Bitkisel Ürünler İşleme Tesislerine hibe

Soğuk Zincir Finansal Destek Programı sebze ve meyve zayiatını azaltmak için KOSGEB tarafından açılan Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Destek Programı başvuruları başlamıştır.

1) Kimler Yararlanabilir?

Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ve lojistik firmaları

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/kâr payı masraflarına katkı sağlanmasıdır.

• Soğuk hava ünitesi (1 adet) ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitelerinin (en fazla 10 adet) KDV hariç bedeli için finansal kiralama faiz/kar payı masrafına geri ödemesiz destek verilmektedir.

• İkinci el ürünlerin kiralanması desteklenmemektedir.

• Destek programının süresi, başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 3 yıldır.

• Soğuk hava ünitesi için maksimum 150.000 TL olmak üzere toplam destek üst limiti 750.00 TL’dir.

• Kullanılan kredinin vadesi, ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere maksimum 36 aydır.

• Program kapsamında her bir ürün için verilen kredi desteği oranı maksimum 10 puandır.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Program sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.

4) Başvuru Yeri Neresidir?

KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI SEBZE VE MEYVE SOĞUK ZİNCİR FİNANSAL KİRALAMA DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri yerli malı ve yeni soğuk hava üniteleri ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımlarının finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlamak için hazırlanan Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı’nın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2021/06 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile verilen yetkiye dayanarak Başkanlık Makamının 18 Ağustos 2021 tarih ve 5708 sayılı OLUR’u ile uygulamaya konulan “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programının” 13. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;

a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

b) Destek programı: Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programını

c) Destek puanı: Bu destek programı kapsamında, destek oranına karşılık gelen, işletmelerin faydalanabilecekleri azami faiz/kar payı puan oranlarını,

ç) E-tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kaydedilen tebligat adresini,

d) Finansal Kiralama Kuruluşu: 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamında finansal kiralama işlemi yapabileceği belirtilenlerden KOSGEB’in protokol imzaladığı kuruluşları,

e) Finansal kiralama sözleşmesi: Finansal kiralamaya konu malın işletmeye devredilmesi kaydıyla; 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu”nda tanımlanan finansal kiralama sözleşmesini,

f) Finansal kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olması ve finansal kiralamaya yönelik malın işletmeye devredilmesi kaydıyla; 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu”nda tanımlanan kiralama işlemini,

g) Frigorifik Kasa/Ünite: Özel olarak belirlenen uygun ortam şartlarında taşınması gereken sebze ve meyvelerin lojistiğinde kullanılacak olan ısı, nem vb. etkenlerin değişimine duyarlı araç üstü kasa ve üniteleri,

ğ) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

h) İlgili Başkanlık birimi: Finansman Dairesi Başkanlığı’nı,

ı) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

i) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini, j) Kiralayan: Destek programı kapsamında, protokole taraf Finansal Kiralama Kuruluşunu,

k) Ödeme Planı: Kiralayan tarafından işletmeye tebliğ edilen, kira bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarih ve tutarlarını içeren ödeme tablosunu

l) Protokol: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Finansal Kiralama Kuruluşu arasında yapılan destek programına yönelik protokolü,

m) Soğuk hava ünitesi: Sebze ve meyveleri bozulmadan muhafaza etmek için kurulan/kurulacak olan soğuk hava depo ve odalarında uygun ortam şartlarını sağlamak amacıyla üretilmiş makine-teçhizatı,

n) Sorumlu personel: Destek programı ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek KOBİ uzmanı veya KOBİ uzman yardımcısını,

o) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,

ö) Uygulama birimi: Destek programının uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini,

p) Yerli Malı: 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 no.lu tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesine sahip ürünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar Desteğe ilişkin hususlar

MADDE 5 – (1) Desteğe ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşulları, iş ve işlem akışı ile uygulama süreciyle ilgili ihtiyaç duyulacak diğer hususları içeren bir protokol KOSGEB ile finansal kiralama kuruluşları arasında düzenlenir. Gerek duyulması halinde diğer kurum/kuruluşları bu protokollere taraf olarak dâhil edilebilir.

(2) Destek programı kapsamında işletmenin, 1 (bir) adet yerli malı soğuk hava ünitesi ve/veya azami 10 (on) adet yerli malı soğutucu frigorifik kasa/ünite finansal kiralamalarında, soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitenin KDV hariç bedeli için finansal kiralama faiz/kar payı masrafına geri ödemesiz destek verilir.

