kaz-ciftligi-mimari-projesi

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) DestekleriKırsal Kalkınma Destekleri; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı  Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru Dönemi Uygulama Rehberleri yayınlanmıştır.

 

Duyuru: https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1478/Kirsal-Kalkinma-Destekleri-Kapsaminda-Tarima-Dayali-Ekonomik-Yatirimlarin-Desteklenmesi-Ve-Kirsal-Ekonomik-Altyapi-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-2021-2022-Basvuru-Donemi-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi

 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

 Uygulama Esasları: https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/Kırsal%20Ekonomik%20Altyapı%20Yatırımları%20Uygulama%20Rehberi%20Değişikliği/I._UYGULAMA_ESASLARI_EKONOMIK_.pdf

 Son Başvuru Tarihi: Başvurular 21/01/2022 tarihi  saat  23:59’da  sona erecektir.

 Amaç: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin  güçlendirilmesi,  kırsal  alanda  alternatif  gelir  kaynaklarının  oluşturulması, tarımsal  faaliyetler  için  geliştirilen  yeni  teknolojilerin  üreticiler  tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • 2020/24 (D.T.2021/34)No.lu Tebliğin  8  inci  maddesinde  belirtilen  yatırım konularını  gerçekleştirmek  üzere  hazırlanacak  proje  başvuruları  gerçek  ve  tüzel  kişiler tarafından yapılır.
 • Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici  birlikler  ile  bunların  üst  birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri,kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde onay verilmiş tüzüğünde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması koşulu ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Yatırım Tutarı Ve Destekleme Oranı

 • 2020/24 (D.T.2021/34)No.lu Tebliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen yatırım  konularında  hibeye esas  proje  tutarı;  yatırım  niteliği  yeni tesis  olan  başvurularda 3.500.000  Türk  Lirası,  yatırım  niteliği kısmen  yapılmış  yatırımların tamamlanması olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımıileteknoloji  yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.
 • Hibeye  esas  proje  tutarı  alt  limiti  250.000  Türk  Lirasıdır.  Bu  limitin  altındaki başvurular kabul edilmez.
 • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan%50’lik tutarıbaşvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Hibe Desteği Verilen Proje Gider Kalemleri

 • İnşaat işleri alım giderlerine
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteği verilir.

Desteklenecek Yatırım Konuları:

 1)      Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve  Depolanmasına  Yönelik  Yatırım  Konusunda,  Yeni  Tesis,  KısmenYapılmış Yatırımların  Tamamlanması,  Faal  Olan  Mevcut  Tesislerin  Kapasite  Artırımı  ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurular

 1. Tıbbi  ve  aromatik  bitkilerin  işlenmesi,  kurutulması,  paketlenmesi  ve depolanmasına  yönelik  yeni  tesislerin  yapımı,  kısmen  yapılmış  yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 2. Bitkisel  ürünlerin  işlenmesi,  kurutulması,  dondurulması,  paketlenmesi  ve depolanmasına  yönelik  yeni  tesislerin  yapımı, kısmen  yapılmış  yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 3. Hayvansal  ürünlerin  işlenmesi,  kurutulması, dondurulması,  paketlenmesi  ve depolanmasına  yönelik  yeni  tesislerin  yapımı,  kısmen  yapılmış  yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir
 4. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesisbaşvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2)      Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

 1. Modern seralar
 2. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 3. Küçükbaş  hayvan  yetiştiriciliğine  yönelik  yeni  tesislerin  yapımı,  kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 4. Kanatlı  yetiştiriciliğine  yönelik  yeni  tesislerin  yapımı,  kısmen  yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 5. Kültür  mantarı  üretimine  yönelik  yeni  tesislerin  yapımı,  kısmen  yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 6. Büyükbaş  ve  küçükbaş kesimhanelerine  yönelik  faal  olan  mevcut  tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 7. Kanatlı  kesimhanelerine  yönelik  yeni  tesislerin  yapımı,  kısmen  yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

3)      Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

4)      Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

5)      Hayvansal ve Bitkisel  Orijinli  Gübre  İşlenmesi,  Paketlenmesi ve Depolanması

Yatırımcılar 2020/24 (D.T.   2021/34c) No.luTebliğ  kapsamındaki tüm  yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilirler.

Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz.

 Başvuru Yeri: Program  ile  ilgilenen  gerçek  ve  tüzel  kişiler  başvurularını www.tarimorman.gov.tr(https://edystarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar.

 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

 UygulamaEsasları: https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/K%C4%B1rsal%20Ekonomik%20Altyap%C4%B1%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1%20Uygulama%20Rehberi%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/I._UYGULAMA_ESASLARI_ALTYAPI.pdf

                        

Son Başvuru Tarihi: 17/12/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

 

Amaç: Kırsal alanda  ekonomik  ve  sosyal  gelişmeyi  sağlamak,  tarım  ve  tarım  dışı istihdamı  geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin birincil ve ikincil kırsal ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları desteklemek.

A İş planı; 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları, B İş planı; 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvuruları içerecektir.

A iş planı kapsamında makine-ekipman alımları, (Desteklenecek makine ekipman listesi Ek-1a’da, referans fiyat listesi de Ek-1b’de verilmiştir.) A iş planı kapsamındaki başvurular Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları kapsamında yapılacaktır.

B iş planı kapsamında;

✓ Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

✓ Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

✓ Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri),

✓ El sanatları ve katma değerli ürünler,

✓ İpekböceği yetiştiriciliği,

✓ Su ürünleri yetiştiriciliği,

✓ Tarımsal  amaçlı  kooperatif  ve  birlikler  için birincil  ve  ikincil  üretim  yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları,

✓ Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

 Desteklenecek Yatırım Konuları

 1)      AİLE İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE    YÖNELİK    ALTYAPI    SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

 1. Birincil Üretim ile Üretilmiş Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 2. Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)
 3. Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen tesisler)
 4. Kültür Mantarı
 5. Yenilenebilir Enerji Tesisleri

2)      ARICILIK VE   ARI   ÜRÜNLERİNİN   İŞLENMESİ VE PAKETLENMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR

3)      BİLİŞİM  SİSTEMLERİ VE  EĞİTİMİ  YATIRIMLARI  (AKILLI TARIM UYGULAMALARI)

4)      EL  SANATLARI  (ZANAATKȂRLIK) VE  KATMA  DEĞERLİ ÜRÜNLERE YÖNELİK YATIRIMLAR

5)      İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ YATIRIMLARI

6)      SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARI

7)      MAKİNE PARKLARI YATIRIMLARI

8)      TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ(İŞLENMESİ, PAKETLENMESİVE DEPOLANMASI)  YATIRIMLARI

Yatırım tutarı ve destekleme oranı

 • 2020/25 (D.T.2021/35) No.lu Tebliğin 8  inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.
 • Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe  yoluyla  destek  verilir.

Hibe Desteği Verilen Proje Gider Kalemleri

 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

Başvurulacak Adres

Program  ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” (https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3) girişinden  hibe  başvurusu  için üyelik kaydı yapılır. Sistemden gelecek otomatik aktivasyon) internet adresinden yaparlar.

Kırsal Kalkınma Destekleri Proje Danışmanı: Proje iş planı, mali hesaplama tabloları, online başvuru dosyası, keşif metraj listesi, makine – ekipman teknik şartnamesi hazırlanır. Ziraat Müh. Osman KARABOYUN, Tel: 05426097508