutlaka tarih yazılmalıdır.

Adım 11

Başvuru paketinin tüm sayfaları (çizimler hariç) başvuru formu belirtilen sıraya uygun olarak numaralandırılır.

Adım 12

Başvuru paketinde yer alan; başvuru formu, başvuru formu ekleri, çizimler, iş planı ve teknik projenin kopyası oluşturulur. Başvuru paketi, biri orijinal diğeri orijinalden alınan kopya olmak üzere, her birinin üzerinde “Orijinal” ve “Kopya” ibareleri yer alacak şekilde toplam iki nüsha olarak hazırlanır.

Adım 13

Bir orijinal, bir kopya halinde hazırlanan başvuru paketinin her biri ayrı bir klasör içerisine yerleştirilir. Başvurunun teslimi aşamasında, başvurunun klasör içerisinde sunulup sunulmadığı kontrol edilecektir. Aksi durumlarda başvuru kabul edilmeyecektir

İki nüsha başvuru paketi (1 orijinal, 1 kopya) tek bir paket (zarf, kutu, ambalaj vb.) içerisinde yer alacak ve bu paketin üzerine “IPARD Programı Başvuru Paketi” ve “…………. Sektörü (Başvurulan Sektör) Kapsamında Proje Başvurusu” yazılarak teslime hazır hale getirilir.

 TKDK Başvuru Dosyası İş Planı, Teknik Projeyi, Proje uzmanı tarafından kurum onaylı olarak hazırlanır. 

Osman KARABOYUN (Ziraat Müh.) 0542 609 75 08