(3) Soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitelerin işletmeye teslim süresi finansal kiralama kuruluşlarıyla imzalanacak olan protokolde belirlenir. Finansal Kiralama Kuruluşu ürünün teslimatı ile ilgili bilgilendirmeyi, Protokol eki Finansal Kiralama Tespit Formu ve eklerinin yazı ile ya da KBS üzerinden, soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitelerinin işletmeye teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde KOSGEB’e gönderilmesi suretiyle yapar.

(4) Finansal kiralama sözleşmesi öncesinde işletme tarafından talep edilen soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitenin, sebze ve meyve soğuk zincirine ilişkin ilgili mevzuatlarda belirlenen asgari teknik özellikleri sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi Finansal Kiralama Kuruluşunun sorumluluğundadır.

(5) Soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitesi yeni ürün olmalıdır. İkinci el ürünlerin kiralanması desteklenmeyecektir.

(6) Destek programı kapsamında gayrimenkul alım-kiralama, bina inşaat, tadilat, tefrişat, taşıt aracı alım-kiralama giderleri desteklenmez.

(7) Destek programına konu finansal kiralama sözleşmesinde yer alacak asgari hususlar, KOSGEB ve Finansal Kiralama Kuruluşları arasında imzalanacak protokolde belirlenir.

(8) Destek programı için belirlenen finansal kiralama faiz/kâr payı oranları protokolde belirlenen süreyle geçerli olacaktır. İşletmeler her bir finansal kiralama sözleşmesini imzaladıkları dönemde geçerli olan faiz/ kâr payı oranı üzerinden yapacaklardır.

(9) Finansal kiralama faiz/kâr payı oranı ve bu oranın geçerlilik süresi protokolde belirlenir. KOSGEB protokolle belirlenen sürenin tamamlanmasından sonra Finansal Kiralama Kuruluşlarından yeniden teklif alıp yeni faiz/kâr payı oranı belirleyebilir.

(10) Protokole taraf olup yeni belirlenen faiz/kâr payı oranını kabul etmeyen Finansal Kiralama Kuruluşu Protokolden çekilmiş sayılır ve destek programı uygulamasında yer alamaz. Bu Finansal Kiralama Kuruluşlardan, Protokolden çekilme tarihinden önce yapılan finansal kiralama planlandığı şekilde devam eder.

(11) İşletme, destek programı süresi içerisinde destek üst limiti ile soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite için belirlenen adedi aşmadan birden fazla finansal kiralama sözleşmesi yaparak desteği kullanabilir.

(12) İşletmenin, destek programı kapsamında yapılan finansal kiralama sözleşmesinin vadesinin bu destek programı süresini aşması, destekten faydalanmasını engellemez.

Destek programının süresi

MADDE 6 – (1) Destek programının süresi işletme için üç yıldır.

(2) Destek programının başlangıç tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir.

Destek üst limit ve oranları

MADDE 7 – (1) Bu destek programı kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 750.000 (yediyüzellibin)-TL’dir.

(2) Soğuk hava ünitesi için destek üst limiti 150.000 (yüzellibin) TL’dir.

(3) Destek programı kapsamında desteğe konu finansal kiralamanın vadesi ilk 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır.

(4) Destek programı kapsamında işletmenin finansal kiralama faiz/kar payına sağlanacak destek oranı her bir ürün için azami 10 destek puan oranıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Destek programından yararlanma koşulları

MADDE 8 – (1) Destek programlarından yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

(3) Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin; toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firma olması gerekir.

(4) Destek programından yararlanabilecek işletmelerin faaliyet konuları Başkanlık tarafından belirlenir. Başvuru

MADDE 9- (1) Destek programına başvuru, Finansal kiralama sözleşmesi öncesinde Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Başvuru Formu ile KBS üzerinden yapılır ve onaylanır. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih destek programı başvuru tarihidir.

(2) Destek programına başvuru yapılmış olması ve/veya taahhütnamenin onaylanmış olması KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi müracaat eden açısından da kazanılmış hak teşkil etmez.

Başvuruların kontrolü

MADDE 10- (1) Destek programına yapılan başvuru, yaralanma koşulları, mevzuata uygunluk ve şekil yönünden 15 gün içerisinde KBS üzerinden kontrol edilir. Uygun durumlarda bazı kontroller KBS üzerinden otomatik olarak da yapılabilir.

(2) Sorumlu personel tarafından yapılan kontrol, onaylanmak üzere ilgili uygulama birimi müdürüne gönderilir.

(3) Kontrol sonucu eksik ve/veya hata tespit edilen başvurular KBS üzerinden düzeltmeye açılır. İşletmeye gerekli düzeltmeleri yapması için KBS üzerinden bilgi verilir.

(4) Başvurunun reddedilmesi durumunda işletmeye KBS üzerinden bilgi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Başvurular, KBS üzerinden sorumlu personel tarafından bu programda yer alan hususlar kapsamında değerlendirilerek uygulama birimi müdürü onayına gönderilir.

(2) Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun düzeltilmesi talep edilebilir. Ret gerekçeleri veya düzeltme talep edilen hususlar KBS üzerinden işletmeye bildirilir.

(3) Değerlendirme sonucu düzeltme talep edilmesi halinde, uygulama birimince işletmeye 1 ay süre verilir. Gerekli düzeltmeler, belirtilen tarihe kadar işletme tarafından KBS üzerinden yapılarak onaylanır. Düzeltilen başvurunun belirtilen sürede onaylanmaması halinde ilgili başvuru KBS üzerinden ret durumuna getirilir.

(4) Başvurusu kabul edilen işletmeye KBS üzerinden bildirim yapılır. İşletme bu bildirimin ardından protokole taraf Finansal Kiralama Kuruluşu ile bu destek programı ve protokole uygun olarak finansal kiralama sözleşmesini imzalar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İtiraz İtiraz süreci

MADDE 12 – (1) Destek program başvurusu reddedilen işletme, söz konusu ret kararına bir defaya mahsus olmak üzere, itiraz gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte kararın bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı İtiraz Formu ile KBS üzerinden itiraz edebilir.

(2) Uygulama birimi, gerekçeli itirazı; itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte itiraza ilişkin görüş ve açıklamalarını ekleyerek, itirazın işletme tarafından KBS üzerinden onaylandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde KBS üzerinden ilgili Başkanlık birimine gönderir.

(3) Destek programına yapılan itirazlar ilgili Başkanlık birimi tarafından incelenir; itirazın KBS üzerinden ilgili Başkanlık birimine iletildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz ret veya kabul edilir.

(4) Alınan karar, gerekçeleri ile birlikte Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı İtiraz Karar Formuna işlenerek ilgili uygulama birimine bildirilir.

(5) Uygulama birimi, ilgili Başkanlık birimi kararını işletmeye KBS üzerinden bildirir.

(6) İlgili Başkanlık birimi tarafından itiraza konu destek programı başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması halinde, başvuru uygulama birimi tarafından 15 gün içerisinde başvuru tekrar değerlendirilir.

(7)İtirazın reddedilmesi veya itirazı kabul edilen başvurunun uygulama birimi tarafından tekrar reddedilmesi halinde bu karara itiraz edilemez.

ALTINCI BÖLÜM

Taahhütname

MADDE 13 – (1) Destek programı kapsamında işletme idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren taahhütnameyi KBS üzerinden onaylar.

(2) İşletme; destek programına başvuru esnasında Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Başvuru Formu ile birlikte Taahhütnameyi onaylar. Taahhütname, Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Başvuru Formu ile aynı zamanda evrak kaydına alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sonlandırma ve Program Sonrası İzlenme Sonlandırma

MADDE 14 – (1) Destek programı süresinde işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi hususu, uygulama birimi tarafından değerlendirilerek destek programının devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(2) Destek sürecinde İşletmenin tasfiyesi, kapanması veya KOSGEB tarafından desteğin iptali halinde, destek süreci sonlandırılır.

(3) Destek süreci sonlandırılan İşletmenin durumu Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda;

i) İşletmenin kastı veya ağır kusurunun bulunmadığı,

ii) Ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık gibi mücbir sebepler,

iii) Faaliyetlerini engelleyecek nitelikte, finansal yetersizlik, öngörülemeyen kriz, terör olayları, pazar daralması gibi zorunluluk hali, veya Uygulama Birimi tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde desteğin iadesi istenmez. Aksi takdirde, ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

İşletmenin program sonrası izlenmesi

MADDE 15 – (1) İşletme, program bitiş tarihinden 1 yıl sonra “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu” ile ilgili uygulama birimi tarafından izlenir.

(2) Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu ile alınan bilgiler ilgili uygulama birimi tarafından KBS’ye yüklenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Destek Ödemeleri Destek ödemesi

MADDE 16 – (1) Destek programı kapsamında yapılacak tüm destek ödemeleri, ürünün işletmeye teslim edilmesi ve Finansal Kiralama Kuruluşu Tespit Formu ve eklerinin Finansal Kiralama Kuruluşu tarafından ilgili uygulama birimine gönderilmesi ya da KBS sistemine yüklenmesinden sonra yapılır.

(2) Destek programı kapsamında, ürünün işletmeye teslim edildiğine dair Finansal Kiralama Kuruluşu Tespit Formu’nun ilgili uygulama birimine ulaşması ve sorumlu personel onayını müteakip KBS üzerinden işletmeye destek ödeme talebi için bildirim yapılır. İşletme, Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Ödeme Talep Formu ve Ödeme Belgeleri Tablosunda yer alan belgeler ile KBS üzerinden ödeme talebinde bulunur.

(3) İşletmenin destek programında kapsamında yaptığı birden fazla finansal kiralama sözleşmesi olması durumunda tek seferde veya birden fazla kez ödeme talebinde bulunabilir.

(4) Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanma tarihinden 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Bu fıkrada belirtilen sürelerin dışında yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz.

(5) Destek programı sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmeler için finansal kiralama kuruluşuna ödeme yapılmaz.

(6) Sorumlu personel tarafından Finansal Kiralama Kuruluşu Tespit Formu ekinde yer alan ürün fatura tutarı ve finansal kiralama sözleşmesinde yer alan anapara tutarının aynı olup olmadığı ve yerli malı belgesinin olup olmadığı kontrol edilir.

(7) Ürün fatura tutarı ile finansal kiralama sözleşmesinde yer alan anapara tutarının aynı olmadığı durumlarda bedeli düşük olan tutar üzerinden faiz/ kar payı hesaplanarak destek tutarı hesaplanır.

(8) Sorumlu personel Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Ödeme Talep Formu ve eki belgeleri ile beraber ilgili mevzuatında tanımlı işlem adımlarına göre süreç kontrolünü yaparak, “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Destek Ödeme Oluru”nu hazırlar ve uygulama birimi müdürünün oluruna sunar.

(9) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili muhasebe müdürlüklerine gönderilir. İlgili muhasebe müdürlüğü tarafından destek ödeme tutarının tamamı işletme adına defaten ilgili finansal kiralama kuruluşunun banka hesabına aktarılır.

(10) Desteklenecek giderlerin destek programı süresi içerisinde gerçekleşmesi gerekir.

(11) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile destek ödemesi yapılacaktır.

(12) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda, işletmenin öncelikle borç tutarını ilgili kurum/kuruluşa ödemesinden sonra destek tutarı finansal kiralama kuruluşunun banka hesabına aktarılır.

(13) Finansal Kiralama Kuruluşu; İşletmenin, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal satın alıp kiralama yapamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Ödeme yapıldığının tespiti halinde ödenen destek tutarının destek ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte İşletme/Finansal Kiralama Şirketi tarafından KOSGEB’e ödenir.

(14) Destek programı kapsamında Finansal Kiralama Kuruluşu tarafından işletmeye kiralanan soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitesi için yerli malı belgesinin, fatura tarihi itibarıyla güncel olması veya fatura tarihinden sonra alınması halinde program süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.

(15) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışında tutulur.

(16) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı kullanılır.

(17) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tablolar dikkate alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Genel hükümler

MADDE 17- (1) Destek programının uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

(2) Tüm başvuru ve bildirimler yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Destek programı kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir.

(3) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

(4) KBS üzerinden alınamayan belgelerden aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, uygulama birimi müdürü veya sorumlu personel tarafından imzalanıp “Aslının Fotokopisidir” ifadesi düşülür.

(5) Hatalı işlemler sonucu fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimi tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödeme, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden/finansal kiralama kuruluşundan geri tahsil edilir.

(6) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(7) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.

(8) Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme tarafından uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek sürecine devam edilir.

(9) Sürelerin hesaplanmasında, başvurunun yapıldığı gün başlangıç kabul edilerek, ileri doğru sayılacak durumlarda bir sonraki, geri doğru sayılacak durumlarda bir önceki günden itibaren sayılmaya başlanır. Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe veya hafta sonuna rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü sonunda biter.

(10) Bu uygulama esaslarda ilgili Başkanlık birimi ve uygulama birimleri açısından tanımlanan süreler, standart işlem süreleri olup bu sürelerin dolmasından sonra yapılan işlemler geçerliliğini yitirmez. Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi

MADDE 18 – (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.

EKLER:

1. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Başvuru Formu

2. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Taahhütnamesi

3. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Ödeme Talep Formu

4. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Destek Ödeme Oluru

5. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu

6. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı İtiraz Formu

7. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı İtiraz Karar Formu

8. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu